Liste over specialkapitler i Statens låntagning og gæld


              

Årgang​Titel
​2015Styring af markedsrisiko i lavrentemiljø
Styring af kreditrisiko: Overgang til gensidig sikkerhedsstillelse
​2014 Genudlån og statsgarantier
2013​ Likviditet i danske statspapirer
Betydningen af løbetidspræmie for staten som udsteder
2012​Fordele og omkostninger ved at udstede indeksobligationer
Credit default swaps på stater
2011​ Indeksobligationer
2010​ Auktioner over statsobligationer
Rentemodeller til Cost-at-Risk analyse
Statens anvendelse af swaps
2009​ Styring af statens renterisiko
Udstedelsesstrategien de kommende år
Nye market making forpligtelser for primary dealere
2008​ Statsgældsforvaltningers rolle i lyset af den finansielle krise
Konsolideret risikostyring i staten
2007​ Statsgældspolitikken i lyset af faldende gæld
2006​ Styring af statens renterisiko
Erfaringer med faldende statsgæld
Evaluering af statsgældspolitikken
Integration af de europæiske statsobligationsmarkeder
2005 Udstedelse af lange statsobligationer
Rentemodeller til Cost-at-Risk-analyse
Statens cash management
2004 Udstedelse af statsobligationer
Lånegarantier og genudlån
2003 Skatkammerbevisprogrammet
MTS Denmark og primary dealer-ordningen for danske statspapirer
Genudlån til Danmarks Skibskreditfond
Renterisikostyring - nye tiltag
2002 Likviditet i det danske statspapirmarked
Elektronisk handel og market making i danske statsobligationer
Renterisikostyring af statsgæld
2001 Statsgældspolitik ved budgetoverskud
Udviklingen i primary dealer-systemet
Rentemodeller til Cost-at-Risk
2000 Tendenser i EU-landenes statsgældspolitik
Samstyring af statens og Nationalbankens valutakursrisiko
Scenarieanalyser af statsgælden
Cost-at-Risk
Kreditrisici på swapmodparter
1999 Styring af statsgældens varighed
Cost-at-Risk for den indenlandske gæld
1998 Statsgældspolitik i internationalt perspektiv
Indenlandske renteswaps
Kreditrisikoen på statens swapportefølje