Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Modeller for bankers nedskrivninger i stresstest af det finansiellesystem - Del 2

Med de gældende regnskabsprincipper er der en betydelig konjunkturel variationi pengeinstitutternes nedskrivningsprocenter. Nedskrivningerne er relativthøje i år med lavkonjunktur og pres på indtjeningen i pengeinstitutsektoren,mens de er relativt lave i år med høj vækst i økonomien og god indtjening hospengeinstitutterne. I artiklen estimeres og sammenlignes to konkrete økonometriskemodeller for pengeinstitutternes nedskrivninger. Begge modeller giver engod beskrivelse af den historiske udvikling i nedskrivningerne og er i stand til atforklare de høje niveauer for nedskrivningsprocenterne under krisen i årene 2008og frem. Artiklen diskuterer ligeledes begrænsningen ved brug af sådanne modellertil makrostresstest. Selv om finansielle kriser har mange lighedstræk, så erder også forskelle fra krise til krise. I det omfang et stressscenario indeholder nyerisikofaktorer, som ikke er afspejlet i de historiske sammenhænge, kan det værenødvendigt at foretage korrektioner af de resultater, som beregnes på baggrundaf nedskrivningsmodeller estimeret på basis af historiske data.​​