Grønne obligationer


Abstract icon Den 19. januar 2022 åbnede staten ved auktion sin første grønne statsobligation med en kuponrente på 0,00 pct. og udløb den 15. november 2031. I 2023 åbner staten ved syndikering en ny 10-årig grøn obligation med udløb 15. november 2033. Der sigtes mod at udstede op til 10 mia. kr. i den grønne obligation i 2023. Udstedelsesomfanget er fastsat ud fra mængden af egnede grønne udgifter, som udgør et øvre loft, og under hensyntagen til den overordnede udstedelsesstrategi.

​Green Bond Framework
Et beløb svarende til provenuet fra udstedelsen af grønne obligationer vil blive allokeret til grønne statslige udgifter og investeringer. Grønne obligation udstedes i henhold til statens Green Bond Framework, som beskriver rammerne for obligationerne, herunder kriterierne for, hvilke udgifter der kan finansieres med grønne obligationer. De grønne udgifter under statens Green Bond Framework er evalueret og udvalgt på baggrund af definitionerne og kriterierne i EU's klassifikationssystem for bæredygtige økonomiske aktiviteter (EU-taksonomien), som vedtaget af Europa-Kommissionen den 4. juni 2021 i den første delegerede retsakt for de to klimamål. Det afspejler ønsket om at følge den højeste standard for grønne obligationer og bidrage til øget gennemsigtighed på markedet for grønne obligationer. Det vurderes, at de grønne udgifter under statens Green Bond Framework er i overensstemmelse med:

  1. EU-taksonomiens tekniske screeningskriterier for, hvornår en økonomisk aktivitet bidrager til målet om modvirkning af klimaforandringer
  2. Hovedparten af EU-taksonomiens såkaldte do no significant harm-kriterier, som tilsiger, at den økonomiske aktivitet ikke må påvirke nogen af EU-taksonomiens øvrige klima- og miljømål negativt.
I overensstemmelse med bedste markedspraksis er der indhentet en vurdering af statens Green Bond Framework fra en uafhængig ekspert. Den uafhængige vurdering (Second Party Opinion) er foretaget af Cicero, som har givet statens Green Bond Framework en Dark Green Shading - den højeste miljø- og klimaakkreditering. 

Statens Green Bond Framework er endvidere udarbejdet i overensstemmelse med Green Bond Principles (2021) fra International Capital Market Association (ICMA) og er søgt tilpasset forslaget til den kommende EU Green Bond Standard, herunder kravene til rapportering og ekstern verificering.

De grønne udgifter, der er medtaget under statens Green Bond Framework, bidrager til at understøtte:

  1. Produktionen af bæredygtig energi i form af vind- og solenergi.
  2. Den grønne omstilling af transportsektoren.

Anvendelse af provenu fra den grønne obligation (klik for større billede)


Beløbsstørrelser for de grønne udgifter fremgår af dokumentet Egnede grønne udgifter, som findes her på siden. Listen over egnede grønne udgifter opdateres årligt i dette dokument efter vedtagelsen af finansloven for det følgende år og i forbindelse med de realiserede udgiftsbeløb, som offentliggøres i statsregnskabet.

Staten vil rapportere om allokeringen af provenuet fra salget af den grønne obligation og om den forventede miljø- og klimaeffekt af de afholdte udgifter.

Grønne tvillinge-obligationer 
De grønne obligationer udstedes som tvillinge-obligationer på linje med twin bond-konceptet, som blev lanceret af Tyskland i 2020. Det indebærer, at de grønne obligationer udstedes med samme finansielle karakteristika som et af statens eksisterende konventionelle låneviftepapir. Dermed får den nye 10-årige grønne obligation samme løbetid, kupon og afdragsprofil som statens 10-årige benchmarkobligation, 2,25 pct. 2033 (ISIN: DK0009924532).

Grønne tvillinge-obligationer (klik for større billede)Twin bond-konceptet understøtter likviditeten i den grønne obligation ved, at investorer til enhver tid har mulighed for, en-til-en, at bytte den 10-årige grønne tvillinge-obligation til den tilsvarende og mere likvide konventionelle 10-årige tvillinge-obligation. Byttefaciliteten går kun den ene vej, og investor har således ikke mulighed for at bytte den konventionelle tvillinge-obligation til den tilsvarende grønne tvillinge-obligation.

Handlen og likviditeten i den grønne obligation understøttes yderligere gennem eksisterende initiativer, der er etableret for de konventionelle statspapirer. Det inkluderer statens værdipapirudlånsordning, som vil omfatte den grønne obligation på linje med statens øvrige statspapirer. Nationalbanken vil dog til enhver tid sikre, at det samlede udestående af grønne obligationer, inklusive værdipapirudlån, ikke overstiger mængden af grønne udgifter.

Green Bond Framework, Second Party Opinion og øvrige relevante dokumenter for statens grønne obligationsprogram kan findes på denne side.