Nationalbanken bidrager jævnligt med perspektiver på det økonomiske og finansielle område til forskellige arrangementer og møder. Taler og præsentationer giver et indblik i Nationalbankens bidrag til det pågældende arrangement eller møde.

Dansk økonomi

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups tale på Lokale Pengeinstitutters årsmøde

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt den 25. maj en tale ved Lokale Pengeinstitutters årsmøde om den seneste økonomiske udvikling og finansiel stabilitet. Derudover kom hun ind på en række aktuelle emner i den finansielle sektor, herunder CBDC og klima.


 • Tak, fordi I har inviteret mig til at tale ved jeres traditionsrige årsmøde.
 • Jeg vil i dag starte med at tale lidt om den makroøkonomiske udvikling
  – aktuelt og i de kommende år.
 • Derefter vil jeg vende mig mod finansiel stabilitet, som igen er kommet
  i rampelyset efter den seneste tids bankuro i især USA.
 • Jeg vil slutte af med nogle bemærkninger om et par aktuelle emner i
  den finansielle sektor.

De internationale institutioner forventer en mild afmatning i den globale
økonomi

 • I udlandet tegner der sig aktuelt et billede af en afdæmpet udvikling i
  aktiviteten, robuste arbejdsmarkeder og en inflation, som er på vej
  ned – primært trukket af lavere priser på energi.
 • Prognoserne fra både OECD, IMF og Europa-Kommissionen peger
  overordnet set på en blød landing i den globale økonomi de kommende
  år.
 • Ifølge de internationale institutioner står både USA og Europa over
  for en mild afmatning i år. En afmatning, der vil bringe inflationen
  yderligere ned.

Men det kan gå værre

 • Udsigterne for den globale økonomi er forbundet med væsentlige
  nedadrettede risici.
  • Den strammere pengepolitik har løftet markedsrenterne og påvirket
   finansieringsforholdene for virksomheder og husholdninger.
   Det har svækket udlånsvæksten, hvilket er hensigten.
  • Den seneste bankuro kan dog føre til strammere kreditgivning og
   større fald i kreditvæksten og bankudlån end ventet i prognoserne.
  • Der er risiko for, at inflationen ikke falder hurtigt nok – bl.a. som
   følge af stramme arbejdsmarkeder og højere lønninger. I det tilfælde
   vil det kræve en væsentlig strammere pengepolitik og indebære
   risiko for en betydelig recession.
  • Geopolitiske spændinger kan også føre til lavere aktivitet end ventet.
 • Da Danmark er en lille åben økonomi, vil det også trække væksten
  ned herhjemme.

Der er dog også faktorer, der holder hånden under både den globale og
den danske økonomi

 • Det kraftige fald i energipriserne medfører en gradvis forbedring af
  reallønnen.
 • Sammen med de stærke arbejdsmarkeder giver det en stigning i de
  disponible indkomster og en underliggende støtte til privatforbruget i
  fx Europa.
 • Genåbningen i Kina. IMF forventer, at 35 pct. af den globale vækst i år
  kommer fra Kina.

Vækstafmatning i dansk økonomi

 • I vores seneste prognose fra marts forventer vi en aftagende økonomisk
  vækst i Danmark, fra 3,6 pct. sidste år til 0,9 pct. i år.
 • Det skyldes modvind på eksportmarkederne, lavere investeringer og
  afdæmpet privat forbrug, hvilket bl.a. kan tilskrives den strammere
  pengepolitik.

Særligt medicinalindustrien holder hånden under aktiviteten

 • Væksten sidste år og i år er i høj grad drevet af stigende produktion i
  medicinalindustrien og afspejler formentlig øget produktion og eksport
  uden for Danmarks grænser, men som indgår i dansk BNP.
 • Vi vurderer derfor, at fremgangen i medicinalindustrien ikke øger kapacitetspresset i dansk økonomi i nævneværdigt omfang. Beskæftigelsen
  er heller ikke steget væsentligt i industrien.
 • Ser man bort fra medicinalindustrien, har den øvrige industriproduktion
  generelt haft en vigende tendens det seneste år. Det samme gælder
  det private forbrug, der er påvirket af udhulingen af købekraften.
 • Den underliggende aktivitetsudvikling i dansk økonomi er derfor
  mere afdæmpet – bl.a. som følge af en afdæmpet produktivitetsvækst.
 • Det har endnu ikke sat et tydeligt aftryk på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen er fortsat med at stige i begyndelsen af 2023, og ledigheden
  er forblevet lav.

