Finansielle konti, 1. kvartal 2023

Publiceret 28. februar 2023

Dato og tidspunkt for begivenheden:

30-06-2023 08:00

Abstract icon Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)
Kvartalsvise finansielle konti for Danmark indeholder finansielle balancer, transaktioner, omvurderinger og andre mængdemæssige ændringer for følgende 12 hovedsektorer:

 • Ikke-finansielle selskaber
 • Danmarks Nationalbank
 • Penge- og realkreditinstitutter samt pengemarkedsforeninger
 • Investeringsforeninger ekskl. pengemarkedsforeninger
 • Andre finansielle formidlere samt koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere
 • Finansielle hjælpeenheder
 • Forsikringsselskaber
 • Pensionskasser
 • Offentlig forvaltning og service
 • Husholdninger
 • Non-profit institutioner rettet mod husholdninger
 • Udlandet.

Sektorernes finansielle mellemværender opdeles i henholdsvis aktiver og passiver på følgende hovedinstrumenter og tilhørende underinstrumenter:

 • Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (SDR)
 • Sedler og mønt samt indskud
 • Værdipapirer ekskl. aktier
 • Lån
 • Aktier og andre kapitalandele
 • Forsikringstekniske reserver
 • Finansielle derivater og medarbejderoptioner
 • Handelskreditter og andre forfaldne ikke-betalte mellemværender.

For størstedelen af instrumenterne er det tillige muligt at få vist mellemværender over for specifikke modpartssektorer (fx husholdningernes gæld til danske penge- og realkreditinstitutter).

Opstillingen af de kvartalsvise finansielle konti følger bestemmelserne i Eurostats manual for Det Europæiske Nationalregnskabssystem 2010 (ENS 2010).