Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Applications of Financial High-Frequency Data

Afhandlingen undersøger empiriske anvendelser af høj-frekvente data fra obligationsmarkedet i 3 separate dele. De første to dele omhandler markedets respons på makroøkonomiske nøgletal, mens det sidste undersøger empirisk det specielle fænomen "hot potato trading" som observeres på obligationsmarkedet, hvor markedsdeltagere flytter en position rundt mellem hinanden.  Den første del omhandler den information der afspejles i handler før makroøkonomiske nøgletal offentliggøres. Der tages udgangspunkt i en simpel markedsmikrostrukturmodel, hvor alle handler afspejler information om aktivets fundamentale pris. Denne tilpasses til de specielle forhold omkring offentliggørelsen af makroøkonomiske nøgletal, og der udledes en testbar implikation omkring prisdynamikken før og efter offentliggørelsen. Det bekræftes, at de handler der foretages umiddelbart inden offentliggørelsen, 10-15 minutter før, i et vist omfang kan forudsige pris-dynamikken efter offentliggørelsen. Den anden del foresøger at udlede, hvor stor en andel af responsen på makroøkomiske nøgletal kan tilskrives risikopræmier.´Ved at bruge responsen i de korte pengemarkedsrenter - op til 12 måneder - findes en approksimation for den fundamentale respons. Det øvrige respons på længere løbetider tilskrives således risikopræmier. Ud fra denne tilgangsvinkel kan den kendte asymmetriske respons til positive og nyheder alene tillægges risikopræmier. Den sidste del undersøger som nævnt "hot potato trading". Priseffekten på markedet findes således at være lavere på hot potato handler, hvilket er teoretisk konsistent, idet disse handler ikke tilfører markedet yderligere informationer. Markedsdeltagerne lader således umiddelbart til at tillægge disse handler en lavere informationsmæssig vægt.