Presset ventes at tage af – men fra et højt udgangspunkt

 • Efterhånden som modvinden på eksportmarkederne lægger sig, og
  husholdningerne genvinder købekraft, forventer vi, at væksten tiltager
  til 1,2 pct. i 2024 og 2025.
 • Det afdæmpede vækstforløb ventes at påvirke arbejdsmarkedet i løbet
  af 2023. De kommende år ventes beskæftigelsen at falde lidt tilbage,
  mens ledigheden stiger.
 • Det betyder også, at presset på arbejdsmarkedet gradvist tager af,
  dog fra et meget højt niveau. Presset på arbejdsmarkedet vil således
  præge økonomien en rum tid endnu.

Inflationen er på vej ned

 • I Danmark er den ekstraordinært høje inflation toppet og på vej ned.
  Det skyldes overordnet set tre faktorer:
  • Energipriserne er faldet fra et meget højt niveau. Det direkte bidrag
   fra energi til inflationen var negativt i april.
  • Efterspørgslen er dæmpet af reallønsfald og højere renter.
  • Bedre udbudsbetingelser bidrager til et mindre pres på priserne.

Inflationspresset skifter fra energi til lønninger

 • Kerneinflationen – dvs. inflationen opgjort uden de direkte effekter fra
  energi og uforarbejdede fødevarer – omfatter ikke forbrugerpriserne
  på de varer, der typisk svinger mest. Derfor er den et bedre mål for
  det brede prispres i økonomien.
 • Kerneinflationen er stadig høj og er endnu ikke faldet i betydelig
  grad. Det skyldes bl.a., at indirekte effekter fra energi – herunder højere
  produktionsomkostninger – løfter forbrugerpriserne på varer og
  tjenester.
 • I de kommende år forventer vi, at inflationen falder yderligere, bl.a.
  som følge af det kraftige fald i energipriserne. Højere lønstigninger vil
  dog holde inflationen høj.

Inflationsforventningerne er stadig velforankrede

 • Vedvarende høje prisstigninger kan give et skred i inflationsforventningerne, som kan lægge kimen til en løn-pris-spiral. Det skal vi undgå.
 • De fleste data peger på, at mellemfristede inflationsforventninger –
  blandt forbrugere, finansielle markeder og eksperter – stadig er velforankrede omkring en inflation på ca. 2 pct.

Pengepolitikken og de finansielle forhold er strammet

 • For at reducere presset i økonomien og inflationspresset har centralbankerne
  i de fleste lande strammet pengepolitikken kraftigt.
 • Markedsdeltagerne forventer, at forhøjelserne af de pengepolitiske
  renter i USA og euroområdet enten er toppet eller tæt på for denne
  gang.
 • Virkningen af den strammere pengepolitik har ikke toppet endnu. Erfaringsmæssigt
  tager det noget tid, før de højere renter slår fuldt
  igennem på den økonomiske efterspørgsel – og dernæst endnu et
  stykke tid, inden den dæmpede efterspørgsel påvirker inflationen.

Vigtigt at finanspolitikken ikke modarbejder pengepolitikken

 • I mange europæiske lande har man kompenseret forbrugere og virksomheder for de højere priser via store finanspolitiske tiltag – og det i
  langt større omfang end i Danmark.
 • Det er med til at holde hånden under efterspørgslen i Europa og øger
  isoleret set både størrelsen og varigheden af presset på priserne.
 • Det er ikke hensigtsmæssigt og øger behovet for en stram pengepolitik
  og højere renter.
 • I Danmark skal finanspolitikken tage hånd om eventuelle afvigelser i
  konjunkturforholdene mellem Danmark og euroområdet, fx hvis kapacitetspresset
  i dansk økonomi er væsentligt større end i euroområdet.
 • Aktuelt er der ikke nævneværdige forskelle i kapacitetspresset i forhold
  til euroområdet, som finanspolitikken i Danmark særskilt skal
  håndtere.
 • Det er vigtigt, at finanspolitikken ikke modarbejder pengepolitikken i
  at bringe inflationen ned, og der er ikke plads til at øge presset i økonomien.

