Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Measuring FDI and Its Impact on the Danish Economy

Afhandlingen består af tre essays, der omhandler måling af direkte investeringer og deres betydning for dansk økonomi; hvert essay kan læses selvstændigt.Det første essay (FDI and the External Wealth of Nations: How Important is Valuation?) undersøger betydningen af metoderne, der benyttes til at værdisætte direkte investeringer. Brugen af balancetilgangen i makroøkonomisk analyse har øget fokus på beholdninger afaktiver og passiver over for udlandet, men forskelle i værdisætningsprincipperne gør det vanskeligt at sammenligne data på tværs af lande. For at forbedre sammenligneligheden har IMF i den nyligt publicerede betalings- og kapitalbalancemanual (BPM6) introduceret syv metoder til at værdisætte direkte investeringer i unoterede virksomheder. Dette papir identificerer de mest anvendelige metoder med hensyn til datatilgængelighed og viser med udgangspunkt i den danske kapitalbalance, at både valget af værdisætningsmetode og estimationsteknik stadig kan ændre data for kapitalbalancen fundamentalt. Det andet essay (Forecasting FDI Equity Income for the Danish Balance of Payments) omhandler de markante revisioner af formueindkomsten fra direkte investeringer i forbindelse med den årlige revision af betalingsbalancens løbende poster, som har en negativ effekt på anvendeligheden af de foreløbige opgørelser. Papiret tester en række modeller og konkluderer, at skøn for formueindkomsten fra direkte investeringer baseret på en kombination af historisk egenkapitalforrentning og ændringer i konsensusdata for den forventede forbrugsvækst er mere nøjagtige end de hidtidige skøn, der alene var baseret på den historiske egenkapitalforrentning.Det tredje og sidste essay (Productivity Spillovers from FDI: Ownership Structures, Domestic Firm Characteristics, and FDI Characteristics) er det første studie til at undersøge produktivitetsfølgevirkninger fra FDI ved at udnytte den detaljerigdom, som officielle danske paneldata på firmaniveau byder på. Analysen viser signifikante negative følgevirkninger på aggregeret niveau, men resultaterne varierer kraftigt på tværs af brancher. Den afslører også, at det fører til skæve resultater, hvis firmaer under indirekte udenlandsk kontrol ikke inkluderes i gruppen af udenlandsk ejede firmaer, som det er tilfældet i nogle studier. Med hensyn til de indenlandsk ejede firmaers karakteristika viser analysen, at en høj eksportorientering og høj konkurrence dæmper nogle af de negative produktivitetsfølgevirkninger. Endelig viser beregningerne, at de negative følgevirkninger hovedsageligt stammer fra udenlandsk ejede firmaer (i) med lav produktivitet, (ii) med høj import-/eksportorientering og (iii) ultimativt kontrolleret af investorer uden for Skandinavien.