Risikostyring

Et vigtigt element i forvaltningen af statens gæld er identifikation og håndtering af risici. Risikostyringen understøtter samlet set det overordnede mål for statsgældspolitikken: at dække statens finansieringsbehov til lavest mulige, langsigtede omkostninger under hensyntagen til et acceptabelt risikoniveau.

Statens gæld og renteudgifter er bl.a. afhængig af udviklingen i markedsrenter, valutakurser og forbrugerpriser (markedsrisiko), adgangen til kapitalmarkederne (refinansieringsrisiko) samt evnen og viljen hos modparter til at overholde betalingsforpligtelser (modpartsrisiko).