Pressemeddelelser er korte tekster om større nyheder fra Nationalbanken. Pressemeddelelser er primært til dig, der arbejder som journalist, eller dig, der vil opdateres øjeblikkeligt og direkte, fx om renteændringer.

Om Nationalbanken

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2021

​Valutareserven er i oktober 2021 formindsket med 9,8 mia. kr. til 491,9 mia. kr. Nationalbanken har med afvikling i oktober netto købt valuta for 1,5 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.


Deling

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i oktober 2021 formindsket med 9,8 mia. kr. til 491,9 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,2 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 10,0 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har med afvikling i oktober netto købt valuta for 1,5 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Oktober 2021Januar 2021 - oktober 2021
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto1,574,5
Andet**-1,328,5
Nationalbankens nettovalutakøb0,2102,9
Statens udenlandske nettolåntagning***-10,0-50,0
Ændring i valutareserven-9,852,9

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i oktober et nettofinansieringsbehov på -7,7 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -68,3 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i oktober formindsket med 14,1 mia. kr. til et tilgodehavende på 153,2 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i oktober formindsket nettostillingen med 13,2 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Oktober 2021Januar 2021 - oktober 2021
Statens nettofinansieringsbehov-7,7-68,3
Afdrag på den indenlandske gæld*9,890,0
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger1,67,2
Andet**0,0-0,5
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov3,728,4
Statens indenlandske bruttolåntagning***16,9105,0
Statens likviditetspåvirkning-13,2-76,6
Nationalbankens nettovalutakøb0,2102,9
Nationalbankens nettoobligationskøb-0,9-1,1
Andre faktorer****-0,2-36,1
Ændring i nettostillingen-14,1-10,8

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. oktober 2021 været -0,60 pct. p.a., udlånsrenten har siden 1. oktober 2021 været -0,45 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 1. oktober 2021 været -0,60 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. OKTOBER 2021

Aktiver 2021 2021
1000 kr.31/1030/09
Guld24.535.62624.535.626
Fordringer på udlandet419.451.742427.692.508
Fordringer på Den Internationale Valutafond51.715.75451.715.754
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB32.10137.662
Pengepolitiske udlån- -
Andre udlån1.357.6021.931.928
- Pengeinstitutter 1)1.357.6021.931.928
- Øvrige udlån- -
Indenlandske obligationer31.830.10432.702.404
Anlægsaktier mv. 131.056131.056
Materielle og immaterielle anlægsaktiver700.855702.819
Andre aktiver3.004.1483.213.487
532.758.988542.663.244

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2021 2021
1000 kr.31/1030/09
Seddelomløb70.827.56271.457.631
Møntomløb6.223.2376.242.850
Pengepolitiske indlån153.220.959167.299.962
- Indestående på folio152.870.959166.949.962
- Indskudsbeviser350.000350.000
Andre indlån10.630.49510.601.813
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 32.10137.662
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.139.4762.080.435
- Øvrige indlån8.458.9188.483.716
Staten163.532.484160.299.766
Forpligtelser over for udlandet3.774.7502.212.525
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)43.085.46443.085.464
Andre passiver62.11661.312
Grundfond og reserver81.401.92181.401.921
532.758.988542.663.244

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.