I foråret 2023 opstod der bankuro, da nogle amerikanske banker samt
Credit Suisse i Schweiz kom i problemer. Særligt tre faktorer medvirker til
bankuroen:

Renterisiko og historiske rentestigninger

 • De seneste pengepolitiske rentestigninger har været historisk hurtige
  og store. Nogle mellemstore amerikanske banker har vist sig at være
  uforholdsmæssigt eksponeret over for renterisiko.
  Problemerne ville formentlig have udspillet sig anderledes, hvis bankerne
  havde været inden for EU, af flere årsager;
  • Likviditetskrav og regulering af renterisici gælder kun for de største
   banker i USA (i EU gælder det for alle banker).
  • I EU er afviklingsplaner hjørnestenen i krisehåndtering uden brug
   af statsmidler – i Danmark gælder afviklingsplaner også for de
   mindre og mellemstore banker.

Erhvervsejendomme i USA

 • Erhvervsejendomme kan fremadrettet medføre tab i særligt mellemstore
  amerikanske banker.
 • Erhvervsejendomme i USA rammes pt. af reduceret efterspørgsel efter
  fx shoppingcentre og kontorejendomme, særligt i bycentre.
 • Dette, kombineret med de stigende renter, presser priserne ned.

Indskud flytter sig hurtigt

 • Både Silicon Valley Bank, First Republic Bank og Credit Suisse oplevede
  usædvanligt store og hurtige udtræk af indlån, hvilket var med
  til at forstærke bankernes problemer.
 • Episoden viste, at digitaliseringen i dag gør det muligt at trække indlån
  ud meget hurtigere sammenlignet med i årene omkring finanskrisen.
 • Udtræk af indlån sker, hvis der ikke er tillid til den pågældende bank.

Vender vi blikket tilbage mod Danmark, er der tre budskaber i den
forbindelse:

Bankuroen har ikke udfordret den finansielle stabilitet i Danmark

 • I Europa medførte uroen, at det blev dyrere for bankerne at udstede
  gældsinstrumenter i foråret 2023. Uroen har dog lagt sig igen, og priserne
  på bankernes gældsudstedelser er forbedret.
 • Uroen har ikke udfordret den finansielle stabilitet i Danmark, men har
  understreget, at banker bør have fokus på:

God risikostyring

 • Smitteeffekter understreger behov for god risikostyring. Usikkerhed
  om én bank kan hurtigt sprede sig på tværs af landegrænser og potentielt
  til hele den finansielle sektor.
 • Den enkelte bank skal kende stabiliteten af egne indlån og sikre, at likviditetsstyringen
  tager højde herfor. Det bidrager til en robust likviditetsposition.
 • En sund likviditetsstyring indebærer bl.a. tilpasning af likviditetspositionen
  efter tilstrækkelige likviditetsstresstests.

Overdækning til de regulatoriske krav

 • Selv i perioder med uro på de finansielle markeder, hvor refinansiering
  af udløbne udstedelser kan være vanskelig, skal institutterne fortsat
  kunne opfylde deres krav.
 • Pengeinstitutterne bør derfor have en fornuftig overdækning til de regulatoriske
  krav for at sikre, at de kan modstå perioder med stress.
 • Likviditetssituationen i de danske institutter vurderes generelt at være
  robust.

Vigtigt at være opmærksom på stabiliteten af indlånsbasen

 • I de ikke-systemiske banker er en stor andel (ca. 70 pct.) af indlånet
  dækket af indskydergarantien.
 • Ligeledes stammer en stor del af indlånet (ca. 80 pct.) fra detailkunder,
  hvilket også bidrager til at øge stabiliteten.

Institutterne har generelt stigende overdækning til de regulatoriske krav

 • Men der ses stor spredning på tværs af institutter.
 • Stigende renter og høj inflation har endnu ikke givet anledning til en
  væsentlig stigning i tab og misligholdte lån.
 • Institutterne skal dog være forberedt på, at disse tab kan komme –
  her kan de få brug for deres overdækning.

Opbygning af den kontracykliske kapitalbuffer sikrer et ekstra værn, som
kan frigives ved stress i det finansielle system

 • Den kontracykliske buffer blev frigivet under Corona i 2020.
 • I marts 2022 henstillede Det Systemiske Risikoråd til regeringen at
  hæve den kontracykliske buffer fra 2 til 2,5 pct. Henstillingen blev
  fulgt, og pr. 31. marts 2023 er bufferen nu opbygget til 2,5 pct.
 • Det giver institutterne en ekstra stødpude, til når udviklingen vender,
  og risici og tab materialiseres.

