Udenlandsk statsgæld


Staten udsteder lån i udenlandsk valuta af hensyn til valutareserven, men udstedelser kan i ekstraordinære tilfælde også ske for at finansiere statens indenlandske udgifter. Udstedelser i Commercial Papers er en del af statens indenlandske likviditetsberedskab.

I 2020 har staten udstedt korte udenlandske lån i euro og dollar gennem statens to commercial paper (CP) programmer for at bidrage til at finansiere det øgede lånebehov afledt af covid-19. Udeståendet i commercial papers var 70 mia. kr. ultimo 2020. Det er strategien, at udeståendet nedbringes, i takt med at de midlertidige covid-19-tiltag bliver udfaset.

I oktober 2020 udstedte staten for første gang siden 2014 en statsobligation i udenlandsk valuta. Obligationen er udstedt i dollar som et stående lån med udløb den 27. oktober 2022. Obligationen har et nominelt udestående på 2 mia. dollar. Provenuet fra udstedelsen er swappet til euro med fast rente. Udstedelsen skete i forbindelse med en fuld opdatering af statens EMTN-program og bidrager til at sikre, at alt i udstedelsesprocessen fungerer som det skal og at staten har markedsadgang i udenlandsk valuta.

Derudover har staten forpligtelser på valutaswaps indgået i forbindelse med afdækning af valutakursrisiko på genudlån i dollar til Danmarks Skibskredit A/S.