Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Netting – udligning af rettigheder og forpligtelser mellem to eller flere parter

Artiklen beskriver reglerne i værdipapirhandelsloven om multilateral og bilateral netting efter implementering af direktivet om endelig afregning i betalings- og værdipapirafviklingssystemer 98/26/EF og direktivet om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse 2002/47/EF. Desuden gennemgås kort de multilaterale nettingaftaler i forbindelse med Sumclearingen og VP-afviklingen, og der gives eksempler på bilaterale nettingaftaler i Nationalbanken.