Grønne udstedelser


Danmarks Nationalbank er sammen med Finansministeriet i gang med at undersøge muligheden for at tilføje et grønt element til statsgældsudstedelsen, der fortsat understøtter et likvidt og velfungerende dansk statsobligationsmarked. Det arbejde fortsætter frem mod en endelig politisk stillingtagen om grønne udstedelser. Et likvidt statsobligationsmarked er vigtigt, da høj omsættelighed bidrager til, at investorer er villige til at betale en højere pris for obligationerne. Det medfører i sidste ende lavere finansieringsomkostninger for den danske stat. Høj likviditet sikres bl.a. gennem et tilpas højt udestående i de enkelte obligationsserier. Som følge heraf arbejdes der med en model for grønne udstedelser, der er tilpasset de særlige hensyn, der gør sig gældende for lande som Danmark, hvor finansieringsbehovet er lille.

KONVENTIONELLE GRØNNE STATSOBLIGATIONER VIL MEDFØRE MINDRE LIKVIDITET

Andre lande med større årlige udstedelsesbehov end Danmark har udstedt grønne obligationer efter modeller, som kan være udfordrende for likviditeten i et mindre statspapirmarked som det danske:

I en model bevares det eksisterende låneprogram, men det suppleres med en ny grøn statsobligation. Da antallet af obligationsserier i låneprogrammet dermed øges, vil det føre til en fragmentering af udstedelsesprogrammet. Dermed bliver størrelsen på de eksisterende obligationsserier mindre. Det kan føre til et tab i likviditet, som vil forøge finansieringsomkostningerne for den danske stat.

I en anden model bevares det eksisterende låneprogram, men et af de normale udstedelsessegmenter, fx det 10-årige, dedikeres fremadrettet til de grønne udstedelser. Den model minimerer tabet af likviditet, da udstedelsen ikke fragmenteres, men der stilles samtidig store krav til mængden af grønne udgifter, da der skal være tilstrækkelige grønne udgifter til at opbygge en likvid obligationsserie.

NY MODEL FOR GRØNNE STATSOBLIGATIONER

Danmarks Nationalbank arbejder derfor på en model for grønne udstedelser, der fastholder den høje likviditet i danske statspapirer og samtidig giver staten mulighed for grøn finansiering i det omfang, man ønsker politisk.

Hvad består det nye i?

En konventionel grøn statsobligation består af to forpligtelser:

  1. En finansiel forpligtelse i form af kuponbetalinger, afdrag osv., som man kender fra alle obligationer.
  2. En forpligtelse til, at statslige udgifter til grønne projekter og tiltag – som minimum – matcher provenuet fra salget af grønne statsobligationer.

 

I den nye model, der arbejdes med, opsplittes de to forpligtelser. Det er også illustreret i figuren. Den finansielle forpligtelse vil være i form af en konventionel statsobligation, mens den grønne del af forpligtelsen kommer i form af grønne certifikater. Købes og ejes de to samlet, er det helt ækvivalent til at købe og eje en grøn statsobligation. De grønne certifikater er dermed en forpligtelse for den danske stat til, at de grønne udgifter som minimum matcher provenuet fra salget af en pakke indeholdende en konventionel statsobligation og et grønt certifikat.

 

 

Obligationer og certifikater sælges samlet på grønne auktioner

De grønne certifikater vil blive solgt på auktioner som en del af en samlet pakke bestående af en konventionel statsobligation og et grønt certifikat. Hvis investors bud på auktionen accepteres, modtager investor grønne certifikater med en nominel værdi svarende til den nominelle værdi på de allokerede statsobligationer. Når investor køber en pakke bestående af en konventionel statsobligation og et grønt certifikat, ejer denne investor en grøn dansk statsobligation. Grønne auktioner, hvor de grønne certifikater sælges, vil erstatte nogle af de konventionelle auktioner. Antallet af grønne auktioner vil afhænge af mængden af grønne udgifter.  

Certifikaterne kan handles separat

Grønne certifikater kan udelukkende matches med den statsobligation, de er solgt med. Det vil fx sige, at et certifikat med udløb i 2029 ene og alene kan matches med en statsobligation med udløb i 2029. Certifikatet vil have sin egen ISIN-kode og vil derfor kunne handles særskilt i det sekundære marked. Det betyder, at investor har mulighed for at købe en grøn obligation ved at købe certifikatet og den matchende statsobligation som en samlet pakke, fx på statens auktioner, eller ved at opkøbe dem begge i markedet. Teknisk er certifikatet en nulkuponobligation med en indfrielseskurs på nul. Dermed er der ingen løbende betalinger på de grønne certifikater. Certifikatet udløber på samme dato som den statsobligation, det er solgt med.

Det samme som konventionelle grønne obligationer – men bedre

Den nye model adskiller sig ikke fra de konventionelle grønne statsobligationer. For det første forpligter staten sig til, at de grønne udgifter som minimum matcher provenuet fra salget af de grønne udstedelser. For det andet forpligter staten sig til at levere transparent dokumentation for, hvilke specifikke tiltag pengene går til, og i hvilket omfang de bidrager til den grønne omstilling. En dansk grøn udstedelse vil følge bedste praksis på området – i tråd med de eksisterende retningslinjer for udvælgelse af grønne udgifter, dokumentation og afrapportering. Dermed støtter investorer den grønne omstilling i lige så høj grad ved at købe en pakke af statsobligationer og grønne certifikater som ved at købe en konventionel grøn statsobligation.

Arbejdet med den nye model fortsætter, da den muliggør, at den danske stat kan lave grønne udstedelser uden at gå på kompromis med likviditeten, hvilket kommer både investor og den danske stat til gode.