Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering

Hvidvask af penge og finansiering af terrorgrupper sker ofte ved at lade transaktionerne gå gennem normale betalingsformidlere, da man ved at gøre brug af de gængse betalingssystemer kan forsøge at sløre forbindelsen mellem de forskellige led i transaktionskæderne. I erkendelse heraf er der i dag på internationalt niveau betydelig fokus på, hvorledes betalingsformidlere kan bidrage til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Ekspertgruppen FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) har fastsat en række internationale standarder, der stiller omfattende krav til de foranstaltninger, som finansielle institutter og visse ikke-finansielle virksomheder1 skal foretage i relation til deres kunder. Det drejer sig bl.a. om regler, der pålægger de finansielle institutter at indhente identifikationsoplysninger vedrørende deres kunder. Endvidere har de finansielle institutter pligt til at foretage indberetning til den finansielle efterretningsenhed, hvis de får mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. I Danmark sker indberetning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Hvidvasksekretariatet, SØK.