Pressemeddelelser er korte tekster om større nyheder fra Nationalbanken. Pressemeddelelser er primært til dig, der arbejder som journalist, eller dig, der vil opdateres øjeblikkeligt og direkte, fx om renteændringer.

Om Nationalbanken

Staten udsteder grøn obligation i 2022

Pressemeddelelse, 8. december 2021


Deling

8. december 2021

Åbning af 10-årig grøn obligation

Den 19. januar 2022 åbnes en grøn statsobligation med en kuponrente på 0,00 pct. og udløb den 15. november 2031. Åbningen forudsætter rolige markedsforhold. Den grønne obligation åbnes ved auktion på linje med statens øvrige indenlandske obligationer og vil efterfølgende indgå i statens lånevifte. Forventet udstedelsesomfang meldes ud i forbindelse med strategimeddelelsen for statens låntagning i december. Udstedelsesomfanget vil blive fastsat ud fra mængden af egnede grønne udgifter, som udgør et øvre loft, og under hensyntagen til den overordnede udstedelsesstrategi.

"Markedet for grønne obligationer og grøn finansiering er vokset markant i de senere år. Jeg er glad for, at Nationalbanken kan være med til at understøtte udviklingen af det grønne kapitalmarked. De finansielle markeder spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling og vejen mod en mere bæredygtig økonomi," udtaler nationalbankdirektør Signe Krogstrup.

Et beløb svarende til provenuet fra udstedelsen af den grønne obligation vil blive allokeret til grønne statslige udgifter, som understøtter produktionen af bæredygtig energi og den grønne omstilling af transportsektoren. Den grønne obligation udstedes i henhold til statens Green Bond Framework, som beskriver rammerne for obligationen, herunder kriterierne for, hvilke udgifter der kan finansieres med grønne obligationer. De grønne udgifter under statens Green Bond Framework er evalueret og udvalgt på baggrund af definitionerne og kriterierne i EU's klassifikationssystem for bæredygtige økonomiske aktiviteter (EU-taksonomien). Det afspejler ønsket om at følge den højeste standard for grønne obligationer og bidrage til øget gennemsigtighed på markedet for grønne obligationer.

I overensstemmelse med bedste markedspraksis er der indhentet en vurdering af statens Green Bond Framework fra en uafhængig ekspert. Den uafhængige vurdering (Second Party Opinion) er foretaget af Cicero, som har givet statens Green Bond Framework en Dark Green Shading - den højeste miljø- og klimaakkreditering.

Med udstedelsen af den grønne obligation forpligter staten sig til løbende at rapportere på allokeringen af provenuet fra salget af den grønne obligation og på den forventede miljø- og klimaeffekt af de afholdte grønne udgifter. Disse rapporter gøres offentligt tilgængelige på Nationalbankens hjemmeside.

Grøn obligation udstedes efter twin bond-konceptet

Den grønne obligation udstedes som en tvillinge-obligation på linje med twin bond-konceptet, som blev introduceret af Tyskland i 2020. Det indebærer, at den grønne obligation udstedes med samme finansielle karakteristika som et af statens eksisterende konventionelle låneviftepapirer. Dermed får den nye 10-årige grønne obligation samme løbetid, kupon og afdragsprofil som statens 10-årige benchmarkobligation, 0,00 pct. 2031 (ISIN: DK0009924102).

"Der er i stigende grad fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling, og det gælder også for en voksende gruppe af investorer på de finansielle markeder. Med en grøn statsobligation udbyder staten et produkt, der er i høj kurs blandt investorer, og som kan understøtte en bred og veldiversificeret investorbase," udtaler nationalbankdirektør Signe Krogstrup endvidere.

Twin bond-konceptet understøtter likviditeten i den grønne obligation ved, at investorer til enhver tid har mulighed for, en-til-en, at bytte den 10-årige grønne tvillinge-obligation til den tilsvarende og mere likvide konventionelle 10-årige tvillinge-obligation. Byttefaciliteten går kun den ene vej, og investor har således ikke mulighed for at bytte den konventionelle tvillinge-obligation til den tilsvarende grønne tvillinge-obligation.

Yderligere information, herunder et kort baggrundsnotat, kan findes på Nationalbankens hjemmeside under Statsgæld.

BNP Paribas, Danske Bank og Nordea har været tilknyttet som rådgivere på statens grønne obligation med Nordea som structuring advisor.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.