Refinansieringsrisiko


Refinansieringsrisikoen dækker over risikoen for at skulle udstede gæld til ekstraordinært høje renter, herunder de ekstreme tilfælde, hvor det slet ikke er muligt at tilgå markedet. Risikoen for at skulle refinansiere gæld til usædvanligt høje renter, herunder stigninger i den kreditspænd, kan betragtes som en del af renterisikoen, men refinansieringsrisikoen behandles ofte særskilt. Det skyldes bl.a., at fravær af markedsadgang eller ekstraordinært store stigninger i statens finansieringsomkostninger kan have betydelige realøkonomiske konsekvenser ud over de rent finansielle effekter af højere renter.

Refinansieringsrisikoen belyses ved forskellige indikatorer. Hyppigt anvendte indikatorer for refinansieringsrisiko er forfaldsprofil, gennemsnitlig restløbetid og kortsigtet refinansieringsomfang. Indikatorer herfor offentliggøres den første bankdag i hver måned.

Et væsentligt element i vurderingen af statens samlede refinansieringsrisiko er beholdningen af korte aktiver. Indeståendet på statens konto har i de seneste år været tilstrækkeligt stort til at kunne dække alle indenlandske og udenlandske afdrag og rentebetalinger i mere end et år frem.

Indikatorer for refinansieringsrisiko

For at lette adgangen til opdateret information om gældsstrukturen offentliggøres nedenstående indikatorer for refinansieringsrisiko den første bankdag i hver måned. Indikatorerne beregnes ud fra de indenlandske passiver. En samlet fil med data og figurer kan findes her.

Forfaldsprofil
Forfaldsprofilen er et overbliksbillede af, hvor store betalingsforpligtelser (forfald af hovedstol samt kuponrenter) staten står over for de kommende år. 

Metodiske valg

 • Opgørelsen fokuserer på kalenderåret.
 • Opgørelsen viser både forfald af skatkammerbeviser og obligationer (dvs. tilbagebetaling af hovedstolen) samt kuponbetalinger på obligationer. Kuponbetalinger er principielt forpligtelser på linje med tilbagebetaling af hovedstol og kan derfor med fordel ses i sammenhæng.
 • Rentebetalinger er opgjort som faktiske, ikke-periodiserede rentebetalinger.
 • Indeksobligationens fremtidige betalinger er usikre pga. indeksopskrivningen. Det antages, at indekskoefficienten vokser med 2 pct. pr. år regnet fra værdien af indekskoefficienten ultimo seneste måned.

 

Indenlandsk forfaldsprofil

 

Kortsigtet refinansieringsomfang
Det kortsigtede indenlandske refinansieringsomfang opgøres som summen af forfald af eksisterende statspapirer (obligationer og skatkammerbeviser) samt rentebetalinger på eksisterende obligationer de kommende 12 måneder. Indikatoren udtrykker størrelsen af betalingerne på den indenlandske gæld, som staten står over for på kort sigt.

Metodiske valg

 • Opgørelsen er baseret på et 12-måneders fremadskuende, rullende vindue.
 • Indikatoren medtager alle indenlandske stående lån samt skatkammerbeviser. Rentebetalinger medtages og vises særskilt.
 • Rentebetalinger er opgjort som faktiske, ikke-periodiserede rentebetalinger.
 • Indeksobligationens fremtidige betalinger er usikre pga. indeksopskrivningen. Det antages, at indekskoefficienten vokser med 2 pct. pr. år regnet fra værdien af indekskoefficienten ultimo seneste måned.

 

Kortsigtet indenlandsk refinansieringsomfang

 

Gennemsnitlig restløbetid
Den gennemsnitlige restløbetid (ofte benævnt ATM, Average Term to Maturity) sammenfatter hele forfaldsprofilen for de indenlandske passiver i et tal. Indikatoren offentliggøres både med og uden skatkammerbeviser.

Eksempel på beregning af den gennemsnitlige restløbetid kan findes her.

Metodiske valg

 • Opgørelsen medtager forfald af alle indenlandske stående lån inklusive skatkammerbeviser samt kuponbetalinger på obligationer.
 • Den gennemsnitlige restløbetid beregnes som et vægtet gennemsnit af tiden til betaling af forfald og kuponrenter, hvor vægtene udgøres af betalingernes andel af de samlede nominelle betalinger.
 • Antallet af år til en given betaling beregnes som antallet af dage divideret med 365,25.
 • Indeksobligationens fremtidige betalinger er usikre pga. indeksopskrivningen. Det antages, at indekskoefficienten vokser med 2 pct. pr. år regnet fra værdien af indekskoefficienten ultimo seneste måned.

 

Gennemsnitlig restløbetid på indenlandske passiver

 

 

Mere information

Data anvendt til refinansierings indikatorerne kan downloades: 

  Refinansieringsindikatorer (Excel)

Et eksempel på beregning af ATM er tilgængeligt: 

  Eksempel på beregning af ATM (Excel)