Opgaver


Statsgældsforvaltningen i Nationalbanken skal sikre, at målsætningerne for statsgældspolitikken opfyldes. Det sker gennem udførelse af arbejdsopgaverne i Aftale om arbejdsfordelingen på statsgældsområdet mellem Danmarks Nationalbank og Finansministeriet.

Statsgældsforvaltningen varetager følgende arbejdsområder:

Udarbejdelse af udstedelsesstrategi og udstedelse af statspapirer

 • Udarbejdelse af udstedelsesstrategi på baggrund af Finansministeriets prognose for statens finanser.
 • Udstedelse af indenlandske statspapirer, som dækker statens indenlandske finansieringsbehov.
 • Udstedelse af udenlandske statspapirer af hensyn til valutareserven samt sikre statens markedsadgang.
 • Understøttelse af et velfungerende indenlandsk statspapirmarked, bl.a. ved at have aftaler med primary dealere i danske statspapirer om løbende prisstillelse (market making).
 • Styring af statens konto for at sikre en robust likviditetsbuffer.

Risikostyring

 • Analyser og styring af markedsrisikoen på statsgældsporteføljen. Risikoen på statsgældens finansielle aktiver og passiver styres samlet.
 • Kreditrisikostyring i forbindelse med rente- og valutaswaps.

Administration af statens fonde, genudlån og statsgarantier

 • Forvaltning af aktiverne i de tre statslige fonde.
 • Administration af statsgarantier og genudlån til statslige selskaber.
 • Administration af særlige udlån, fx bilaterale lån til andre stater. 

Rådgivning og internationalt samarbejde

 • Rådgivning til Finansministeriet vedrørende statens øvrige finansielle risici, fx renterisici i relation til finansieringen af de almene boliger.
 • Rådgivning til ministerier og styrelser om finansiel regulering af betydning for statspapirmarkedet.
 • Rådgivning til andre statsgældsforvaltninger.
 • Deltagelse i internationalt samarbejde på statsgældsområdet, bl.a. i OECD, IMF, Verdensbanken og EU.

Kontakt til kreditvurderingsbureauer og investorer

 • Kontakt til kreditvurderingsbureauer vedrørende statens kreditvurdering.
 • Information til investorer om statsgældspolitikken samt finansielle og økonomiske forhold.​