Statslige fonde


Nationalbanken administrerer på vegne af staten midler i Den Sociale Pensionsfond, DSP, Danmarks Innovationsfond og Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Fondenes aktiver indgår i opgørelsen af statens gæld og forvaltes sammen med statens øvrige finansielle aktiver og passiver under statsgældsområdet.

Den Sociale Pensionsfond

Den Sociale Pensionsfond, DSP, blev oprettet ved lov i 1970, hvor der blev indført et særligt pensionsbidrag. Pensionsbidraget – og dermed indbetalingerne til fonden – ophørte i 1982. Fondens aktivbeholdning og renteindtægterne herfra fratrukket pensionsafkastskat har siden været anvendt til finansiering af pensionsforbedringer. De sidste midler blev udbetalt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ved udgangen af 2021. Fonden ventes formelt lukket i 2022.

Danmarks Innovationsfond

Folketinget vedtog ved lov i marts 2014 etablering af Danmarks Innovationsfond ved sammenlægning af Højteknologifonden, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Ved lovens ikrafttræden 1. april 2014 indtrådte Danmarks Innovationsfond i de rettigheder og forpligtelser, som hidtil havde tilkommet Højteknologifonden, og Højteknologifondens kapital blev videreført i Danmarks Innovationsfond. Nationalbankens administration af denne kapital er fortsat uforandret.

Fondens midler må ifølge aftale med Finansministeriet kun investeres i danske statsobligationer. Investeringsstrategien for fonden sigter mod en ligelig fordeling på korte, mellemlange og lange danske statsobligationer. Aktiverne i fonden udgjorde 14 mia. kr. ved udgangen af 2021.

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse blev oprettet i 2007. Fondens midler anvendes til forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet ved at støtte indsatser, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning, arbejdsulykker og erhvervs­sygdomme. Der blev ved fondens oprettelse indskudt 3 mia. kr. i fonden, og der er ikke planlagt yderligere kapitalindskud fra staten.

Fondens midler må ifølge lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kun investeres i danske statsobligationer. Investeringsstrategien fast­lægges, så de fremtidige overførsler til Beskæftigelsesministeriet så vidt muligt modsvares af fondens indtægter i form af renter og forfald på obligationsbeholdningen. Aktiverne i fonden udgjorde 0,7 mia. kr. ved udgangen af 2021.​