Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Husholdningernes balancer og gæld – et internationalt landestudie - Del 1

I kvartalsoversigtens del 2 analyserer vi, hvilke faktorer er bestemmende for udviklingen i husholdningernes formue- og gældsbalancer og opsparing, og konsekvensernefor samfundsøkonomien af en høj bruttogæld hos husholdningerne. Denne oversigtsartikel giver en ikke-teknisk sammenfatning af hovedresultaterne. Analysenviser, at det lave opsparingsniveau i Danmark i forhold til ikke-nordiske OECDlande kan forklares ved virksomhedernes høje opsparing, en større offentlig sektor,en bedre offentlig budgetsaldo og et højere niveau for det skattemæssige fradrag for renteudgifter. De danske husholdningers store finansielle balancer, medhøj bruttogæld og store finansielle aktiver, skal ses ud fra, at det veludbyggede realkredit- og pensionssystem muliggør en balanceopbygning. Den kraftige stigningi de danske husholdningers bruttogæld modsvares i vid udstrækning af store stigninger i husholdningernes pensionsformuer. En høj bruttogæld indebærerumiddelbart øget følsomhed for husholdningerne over for renteændringer og stød til økonomien. Resultaterne peger på, at der i lande med et højt bruttogældsniveauhos husholdningerne er større udsving i privatforbruget. De danske husholdningers restancer ligger meget lavt, og vi finder ikke en statistisk sammenhæng påtværs af lande mellem bruttogældsniveauet og husholdningernes restancer. Det tyder på, at de danske husholdningers høje bruttogæld modsvares af aktiver i etomfang, så det ikke har medført større tab til den finansielle sektor på udlån direkte til husholdningerne.​​