Statslige fonde


Nationalbanken administrerer på vegne af staten midler i Den Sociale Pensionsfond, DSP, Danmarks Innovationsfond og Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Fondenes aktiver indgår i opgørelsen af statens gæld og forvaltes sammen med statens øvrige finansielle aktiver og passiver under statsgældsområdet.

Den Sociale Pensionsfond

Den Sociale Pensionsfond, DSP, blev oprettet ved lov i 1970, hvor der blev indført et særligt pensionsbidrag. Pensionsbidraget – og dermed indbetalingerne til fonden – ophørte i 1982. Fondens aktivbeholdning og renteindtægterne herfra fratrukket pensionsafkastskat har siden været anvendt til finansiering af pensionsforbedringer.

DSP bestyres af et udvalg bestående af repræsentanter fra Finansministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Nationalbanken. Den daglige forvaltning af midlerne varetages af Nationalbanken. Principperne for forvaltningen af midlerne er fastsat i Reglement vedrørende bestyrelsen af Den Sociale Pensionsfond. Ifølge reglementet kan fondens midler investeres i danske børsnoterede obligationer. Fondens midler samstyres med statens øvrige finansielle aktiver og passiver under statsgældsområdet. Aktiverne i fonden udgjorde 13 mia. kr. ved udgangen af 2020. Med det nuværende niveau for overførslerne ven­tes fondens midler at være opbrugt ved udgan­gen af 2021, hvor fonden forventes at ophøre.

Danmarks Innovationsfond

Folketinget vedtog ved lov i marts 2014 etablering af Danmarks Innovationsfond ved sammenlægning af Højteknologifonden, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Ved lovens ikrafttræden 1. april 2014 indtrådte Danmarks Innovationsfond i de rettigheder og forpligtelser, som hidtil havde tilkommet Højteknologifonden, og Højteknologifondens kapital blev videreført i Danmarks Innovationsfond. Nationalbankens administration af denne kapital er fortsat uforandret.

Fondens midler må ifølge aftale med Finansministeriet kun investeres i danske statsobligationer. Investeringsstrategien for fonden sigter mod en ligelig fordeling på korte, mellemlange og lange danske statsobligationer. Aktiverne i fonden udgjorde 14 mia. kr. ved udgangen af 2020.

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse blev oprettet i 2007. Fondens midler anvendes til forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet ved at støtte indsatser, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning, arbejdsulykker og erhvervs­sygdomme. Der blev ved fondens oprettelse indskudt 3 mia. kr. i fonden, og der er ikke planlagt yderligere kapitalindskud fra staten.

Fondens midler må ifølge lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kun investeres i danske statsobligationer. Investeringsstrategien fast­lægges, så de fremtidige overførsler til Beskæftigelsesministeriet så vidt muligt modsvares af fondens indtægter i form af renter og forfald på obligationsbeholdningen. Aktiverne i fonden udgjorde 0,7 mia. kr. ved udgangen af 2020.​