Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi

Efter nogle år med høj vækst sammenlignet med de fleste europæiske lande vendte udviklingen i grønlandsk økonomi i 2012. Det var især et mindre fiskeri og lavere aktivitet ved olieefterforskning, der påvirkede udviklingen negativt, mens bloktilskuddet fra Danmark og indtægter fra aftaler med EU er stabile indtægtskilder. Som følge af stigende priser på fisk og skaldyr har økonomien i fiskerierhvervet været god og bidraget til, at underskuddet på handelsbalancen blev mindsket lidt i 2012. Der har været forholdsvis moderate underskud på landskassen DAU-saldo. Selvstyrets bruttogæld er fortsat beskeden, men er steget til lidt under fem pct. af BNP. I 2013 er der udsigt til et yderligere fald i aktiviteten som følge af lavere rejekvoter og mindre aktivitet ved råstofefterforskning. På trods heraf må råstofudvinding anses for det mest realistiske supplement til fiskeriet som eksporterhverv i fremtiden, men usik-kerheden er stor.