Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Om Nationalbanken

Styring af renterisiko på valutareserven

Valutareserven placeres, så kredit- og likviditetsrisiko er minimal. En del af reserven er placeret i fastforrentede obligationer for at få et højere afkast end på pengemarkedet. Styringen af den tilknyttede renterisiko beskrives.