Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Target2-Securities

De europæiske centralbanker har sammen med værdipapircentralerne i Europa og markedsdeltagerne arbejdet videre med Target2-Securities, T2S. Formålet med T2S er at etablere et fælleseuropæisk værdipapirafviklingssystem, hvor grænseoverskridende værdipapirhandel håndteres lige så effektivt som nationale handler.