Pressemeddelelser er korte tekster om større nyheder fra Nationalbanken. Pressemeddelelser er primært til dig, der arbejder som journalist, eller dig, der vil opdateres øjeblikkeligt og direkte, fx om renteændringer.

Om Nationalbanken

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2022

Valutareserven er i marts 2022 formindsket med 0,7 mia. kr. til 535,7 mia. kr.


Deling

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i marts 2022 formindsket med 0,7 mia. kr. til 535,7 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 0,7 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet med afvikling i marts.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Marts 2022Januar 2022 - marts 2022
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0
Andet**-0,75,2
Nationalbankens nettovalutakøb-0,75,2
Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-4,6
Ændring i valutareserven-0,70,6

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i marts et nettofinansieringsbehov på -41,6 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -116,0 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i marts formindsket med 15,9 mia. kr. til et tilgodehavende på 161,0 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i marts formindsket nettostillingen med 14,8 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Marts 2022Januar 2022 - marts 2022
Statens nettofinansieringsbehov-41,6-116,0
Afdrag på den indenlandske gæld*6,357,7
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger1,39,2
Andet**-0,2-0,4
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-34,1-49,5
Statens indenlandske bruttolåntagning***-19,4-2,5
Statens likviditetspåvirkning-14,8-47,1
Nationalbankens nettovalutakøb-0,75,2
Nationalbankens nettoobligationskøb0,00,6
Andre faktorer****-0,5-0,3
Ændring i nettostillingen-15,9-41,5

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. oktober 2021 været -0,60 pct. p.a., udlånsrenten har siden 1. oktober 2021 været -0,45 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 1. oktober 2021 været -0,60 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. MARTS 2022

Aktiver 2022 2022
1000 kr.31/0328/02
Guld25.569.62825.569.628
Fordringer på udlandet457.478.398458.648.218
Fordringer på Den Internationale Valutafond55.422.83854.351.015
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB28.04832.211
Pengepolitiske udlån10.000.000-
Andre udlån1.760.6131.334.168
- Pengeinstitutter 1)1.760.6131.334.168
- Øvrige udlån- -
Indenlandske obligationer32.002.83132.002.831
Anlægsaktier mv. 131.056131.056
Materielle og immaterielle anlægsaktiver651.645651.914
Andre aktiver1.612.5241.408.093
584.657.581574.129.134

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2022 2022
1000 kr.31/0328/02
Seddelomløb71.242.38670.480.606
Møntomløb6.212.8926.211.001
Pengepolitiske indlån171.018.238176.967.634
- Indestående på folio170.768.238176.717.634
- Indskudsbeviser250.000250.000
Andre indlån11.846.38311.519.663
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 28.04832.211
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.332.0702.531.346
- Øvrige indlån9.486.2658.956.106
Staten194.030.287179.273.355
Forpligtelser over for udlandet2.773.7952.160.544
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)44.343.58144.343.581
Andre passiver1.788.0981.770.829
Grundfond og reserver81.401.92181.401.921
584.657.581574.129.134

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.