Statens gæld


Den danske statsgæld har den højest mulige kreditvurdering (AAA/Aaa) med stabile udsigter hos de største internationale kreditvurderingsbureauer, hvilket bl.a. skyldes det lave gældsniveau og den robuste gældsstruktur. Ved udgangen af 2021 udgjorde statsgælden 438 mia. kr., svarende til 18 pct. af BNP.

En del af statsgælden afspejler låntagning på vegne af statslige selskaber (genudlån). Korrigeret for disse genudlån udgjorde statsgælden 289 mia. kr., svarende til 14 pct. af BNP ultimo 2021.
Statsgælden opgøres som den nominelle værdi af statens indenlandske og udenlandske gæld fratrukket indeståendet på statens konto i Danmarks Nationalbank og aktiverne i de statslige fonde, jf. tabel.
 

Statsgælden

Mia. kr., ultimo året​2021
Indenlandsk gæld705
Udenlandsk gæld22
Sikkerhedsstillelse for swaps 1)1
​Statens konto i Nationalbanken-152
​Statslige fonde-13
​Obligationer til finansiering af almene boliger-125
Statsgæld​438
Statsgæld, pct. af BNP18
Anm.:​ Positivt fortegn angiver et passiv og negativt fortegn et aktiv. Grundet afrunding summer delelementerne ikke nødvendigvis til totaler.
1) Sikkerhedsstillelse i kontanter for markedsværdien af statens swaps. Nettosikkerhedsstillelse modtaget fra swapmodparter. ​​
 
Andre opgørelser af offentlig gæld

I internationale gældssammenligninger benyttes ofte den offentlige sektors bruttogæld, ØMU-gælden. ØMU-gælden har de seneste år ligget væsentligt under stabilitets- og vækstpagtens grænse på 60 pct. af BNP. Danmarks ØMU-gæld skønnes af Europa-Kommissionen at udgøre ca 41 pct. af BNP ultimo 2021, hvilket er lavt i forhold til andre EU-lande. Forskellen mellem statsgælden og ØMU-gælden afspejler hovedsageligt kommunernes gæld, og at obligationer til finansiering af støttet byggeri og indeståendet på statens konto ikke modregnes i ØMU-gælden.