Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

WP 43/2006: Monetære udviklingstendenser og konjunkturcykler i Danmark siden 1875

I papiret konstrueres et sæt finansielle konti for Danmark 1875-2005 bestående af årlige beholdningsdata. Endvidere analyseres den strukturelle og cykliske monetære og finansielle udvikling i Danmark siden 1875 på baggrund af det nye datasæt. Penge- og realkreditinstitutter spillede en vigtig kreditgivende rolle i dansk økonomi allerede i slutningen af det 19. århundrede og i begyndelsen af det 20. århundrede. Et vendepunkt indtraf i begyndelsen af 1930’erne, og i midten af 1950’erne var udlånet opgjort i forhold til bruttofaktorindkomsten faldet betydeligt. Siden er tendensen vendt, men niveauet fra før første verdenskrig blev først nået igen i tiåret fra midten af 1970’erne til midten af 1980’erne. Udviklingen i reale aktivpriser synes i en vis udstrækning at have vist et tilsvarende udviklingsmønster. Der har været en meget højere grad af positiv samvariation mellem pengemængde og priser i lange økonomiske cykler (bølger med en periodelængde af 8-40 år) end i konjunkturcykler (med en varighed på 2-8 år), men i perioden efter anden verdenskrig synes bevægelser i priser at være gået forud for bevægelser i pengemængden uanset bølgelængde. I perioden 1875-1945 fandt svingninger i huspriser sted adskillige år (6 år) forud for bevægelser i realkreditinstitutternes udlån i de lange bølger – i perioden efter anden verdenskrig har periodeforskydningen været betydelig mindre (1 år). Gennem hele perioden 1875-2005 har bevægelsen i penge- og realkreditinstitutternes reale udlån være stort set sammenfaldende med bevægelsen i den reale bruttofaktorindkomst, og de største korrelationskoefficienter har været at finde i de lange cykler. Den overordnede konklusion i papiret er, at finansielle konti er en nyttig ramme til at organisere og analysere finansielle data, selv når datakilderne er mere fragmenterede og sparsomme, hvilket ofte er tilfældet i relation til historisk finansiel statistik.