Højere renter påvirker boligejernes rentebetalinger på restgæld, men
mange er godt rustet

 • Boligejerne har historisk været kilde til tab hos bankerne, og derfor
  har vi i Nationalbanken også fokus på, hvordan boligejerne klarer
  rentestigningerne.
 • Rentestigningerne vil tydeligvis tære på boligejernes robusthed, men
  mange er godt rustet til at håndtere de stigende renteudgifter.

Andelen af boligejere med variabelt forrentede lån er steget, hvilket
øger følsomheden overfor renteændringer

 • Over 200.000 danske boligejere omlagde deres fastforrentede realkreditlån
  i 2022.
 • 8 procent af alle fastforrentede realkreditlån blev omlagt til variabel
  rente. Boligejere, der optager lån med variabel rente og afdragsfrihed,
  bør have tilstrækkelig luft i økonomien til at kunne håndtere
  store rentestigninger.
 • I kreditvurderingerne skal kreditinstitutterne fortsat have opmærksomhed
  på boligejernes økonomiske robusthed.

Ikke entydigt om konverteringer til variable rente påvirker husholdningernes
robusthed samlet set

 • Boligejerne realiserede en samlet kursgevinst på 52 mia. kr. i 2022
  samt første kvartal af 2023. Heraf blev 52 pct. og 17 pct. brugt til at nedbringe henholdsvis realkredit- og bankgæld. 30 pct. blev trukket
  ud som likviditet.
 • Vi ser nu, at år-til-år-væksten i realkreditudlånet er negativ.
 • Visse husholdninger, som har omlagt deres lån fra fast til variabel
  rente, ventes at betale en højere ydelse, end hvis de ikke havde foretaget
  låneomlægning. Den gennemsnitlige stigning er dog begrænset.
 • Omlægningerne til rentetilpasningslån øger boligejeres eksponering
  for renterisiko. Nationalbanken vurderer, at der ikke er væsentlig risiko
  for større tab hos kreditinstitutterne som følge af stigende renter
  og omlægning til variable lån.
 • I Danmark udgør variable boliglån en mindre andel af det samlede
  boligudlån ift. andre nordiske lande, hvor rentegennemslaget pt. går
  hurtigere.
 • Selvom at husholdningerne er godt rustet til at håndtere rentestigningerne,
  vil det medføre, at de reducerer deres forbrug, og det kan få
  betydning for virksomhederne.
 • Det er derfor vigtigt at holde fokus på særligt de konjunkturfølsomme
  brancher.

Små virksomheder er mindre robuste og mere udsatte ved stigende priser
og renter

 • De konjunkturfølsomme virksomheder, som i forvejen er udfordret af
  stigende omkostninger, kan nemlig blive presset af det faldende forbrug.
 • Små virksomheder er særligt udsatte, da de er mindre robuste i udgangspunktet, jf. figuren til venstre.
 • Det kan især give tab i de mellemstore banker, der er særligt eksponeret
  mod dette segment, jf. figuren til højre.
 • Bankernes egne opgørelser af kreditkvalitet viser ikke tydelige tegn
  på, at erhvervskundernes kreditkvalitet er væsentligt forringet.

Kreditinstitutterne har stor eksponering mod udlejningsvirksomheder

 • Stigende renter og økonomisk afmatning øger risikoen for, at virksomhederne i ejendomsbranchen ikke kan servicere deres gæld. De
  stigende renter øger afkastkravet på erhvervsejendomme, hvilket kan
  føre til kraftige prisfald.
 • Udlejningsvirksomheder har tidligere forårsaget betydelige tab. I lighed
  med situationen op til finanskrisen har kreditinstitutterne store
  eksponeringer mod udlejningsvirksomheder, der som hovedaktivitet
  udlejer ejendomme til beboelses- eller erhvervsformål.
 • Udlånsvæksten har dog ikke været tilsvarende høj, og udlejningsvirksomhederne fremstår mere modstandsdygtige over for tab.
 • Højere renter og faldende indtjening vil dog reducere visse virksomheders
  gældsserviceringsevne betydeligt.
 • Der er mange emner, der har stor betydning for den finansielle sektor
  i dag og fremadrettet. Det gælder bl.a.:
  • Cyberrobusthed,
  • Katastrofeberedskab,
  • Overgangen fra Kronos2 til TARGET Services,
  • Kontanternes rolle i samfundet,
  • Og meget andet.
 • I dag vil jeg fokusere på to emner; CBDC og klima.
 • ECB arbejder på en potentiel indførsel af en borgervendt digital euro.
  I første omgang rammer det ikke danskerne, men hvis der kommer en
  digital euro, vil den også påvirke danske banker.

