Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Pensionsopsparing

Pensionssystemet har været under forandring, med stadig stigning i omfanget afopsparingsbaserede pensionsordninger. Det har betydet, at ind- og udbetalingernefra disse ordninger er steget kraftigt. Endvidere er husholdningernes pensionsformuefordoblet i løbet af de seneste 15 år. Udviklingen har bidraget til enmarkant balanceoppustning, hvor husholdningerne har øget deres aktiver ogpassiver. De store pensionsformuer placeret i pensionsselskaberne betyder, atpensionssektoren er blevet en af de største aktører på de finansielle markederherhjemme. Den europæiske gældskrise medførte unormale finansielle markedsforhold,der i perioder gav pres på pensionsselskabernes økonomiske buffere.Udviklingen kunne føre til en selvforstærkende spiral, hvor faldende renter førertil unormalt efterspørgselspres på danske obligationer, som igen presser renterneyderligere ned. En sådan udvikling kunne få negative konsekvenser for pensionsopsparerne.For at imødegå dette blev dele af reguleringen tilpasset, bl.a.blev den såkaldte diskonteringskurve ændret i slutningen af 2011.