Analyser fokuserer på aktuelle emner, som er særlig relevante for Nationalbankens formål. Analyserne kan også indeholde Nationalbankens anbefalinger. Her finder du bl.a. vores prognose for dansk økonomi og vores vurdering af den finansielle stabilitet. Analyser henvender sig til dig, der har en bred interesse for økonomiske og finansielle forhold.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Finansiel stabilitet, 2. halvår, 2014

Det er Nationalbankens overordnede vurdering, at de danske systemiske pengeinstitutter er velkapitaliserede, kan modstå hårde makroøkonomiske stød og har overskudslikviditet. Pengeinstitutternes indtjening er presset af en lav efterspørgsel efter ny-udlån og øget priskonkurrence. Samtidig sætter det fortsat lave renteniveau indlånsforretningen under pres.Nationalbankens seneste udlånsundersøgelser viser en tendens til begyndende lempelse af kreditstandarderne for udlån, særligt for erhverv. Den høje udlånsvækst i pengeinstitutterne forud for finanskrisen skete netop på bekostning af kreditkvaliteten, og det er vigtigt, at dette ikke gentager sig.
 
Renterne i Danmark er aktuelt meget lave, volatiliteten er lav og kurserne på finansielle aktiver er steget betydeligt. Finansielle aktører kan gennem overdreven risikotagning gøre sig sårbare over for en abrupt reversering af den globale søgen efter afkast. Dermed kan de aktuelle markedsfor-hold indeholde risici for finansiel stabilitet.
 
Der er ikke aktuelt tegn på, at der er opbygget væsentlige risici som følge af det lave renteniveau. Men kreditinstitutterne bør sikre, at de er i stand til at modstå både de direkte tab som følge af en priskorrektion på finansielle aktiver og de afledte effekter som følge af den markedsuro, der vil kunne opstå ved en sådan markedskorrektion, fx vanskeligere markedsadgang.