Pressemeddelelser er korte tekster om større nyheder fra Nationalbanken. Pressemeddelelser er primært til dig, der arbejder som journalist, eller dig, der vil opdateres øjeblikkeligt og direkte, fx om renteændringer.

Om Nationalbanken

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2022

Valutareserven er i september 2022 forøget med 22,4 mia. kr. til 554,2 mia. kr. Nationalbanken har med afvikling i september netto købt valuta for 23,0 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.


Deling

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i september 2022 forøget med 22,4 mia. kr. til 554,2 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 24,1 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 1,6 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har med afvikling i september netto købt valuta for 23,0 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.September 2022Januar 2022 - september 2022
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto23,023,0
Andet**1,12,2
Nationalbankens nettovalutakøb24,125,2
Statens udenlandske nettolåntagning***-1,6-6,1
Ændring i valutareserven22,419,1

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i september et nettofinansieringsbehov på -25,3 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -105,0 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i september forøget med 20,2 mia. kr. til et tilgodehavende på 217,8 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i september forøget nettostillingen med 24,1 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.September 2022Januar 2022 - september 2022
Statens nettofinansieringsbehov-25,3-105,0
Afdrag på den indenlandske gæld*5,385,9
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger1,321,9
Andet**-0,5-2,6
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-19,30,2
Statens indenlandske bruttolåntagning***-14,910,2
Statens likviditetspåvirkning-4,5-10,0
Nationalbankens nettovalutakøb24,125,2
Nationalbankens nettoobligationskøb0,11,4
Andre faktorer****0,5-1,2
Ændring i nettostillingen20,215,3

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 9. september 2022 været 0,65 pct. p.a., foliorenten har siden 9. september 2022 været 0,65 pct. p.a., udlånsrenten har siden 9. september 2022 været 0,80 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 9. september 2022 været 0,65 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. SEPTEMBER 2022

Aktiver 2022 2022
1000 kr.30/0931/08
Guld25.569.62825.569.628
Fordringer på udlandet479.486.991457.895.769
Fordringer på Den Internationale Valutafond55.662.83255.685.376
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB32.03332.387
Pengepolitiske udlån- -
Andre udlån1.425.0921.689.768
- Pengeinstitutter 1)1.425.0921.689.768
- Øvrige udlån- -
Indenlandske obligationer32.729.01932.640.155
Anlægsaktier mv. 131.056131.056
Materielle og immaterielle anlægsaktiver661.614643.068
Andre aktiver992.057891.733
596.690.322575.178.940

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2022 2022
1000 kr.30/0931/08
Seddelomløb69.216.81270.276.067
Møntomløb6.255.9326.262.846
Pengepolitiske indlån217.845.808197.668.561
- Indestående på folio217.595.808197.418.561
- Indskudsbeviser250.000250.000
Andre indlån14.611.32614.393.192
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 32.03332.387
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter4.032.9393.706.190
- Øvrige indlån10.546.35410.654.615
Staten155.452.736152.634.764
Forpligtelser over for udlandet6.549.8467.405.263
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)44.343.58144.343.581
Andre passiver818.243598.628
Grundfond og reserver81.596.03881.596.038
596.690.322575.178.940

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.