Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Tema – nogle aspekter af globaliseringen

I denne udgave af kvartalsoversigten bringes tre artikler om forskellige økonomiskekonsekvenser af globaliseringen. Den første artikel "Globaliseringen, arbejdsmarkedog ulighed" vedrører globaliseringens effekt på aflønningen af arbejdskraftog på graden af indkomstulighed i samfundet. Den anden artikel "Globaliseringog danske direkte investeringer" analyserer lande- og branchefordelingen afdanske direkte investeringer i udlandet samt beskæftigelseseffekter i Danmark afdanske virksomheders øgede aktiviteter i udlandet. Den tredje artikel "Valutareserverog statslige investeringsfonde" belyser, hvordan styringen af disse fonde adskillersig fra styringen af traditionelle valutareserver i centralbanker.