Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Værktøjer til vurdering af konjunktursituationen

Artiklen giver en grundig beskrivelse af NARES-modellen, der anvendes i Nationalbanken til konjunkturvurdering. Modellen udnytter den tilgængelige konjunkturstatistiktil at beregne indikatorer for de centrale nationalregnskabsstørrelser, som fx privat forbrug, investeringer og eksport. Herudfra kan man med NARES opstille et approksimativt nationalregnskab på kvartalsbasis tidligere, end Danmarks Statistik offentliggør de første nationalregnskabstal. I artiklen præsenteresogså en række alternative modeller til brug for konjunkturvurdering. Med én af disse modeller udledes et alternativt skøn på BNP-væksten, og resultaternesammenlignes bl.a. med en teknisk anvendelse af NARES. Samlet set anses NARES-modellen for at være et nyttigt redskab i arbejdet med vurdering af økonomiensaktuelle tilstand og fremskrivninger af den økonomiske udvikling.