Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Nationalbankens og pengeinstitutternes likviditet

Likviditetsforholdene i pengeinstitutterne strammer typisk til under finansiellekriser. Det er en kerneopgave for centralbanker at sikre, at institutterne kan fåden nødvendige likviditet. Artiklen diskuterer, hvilke foranstaltninger centralbankerkan indføre for at understøtte institutternes likviditet, når de har vanskeligereved at optage lån som følge af dysfunktionelle penge- og kapitalmarkeder.Desuden beskrives forholdet mellem pengeinstitutternes likviditet og Nationalbankenstiltag i form af dels 3-årige lån, dels udvidelsen af belåningsgrundlagetmed institutternes udlån af god bonitet.