Digital euro er digitale centralbankpenge udstedt af ECB direkte til borgerne
i euroområdet

 • Borgere ville i givet fald få adgang til en konto, hvor indestående vil
  være et direkte krav mod ECB, som kan benyttes til betalinger med tilknyttede betalingsløsninger.
 • En given digital euro vil sandsynligvis blive distribueret af banker.
 • Der vil blive implementeret en grænse for hvor mange digital euro
  borgere i euroområdet kan holde.
 • En såkaldt ”vandfaldsfunktion” skal sikre automatiske overførsler mellem
  borgernes digital euro konto og konto med bankindskud. Det bidrager
  til, at betalinger med digital euro kan gennemføres effektivt.
 • De aktører, der distribuerer digital euro, vil formentligt blive ansvarlige
  for at udvikle vandfaldsfunktionen.

ECB udvikler systemet og Kommissionen kommer med et regulatorisk
rammeværk

 • ECB har gennemført en række undersøgelser af muligheden for at
  indføre en digital euro, herunder af væsentlige designvalg. Der udestår
  formelle beslutninger, før en digital euro kan realiseres.
 • ECB forventes i efteråret 2023 at træffe beslutning om, hvorvidt der
  skal iværksættes en såkaldt realiseringsfase af den digitale euro, men
  en endelig beslutning af indførsel tages formentligt tidligst i 2025.
 • Kommissionen forventes ultimo juni 2023 at fremlægge et forslag, der
  fastsætter de regulatoriske rammer for digital euro.

Nationalbanken har fokus på, hvordan en given digital euro kan påvirke
danske forhold

 • Hvordan danske banker kan blive påvirket af en given digital euro vil i
  høj grad afhænge af:
  • Hvordan den endeligt vil blive designet.
  • Hvorvidt borgere fra ikke-euro-lande under visse forudsætninger
   kan få adgang til digital euro.
  • Og hvordan denne i så fald distribueres til danskerne.
 • Tre hovedargumenter fremføres generelt fra centralbanker, som overvejer
  indførsel af borgervendt CBDC. På tværs af lande er der stadig
  forskellige synspunkter på, om en borgervendt CBDC er svaret på
  konkrete problemstillinger.

Sikre borgernes adgang til centralbankpenge, herunder disses rolle som
monetært anker:

 • Der er teorier om, at tilliden til det finansielle system beror på, at borgere
  kan omveksle private penge (bankindskud) til kontanter.
 • Fra et dansk perspektiv ser vi ikke, at centralbankpenge/kontanter
  nødvendigvis spiller en forankrende rolle i tilliden til private penge:
  • Faldet i brugen af kontanter har primært været drevet af borgeres
   tilvalg af digitale løsninger.
  • Opsparing og opbevaring af midler sker fortrinsvis i digitale
   penge, dvs. bankindskud frem for kontanter.
  • Udbredelsen af straksbetalinger i Danmark bidrager til at sikre tilliden
   til digitale penge.
  • Generel tillid til banksektoren, fx understøttet af regulering og indskydergaranti, spiller en central rolle i forhold til tilliden til private
   penge.

Beskytte strategisk autonomi og monetær suverænitet i Europa:

 • Nogle peger på CBDC som et muligt værn, hvis nye betalingsmidler
  eller fremmed valuta vinder indpas.
 • En borgervendt CBDC er også set af nogle som et muligt alternativ i
  tilfælde af, at løsninger udbudt af private (udenlandske) aktører bliver
  gjort utilgængelige.
 • Fra Nationalbankens perspektiv er det ikke entydigt, hvorvidt en borgervendt
  CBDC kan forhindre indtrængning af fremmede valutaer og
  betalingsudbydere.
  • Det der betyder noget for borgernes valg af betalingsmidler er
   pris, effektivitet og såkaldt ”convenience”.
  • Regulering og videreudvikling af den eksisterende betalingsinfrastruktur
   er oplagte redskaber i den henseende.
  • Danmark har en veludviklet finansiel infrastruktur, finansiel stabilitet
   og stabile priser og har derigennem et godt udgangspunkt for
   at modstå valutasubstitution og udfordringer af den monetære suverænitet. En væsentlig andel af den danske økonomi foregår i
   danske kroner (herunder den offentlige sektor, dvs. lønninger,
   ydelser, indkøb af services og skattebetalinger).

