Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Finanspolitik i EU - hvad har vi lært af krisen?

For en række eurolande har den finansielle krise udviklet sig til en regulær statsgældskrise.I mange lande er en lempelig finanspolitik i højkonjunkturen op tilkrisen nu blevet afløst af kraftige konsolideringer. Artiklen belyser nogle grundlæggendesvagheder ved det økonomiske samarbejde i EU, som krisen har udstillet.Desuden diskuteres de seneste års tiltag fra EU-landene, som har til hensigtat rette op på disse svagheder.