Pressemeddelelser er korte tekster om større nyheder fra Nationalbanken. Pressemeddelelser er primært til dig, der arbejder som journalist, eller dig, der vil opdateres øjeblikkeligt og direkte, fx om renteændringer.

Om Nationalbanken

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2022

Valutareserven er i august 2022 formindsket med 1,6 mia. kr. til 531,7 mia. kr.


Deling

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i august 2022 formindsket med 1,6 mia. kr. til 531,7 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 1,7 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet med afvikling i august.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.August 2022Januar 2022 - august 2022
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0
Andet**-1,71,1
Nationalbankens nettovalutakøb-1,71,1
Statens udenlandske nettolåntagning***0,1-4,5
Ændring i valutareserven-1,6-3,4

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i august et nettofinansieringsbehov på -27,1 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -79,6 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i august formindsket med 31,2 mia. kr. til et tilgodehavende på 197,7 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i august formindsket nettostillingen med 30,4 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.August 2022Januar 2022 - august 2022
Statens nettofinansieringsbehov-27,1-79,6
Afdrag på den indenlandske gæld*5,280,6
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger1,220,6
Andet**-0,3-2,1
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-21,019,5
Statens indenlandske bruttolåntagning***9,325,1
Statens likviditetspåvirkning-30,4-5,6
Nationalbankens nettovalutakøb-1,71,1
Nationalbankens nettoobligationskøb0,11,3
Andre faktorer****0,8-1,7
Ændring i nettostillingen-31,2-4,9

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 22. juli 2022 været -0,10 pct. p.a., udlånsrenten har siden 22. juli 2022 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 22. juli 2022 været -0,10 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. AUGUST 2022

Aktiver 2022 2022
1000 kr.31/0829/07
Guld25.569.62825.569.628
Fordringer på udlandet457.895.769457.772.886
Fordringer på Den Internationale Valutafond55.685.37655.468.648
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB32.38727.177
Pengepolitiske udlån- -
Andre udlån1.689.7681.771.836
- Pengeinstitutter 1)1.689.7681.771.836
- Øvrige udlån- -
Indenlandske obligationer32.640.15532.543.527
Anlægsaktier mv. 131.056131.056
Materielle og immaterielle anlægsaktiver643.068646.292
Andre aktiver891.7331.657.187
575.178.940575.588.237

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2022 2022
1000 kr.31/0829/07
Seddelomløb70.276.06771.275.891
Møntomløb6.262.8466.263.371
Pengepolitiske indlån197.668.561228.838.181
- Indestående på folio197.418.561228.588.181
- Indskudsbeviser250.000250.000
Andre indlån14.393.19214.071.964
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 32.38727.177
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter3.706.1903.408.560
- Øvrige indlån10.654.61510.636.227
Staten152.634.764122.170.525
Forpligtelser over for udlandet7.405.2635.445.065
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)44.343.58144.343.581
Andre passiver598.6281.583.621
Grundfond og reserver81.596.03881.596.038
575.178.940575.588.237

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.