Pressemeddelelser er korte tekster om større nyheder fra Nationalbanken. Pressemeddelelser er primært til dig, der arbejder som journalist, eller dig, der vil opdateres øjeblikkeligt og direkte, fx om renteændringer.

Om Nationalbanken

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2024

​Valutareserven er i juni 2024 forøget med 1,4 mia. kr. til 638,8 mia. kr.


Deling

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i juni 2024 forøget med 1,4 mia. kr. til 638,8 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,8 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 0,6 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet med afvikling i juni.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Juni 2024Januar 2024 - Juni 2024
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0
Andet**0,811,4
Nationalbankens nettovalutakøb0,811,4
Statens udenlandske nettolåntagning***0,61,5
Ændring i valutareserven1,412,9

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i juni et nettofinansieringsbehov på -3,9 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -49,8 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i juni formindsket med 4,5 mia. kr. til et tilgodehavende på 244,6 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i juni formindsket nettostillingen med 6,8 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Juni 2024Januar 2024 - Juni 2024
Statens nettofinansieringsbehov-3,9-49,8
Afdrag på den indenlandske gæld*2,924,9
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger0,5-0,5
Andet**-0,30,5
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-0,8-24,9
Statens indenlandske bruttolåntagning***6,040,5
Statens likviditetspåvirkning-6,8-65,4
Nationalbankens nettovalutakøb0,811,4
Nationalbankens nettoobligationskøb1,00,9
Andre faktorer****0,57,2
Ændring i nettostillingen-4,5-45,9

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 7. juni 2024 været 3,35 pct. p.a., foliorenten har siden 7. juni 2024 været 3,35 pct. p.a., udlånsrenten har siden 7. juni 2024 været 3,50 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 7. juni 2024 været 3,35 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Peter Levring på tlf. 3363 6383.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. JUNI 2024

Aktiver 2024 2024
1000 kr.30/0631/05
Guld29.762.72429.762.724
Fordringer på udlandet555.503.113555.412.581
Fordringer på Den Internationale Valutafond56.701.15656.729.044
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB24.49826.514
Pengepolitiske udlån- -
Andre udlån1.018.5761.369.291
- Pengeinstitutter 1)1.018.5761.369.291
- Øvrige udlån- -
Indenlandske obligationer33.964.71032.929.910
Anlægsaktier mv. 131.679131.679
Materielle og immaterielle anlægsaktiver645.156648.890
Andre aktiver2.609.4132.604.785
680.361.025679.615.418

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2024 2024
1000 kr.30/0631/05
Seddelomløb53.161.51254.119.205
Møntomløb6.140.0846.128.792
Pengepolitiske indlån244.570.422249.043.670
- Indestående på folio244.570.422249.043.670
- Indskudsbeviser- -
Andre indlån15.088.12715.254.730
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 24.49826.514
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter1.515.6491.724.393
- Øvrige indlån13.547.98013.503.823
Staten227.392.218219.960.170
Forpligtelser over for udlandet3.138.5574.459.022
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)43.743.94543.743.945
Andre passiver3.419.1803.198.904
Grundfond og reserver83.706.98083.706.980
680.361.025679.615.418

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.