Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Danmarks konkurrenceevne og eksportformåen - Del 1

Eksporten af varer og tjenester har stor betydning for udviklingen i dansk økonomi.Selv om Danmarks eksport er fordoblet siden 1995, er dens andel af detsamlede importmarked imidlertid faldet. Faktorerne bag denne udvikling belysesnærmere i Kvartalsoversigtens del 2. Nærværende oversigtsartikel giver en sammenfatningaf hovedkonklusionerne. Målt ved produktionsomkostningerne hardanske virksomheder tabt konkurrenceevne siden 1995. Imidlertid er der indikationerpå, at de er blevet bedre til at konkurrere på andre faktorer end prisen.Eksportens sammensætning på tværs af varegrupper og aftagerlande spiller desudenen rolle. Mens vareeksportens sammensætning på tværs af produktgrupperhar bidraget moderat positivt til Danmarks markedsandel på de otte største eksportmarkedersiden 1995, har bidraget fra eksportens sammensætning på tværsaf lande været stort set neutralt.​​