Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

WP 71/2010: Konjunkturcykler, pengepolitisk transmission og stød til finansiel stabilitet - Empiriske resultater fra et nyt sæt af kvartalsvise nationalregnskaber for Danmark 1948-2010

I Danmark foreligger kun officielle kvartalsvise nationalregnskaber for perioden siden 1977. I papiret konstrueres et sæt summariske ikke-sæsonkorrigerede kvartalsvise nationalregnskaber for Danmark i såvel løbende som faste priser for perioden 1948-2010. Endvidere konstrueres et supplerende datasæt, som indeholder en række øvrige kvartalsvise makroøkonomiske indikatorer for den danske økonomi dækkende samme periode. Som en første eksplorativ analyse af disse to nye datasæt gennemgås de empiriske stiliserede fakta omkring konjunkturcykler, den pengepolitiske transmissionsmekanisme og finansiel stabilitet, som kan udledes på basis af filtreringsteknikker og vektorautoregressive (VAR) modeller. De nye lange tidsserier gør det muligt at estimere VAR modeller af en højere dimension, end der normalt ses i litteraturen som følge af problemer med manglende frihedsgrader. VAR analyserne indikerer, at der kan være en signifikant og langvarig negativ påvirkning af det reale bruttonationalprodukt efter et eksogent stød til bankernes nedskrivningsprocenter.