Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

WP 47/2007: Finansiel liberalisering og kreditudvikling i Danmark i perioden siden afslutningen af 2. verdenskrig

I papiret opstilles årlige tidsserier for udlån til danske residenter fordelt på sektor og branche for perioden 1951-2005. Der ser ud til at være indtruffet et strukturelt skift i forholdet mellem realvækst i udlån og økonomisk aktivitet omkring 1980. Perioden siden 1980, der har været karakteriseret ved øget markedsorientering som følge af liberalisering og internationalisering af den finansielle sektor, har været kendetegnet ved meget store udsving i den reale udlånsvækst i forhold til den økonomiske vækst sammenlignet med perioden før 1980, hvor kreditrationering og valutakontrol var centrale instrumenter i den økonomiske politik. Der synes også at være indtruffet et skift over tid i de kortsigtede konjunkturbevægelser i udlånet til forskellige erhverv. Bevægelserne i reale udlån var sammenfaldende med bevægelsen i den reale bruttofaktorindkomst i den private sektor i perioden før 1980 men har lagget konjunkturcyklen med omkring 1 år i perioden efter 1980. Dette afspejler muligvis den mere restriktive adgang til kredit i perioden før 1980. En anden mulig forklaring er den stigende betydning af erhvervsdrivende fonde i dansk erhvervsliv.