Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Inflation og prisudvikling

Real Rigidities and the cross-sectional distribution of price stickiness: Evidence from micro and macro data combined, Working paper nr 93 2015

Vi opstiller en standard-model med stive priser, som kan belyse relevansen af tre mekanismer, der potentielt kan forlige de forholdsvis hyppige prisændringer i mikroøkonomiske data med de store og langvarige effekter af monetære stød, som findes i analyser af makroøkonomiske tidsrækker. Vi estimerer en semi-strukturel udgave af modellen på data for den amerikanske økonomi, hvor graden af real træghed kan estimeres, ligesom prisstivheden kan variere mellem sektorerne. Modellen kan udlede information om disse to egenskaber fra aggregerede tidsserier og skelne mellem forskellige fordelinger af prisstivheder mellem sektorer. Modellen kan dermed også bidrage til diskussionen om, hvilken rolle tilbud og andre midlertidige prisændringer spiller i prisdannelsen og den monetære transmissionsmekanisme. Ved hjælp af bayesianske metoder kombinerer vi de makroøkonomiske tidsserier med informationer om prisstivheder i de enkelte sektorer, som kan udledes fra amerikanske mikrodata. Ifølge vores estimationer spiller både reale trægheder og store forskelle i prisstivheder en vigtig rolle i prisdannelsen. Hertil kommer, at modellen stemmer bedre overens med data, når der tages udgangspunkt i en sektorfordeling af prisstivheder, som ikke er renset for tilbud og andre midlertidige ændringer. Resultaterne peger på, at det kræver en kombination af flere mekanismer at forlige de mikroøkonomiske og makroøkonomiske observationer af prisstivheder i økonomien.