Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Virksomhedernes opsparing og investeringer - Del 2

Danske virksomheders nettofordringserhvervelse er aktuelt meget høj. Omsvinget i virksomhedernes nettofordringserhvervelse under konjunkturafmatningen var større, end konjunkturudviklingen normalt vil tilsige. Det kan dog ikke begrundes med et større behov for at nedbringe gæld end i andre lande. Virksomhedernes bruttoopsparing er steget under krisen, især som følge af faldende renteudgifter og udbyttebetalinger. Set over en årrække har niveauet for virksomhedernes bruttoopsparing været højt i Danmark sammenlignet med en række OECD-lande, navnlig på grund af højere formueindkomster og lavere udbyttebetalinger. Stigningen i virksomhedernes nettofordringserhvervelse skyldes også et større fald i investeringerne. En økonometrisk analyse viser, at den nuværende investeringskvote i Danmark ligger noget under det langsigtede niveau, mens det ikke er tilfældet for de øvrige lande set under ét. En analyse af regnskabsoplysninger på virksomhedsniveau viser, at specielt mellemstore virksomheder har nedbragt deres investeringer, og at det især er ejendoms- og handels- og transportvirksomheder, som har reduceret investeringerne.​​