Pressemeddelelser er korte tekster om større nyheder fra Nationalbanken. Pressemeddelelser er primært til dig, der arbejder som journalist, eller dig, der vil opdateres øjeblikkeligt og direkte, fx om renteændringer.

Om Nationalbanken

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2022

​Valutareserven er i maj 2022 formindsket med 1,1 mia. kr. til 534,0 mia. kr.


Deling

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i maj 2022 formindsket med 1,1 mia. kr. til 534,0 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 1,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet med afvikling i maj.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Maj 2022Januar 2022 - maj 2022
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0
Andet**-1,13,5
Nationalbankens nettovalutakøb-1,13,5
Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-4,6
Ændring i valutareserven-1,1-1,1

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i maj et nettofinansieringsbehov på -3,5 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -120,2 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i maj formindsket med 0,6 mia. kr. til et tilgodehavende på 157,8 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i maj formindsket nettostillingen med 1,1 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Maj 2022Januar 2022 - maj 2022
Statens nettofinansieringsbehov-3,5-120,2
Afdrag på den indenlandske gæld*11,670,3
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger0,817,6
Andet**0,1-0,9
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov9,1-33,2
Statens indenlandske bruttolåntagning***7,612,4
Statens likviditetspåvirkning1,5-45,6
Nationalbankens nettovalutakøb-1,13,5
Nationalbankens nettoobligationskøb0,00,0
Andre faktorer****-1,1-2,7
Ændring i nettostillingen-0,6-44,8

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. oktober 2021 været -0,60 pct. p.a., udlånsrenten har siden 1. oktober 2021 været -0,45 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 1. oktober 2021 været -0,60 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. MAJ 2022

Aktiver 2022 2022
1000 kr.31/0530/04
Guld25.569.62825.569.628
Fordringer på udlandet457.639.592457.767.031
Fordringer på Den Internationale Valutafond55.422.71355.421.953
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB33.70031.477
Pengepolitiske udlån- 26.500.000
Andre udlån1.665.4581.533.745
- Pengeinstitutter 1)1.665.4581.533.745
- Øvrige udlån- -
Indenlandske obligationer31.398.21031.350.060
Anlægsaktier mv. 131.056131.056
Materielle og immaterielle anlægsaktiver656.306645.618
Andre aktiver1.651.7251.568.415
574.168.388600.518.983

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2022 2022
1000 kr.31/0530/04
Seddelomløb71.991.95271.502.127
Møntomløb6.232.0526.223.968
Pengepolitiske indlån157.757.709184.868.907
- Indestående på folio157.457.709184.618.907
- Indskudsbeviser300.000250.000
Andre indlån13.547.83712.624.190
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 33.70031.477
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.832.8682.873.379
- Øvrige indlån10.681.2699.719.334
Staten192.523.590193.996.919
Forpligtelser over for udlandet4.599.3623.656.873
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)44.343.58144.343.581
Andre passiver1.576.2671.706.380
Grundfond og reserver81.596.03881.596.038
574.168.388600.518.983

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.