Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

WP 30/2005: Skøn over den danske offentlige sektors budgetsaldo og konjunkturbetinget budget volatilitet 1875-2003

I papiret præsenteres tidsrækker for den danske offentlige sektors nettofordringserhvervelse i perioden 1875-2003. Endvidere analyseres den langsigtede udvikling i de offentlige finanser i Danmark. Selv om den offentlige sektor i Danmark i dag relativt set er blandt de største i Europa, har det offentlige budgetunderskud kun markant oversteget 3 pct. af BNP under 2. verdenskrig samt i begyndelsen af 1980erne. Konjunkturernes indflydelse på den offentlige budgetsaldo er normalt forholdsvis beskeden sammenlignet med påvirkningen fra diskretionære finanspolitiske ændringer. Dog antyder beregninger af udsvingene i de offentlige budgetter også, at det er nødvendigt at have overskud på den kunjunkturrensede offentlige budgetsaldo i perioder med høj økonomisk vækst, såfremt de automatiske stabilisatorer skal have mulighed for at fungere frit i perioder med lav økonomisk vækst uden at budgetunderskuddet overskrider en grænse på 3 pct. af BNP (som er referenceværdien i Maastricht Traktaten).