Statens gæld


Den danske statsgæld har den højest mulige kreditvurdering (AAA/Aaa) med stabile udsigter hos de største internationale kreditvurderingsbureauer, hvilket bl.a. skyldes det lave gældsniveau og den robuste gældsstruktur. Ved udgangen af 2022 udgjorde statsgælden 323 mia. kr., svarende til ca. 12 pct. af BNP.

En del af statsgælden afspejler låntagning på vegne af statslige selskaber (genudlån). Korrigeret for disse genudlån udgjorde statsgælden ca. 158 mia. kr., svarende til ca. 6 pct. af BNP. ultimo 2022.

Statsgælden opgøres som den nominelle værdi af statens indenlandske og udenlandske gæld fratrukket indeståendet på statens konto i Danmarks Nationalbank og aktiverne i de statslige fonde, jf. tabel.
 

Statsgælden

Mia. kr., ultimo året​2022
Indenlandsk gæld629
Udenlandsk gæld16
Sikkerhedsstillelse for swaps 1)0
​Statens konto i Nationalbanken-162
​Statslige fonde-13
​Obligationer til finansiering af almene boliger-148
Statsgæld​323
Statsgæld, pct. af BNP12
Anm.:​ Positivt fortegn angiver et passiv og negativt fortegn et aktiv. Grundet afrunding summer delelementerne ikke nødvendigvis til totaler.
1) Sikkerhedsstillelse i kontanter for markedsværdien af statens swaps. Nettosikkerhedsstillelse modtaget fra swapmodparter. ​​
 
Andre opgørelser af offentlig gæld

I internationale gældssammenligninger benyttes ofte den offentlige sektors bruttogæld, ØMU-gælden. ØMU-gælden har de seneste år ligget væsentligt under stabilitets- og vækstpagtens grænse på 60 pct. af BNP. Danmarks ØMU-gæld skønnes af Europa-Kommissionen at udgøre ca. 31 pct. af BNP ultimo 2022, hvilket er lavt i forhold til andre EU-lande. Forskellen mellem statsgælden og ØMU-gælden afspejler hovedsageligt kommunernes gæld, og at obligationer til finansiering af støttet byggeri og indeståendet på statens konto ikke modregnes i ØMU-gælden.