Pressemeddelelser er korte tekster om større nyheder fra Nationalbanken. Pressemeddelelser er primært til dig, der arbejder som journalist, eller dig, der vil opdateres øjeblikkeligt og direkte, fx om renteændringer.

Om Nationalbanken

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2023

​Valutareserven er i september 2023 formindsket med 0,6 mia. kr. til 605,8 mia. kr.


Deling

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i september 2023 formindsket med 0,6 mia. kr. til 605,8 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,6 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet med afvikling i september.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.September 2023Januar 2023 - September 2023
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,013,2
Andet**0,014,9
Nationalbankens nettovalutakøb0,028,1
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,6-0,4
Ændring i valutareserven-0,627,7

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i september et nettofinansieringsbehov på -14,5 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 3,5 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i september forøget med 12,5 mia. kr. til et tilgodehavende på 291,8 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i september forøget nettostillingen med 11,0 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.September 2023Januar 2023 - September 2023
Statens nettofinansieringsbehov-14,53,5
Afdrag på den indenlandske gæld*10,954,2
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger1,75,0
Andet**0,20,3
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-1,763,0
Statens indenlandske bruttolåntagning***-12,751,8
Statens likviditetspåvirkning11,011,2
Nationalbankens nettovalutakøb0,028,1
Nationalbankens nettoobligationskøb0,91,3
Andre faktorer****0,63,4
Ændring i nettostillingen12,543,9

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 15. september 2023 været 3,60 pct. p.a., foliorenten har siden 15. september 2023 været 3,60 pct. p.a., udlånsrenten har siden 15. september 2023 været 3,75 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 15. september 2023 været 3,60 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Teis Hald Jensen på tlf. 3363 6066.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. SEPTEMBER 2023

Aktiver 2023 2023
1000 kr.30/0931/08
Guld27.036.41127.036.411
Fordringer på udlandet525.036.327524.782.962
Fordringer på Den Internationale Valutafond58.309.76058.309.760
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB25.92828.374
Pengepolitiske udlån- -
Andre udlån1.314.8601.328.955
- Pengeinstitutter 1)1.314.8601.328.955
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer33.060.24232.116.316
Anlægsaktier mv. 131.056131.056
Materielle og immaterielle anlægsaktiver619.635603.055
Andre aktiver3.908.4393.958.400
649.442.658648.295.289

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2023 2023
1000 kr.30/0931/08
Seddelomløb64.033.97764.644.416
Møntomløb6.161.0496.174.215
Pengepolitiske indlån291.805.468279.279.756
- Indestående på folio291.805.468279.279.756
- Indskudsbeviser--
Andre indlån14.439.36314.467.794
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 25.92828.374
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.338.4222.301.467
- Øvrige indlån12.075.01312.137.953
Staten150.175.337161.797.103
Forpligtelser over for udlandet4.627.5863.755.057
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)44.941.28544.941.285
Andre passiver126.610103.680
Grundfond og reserver73.131.98373.131.983
649.442.658648.295.289

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.