Statens gæld


Den danske statsgæld har den højest mulige kreditvurdering (AAA/Aaa) hos de største internationale kreditvurderingsbureauer, hvilket bl.a. skyldes gældens lave niveau på 465 mia. kr., svarende til 23 pct. af BNP ved udgangen af 2016. Gældsstrukturen er desuden meget robust.

En del af statsgælden afspejler låntagning på vegne af statslige selskaber. Korrigeret for disse genudlån var statsgælden 18 pct. af BNP i 2016.

 

Statsgældens udvikling, 1996-2016

 

 
Statsgælden opgøres som den nominelle værdi af statens indenlandske og udenlandske gæld fratrukket indeståendet på statens konto i Danmarks Nationalbank og aktiverne i de tre statslige fonde, jf. tabel.
 

Statsgælden

Mia. kr., ultimo året​201420152016
Indenlandsk gæld698646635
Udenlandsk gæld593312
Sikkerhedsstillelse for swaps 1)4​32
​Statens konto i Nationalbanken-213-157-111
​Den Sociale Pensionsfond-75-66-58
​Danmarks Innovationsfond-14-14-14
Fonden for forebyggelse og fastholdelse​​-1​-1-1
Statsgæld​458445465
Statsgæld, pct. af BNP24,022,422,8
Anm.:​ Positivt fortegn angiver et passiv og negativt fortegn et aktiv.
1) Sikkerhedsstillelse i kontanter for markedsværdien af statens swaps. Nettosikkerhedsstillelse modtaget fra swapmodparter. ​​
 
ØMU-gælden

I internationale gældssammenligninger benyttes ofte den offentlige sektors bruttogæld, ØMU-gælden. ØMU-gælden har de seneste år ligget væsentligt under stabilitets- og vækstpagtens grænse på 60 pct. af BNP. Ved udgangen af 2015 udgjorde Danmarks ØMU-gæld 40 pct. af BNP, hvilket er lavt i forhold til andre EU-lande, jf. figur. Forskellen mellem statsgælden og ØMU-gælden afspejler hovedsageligt, at kommunernes gæld på omkring 7 pct. af BNP indregnes, og at indeståendet på statens konto på ca. 8 pct. af BNP ikke modregnes i ØMU-gælden.

Nettogælden, der omfatter alle finansielle aktiver og passiver i den samlede offentlige sektor, var 5,5 pct. af BNP, hvilket også er lavt i international sammenligning.  

 

ØMU-gæld for udvalgte EU-lande, ultimo 2015