Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Essays on the Interactions between Financial Markets, the Macroeconomy, and Economic Policy

Denne afhandling består af fire kapitler, som kan læses uafhængigt af hinanden. Alle fire kapitler omhandler dog det samme overordnede emne, nemlig samspillet mellem de finansielle markeder, den reale økonomi og den økonomiske politik. Betydningen af dette samspil er blevet gjort ubehageligt klart i løbet af den aktuelle finansielle og økonomiske krise. I bagklogskabens lys var mange makroøkonomiske modeller tidligere ikke tilstrækkeligt opmærksomme på de finansielle markeder. Derfor har der i løbet af de seneste fem år i den økonomiske litteratur været stor fokus på at indarbejde finansielle faktorer i makroøkonomiske modeller. I de første tre kapitler af denne afhandling bidrager jeg til denne litteratur. Et emne, som har været genstand for en del opmærksomhed efter krisen, er eksistensen af potentielle ikke-lineariteter i den måde, hvorpå finansielle markeder påvirker den reale økonomi. I de første to kapitler i denne afhandling studerer jeg effekterne af forskellige asymmetrier eller ikke-lineariteter, som opstår, når de finansielle markeder og makroøkonomien støder sammen. I det tredje kapitel introducer jeg profitmaksimerende banker og en version af vedvarende bankforbindelser i en makroøkonomisk generel ligevægtsmodel. Fraværet af en banksektor udgjorde en betydelig svaghed ved makroøkonomiske modeller før krisen. I det fjerde og sidste kapitel i afhandlingen, som er udarbejdet i samarbejde med Morten Spange, studerer vi virkningen af finanspolitik i Danmark. Finanspolitikken er vendt stærkt tilbage til den akademiske dagsorden i kølvandet på den økonomiske krise. Vores studie bidrager til den nylige litteratur omkring, under hvilke omstændigheder den finanspolitiske multiplikator er henholdsvis stor eller lille.