Statens gæld


Den danske statsgæld har den højest mulige kreditvurdering (AAA/Aaa) hos de største internationale kreditvurderingsbureauer, hvilket bl.a. skyldes gældens lave niveau på 421 mia. kr., svarende til 18 pct. af BNP ved udgangen af 2019. Gældsstrukturen er desuden meget robust.

En del af statsgælden afspejler låntagning på vegne af statslige selskaber. Korrigeret for disse genudlån var statsgælden 13 pct. af BNP i 2019.

Statsgælden opgøres som den nominelle værdi af statens indenlandske og udenlandske gæld fratrukket indeståendet på statens konto i Danmarks Nationalbank og aktiverne i de statslige fonde, jf. tabel.
 

Statsgælden

Mia. kr., ultimo året​2019
Indenlandsk gæld612
Udenlandsk gæld0
Sikkerhedsstillelse for swaps 1)0
​Statens konto i Nationalbanken-70
​Statslige fonde-34
​Obligationer til finansiering af almene boliger-87
Statsgæld​421
Statsgæld, pct. af BNP18
Anm.:​ Positivt fortegn angiver et passiv og negativt fortegn et aktiv.
1) Sikkerhedsstillelse i kontanter for markedsværdien af statens swaps. Nettosikkerhedsstillelse modtaget fra swapmodparter. ​​
 
Andre opgørelser af offentlig gæld

I internationale gældssammenligninger benyttes ofte den offentlige sektors bruttogæld, ØMU-gælden. ØMU-gælden har de seneste år ligget væsentligt under stabilitets- og vækstpagtens grænse på 60 pct. af BNP. Ved udgangen af 2019 udgjorde Danmarks ØMU-gæld 33 pct. af BNP, hvilket er lavt i forhold til andre EU-lande. Forskellen mellem statsgælden og ØMU-gælden afspejler hovedsageligt kommunernes gæld, og at obligationer til finansiering af støttet byggeri og indeståendet på statens konto ikke modregnes i ØMU-gælden.