Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansielle markeder

Udviklingstendenser på det danske pengemarked

Nationalbanken følger løbende udviklingen på pengemarkedet og foretog i april 2011 en undersøgelse af pengemarkedet. Undersøgelsen viser, at det sikrede marked for ud- og indlån vinder frem i forhold til usikrede lån. For løbetider over en uge er omsætningen af usikrede lån fortsat yderst beskeden. Den højere andel af sikrede lån afspejler en generel tendens til at begrænse kreditrisikoen i lyset af finanskrisen. Pengemarkedet omfatter korte rentederivater, herunder korte renteswaps, Cita-swaps, der anvendes til at styre renterisici. Omsætningen i Cita-swaps er steget betydeligt i forhold til sidste år. I de længere løbetider på pengemarkedet, der er særligt relevant for fastsættelsen af renten på udlån til husholdninger og virksomheder, er Cita-swaps samtidig det pengemarkedsprodukt, der har den højeste omsætning.