Et værn mod private aktørers markedsdominans på betalingsmarkedet:

 • Betalingsmarkedet kan risikere at konvergere mod få meget store aktører
  til skade for konkurrence og innovation. I nogle lande ses udviklingen
  af en borgervendt CBDC, med tilhørende betalingsinfrastruktur,
  som et værn mod dette.
 • Fra Nationalbankens perspektiv er det ikke entydigt, at borgervendt
  CBDC er nødvendig eller kan forhindre private aktørers markedsdominans.
  Det, der betyder noget, er borgernes valg af betalingsmiddel,
  og regulering, håndhævelse af konkurrenceret og videreudvikling af
  betalingsinfrastrukturen er oplagte redskaber.

Ingen planer om at udstede borgervendt CBDC i Danmark

 • • På nuværende tidspunkt og med de forbundne store omkostninger
  ved at udvikle en borgervendt CBDC og mulige risici er det i dag ikke
  tydeligt for Nationalbanken, hvordan borgervendt CBDC kan skabe
  en væsentlig ekstra værdi i forhold til de eksisterende løsninger i Danmark.

Følger udviklingen og holder muligheder åbne

 • Der pågår meget arbejde i relation til CBDC i landene omkring os.
 • Ud fra en målsætning om at følge og forholde sig til udviklingen i
  CBDC vil vi løbende vurdere, om CBDC er en nyttig løsning i Danmark.

Klimaforandringer og den grønne omstilling kræver en historisk indsats
med betydelige økonomiske og finansielle konsekvenser

 • Klimaforandringerne kan også smitte af på stabiliteten i det finansielle
  system og på bankerne.
 • Fx kan finansielle institutter være udsatte, hvis klimarelaterede risici
  kommer til udtryk i kredittab, og derfor er det noget, Nationalbanken
  har fokus på.
 • Derudover spiller bankerne en væsentlig rolle i finansieringen af den
  nødvendige omstilling. Her er kreditvurdering og prisning af klimarelaterede risici særligt vigtigt.

Klimarelaterede risici kan være svære at identificere og prisfastsætte

 • Planchen illustrerer to eksempler på Nationalbankens analyser af klimarelaterede
  risici.
 • For det første kan lav energieffektivitet kan presse boligmarkedet
  særligt i landdistrikter.
 • I EU forhandles der om at stille højere krav til bygningers energieffektivitet,
  hvilket kan kræve dyre energirenoveringer for nogle boliger.
 • Vores analyse viser, at selvom energirenoveringer typisk kan betale
  sig selv hjem over varmeregningen, afspejles de ikke i boligprisen.
 • Visse boliger med de dårligste energimærker er placeret i landdistrikter,
  hvor boligpriserne i forvejen er lave, og hvor det kan være sværere
  at finansiere renoveringerne.
 • For det andet kan stormfloder tage til i styrke og påvirke boligers
  pantværdi negativt.
 • Nationalbankens analyser viser, at boliger i udsatte områder handles
  med en rabat i forhold til andre. Også boliger i de områder, som senere
  kan komme i risiko for oversvømmelser, bliver handlet med en
  lille rabat.
 • Der er ikke umiddelbare tegn på, at banker er mindre tilbøjelige til at
  give den yderste finansiering til boliger i risiko for oversvømmelse
  end til andre.

For at forstå klimarelaterede risici til bunds har vi fortsat arbejde foran
os

 • Forudsætningen for, at den finansielle sektor kan bidrage positivt til
  den nødvendige omstilling, er i god tid at forholde sig aktivt til de risici,
  som omstillingen kan medføre.
 • Det kræver mere data og mere transparens.
 • Bankerne arbejder allerede intenst med emnet, men klimaudfordringen
  er kommet for at blive, og vi har fortsat et arbejde foran os, før vi
  har tilstrækkeligt overblik.