Ombytning af beskadigede eller gamle sedler og mønter

Ombytning sker via pengeinstitutterne efter de gældende 'Regler for ombytning af sedler og mønter', som du kan se her på siden.


Nationalbanken får jævnligt henvendelser fra virksomheder og privatpersoner, som ønsker at gengive eller ombytte pengesedler og mønter, eller som er kommet i besiddelse af mistænkelige pengesedler. Ønsker du at ombytte beskadigede eller gamle pengesedler eller mønter, skal du kontakte dit pengeinstitut. Der er særlige regler for væsentligt beskadigede mønter og sedler.

Regler for ombytning af beskadigede eller farvede sedler

Nationalbanken tager imod beskadigede eller farvede sedler via pengeinstitutterne efter disse regler:

1. Efter anmodning fra et pengeinstitut kan Nationalbanken ombytte farvede eller beskadigede sedler. Borgere og virksomheder, som er kommet i besiddelse af farvede eller beskadigede sedler, skal derfor henvende sig i det pengeinstitut, hvor de er kontohaver.

2.1. Farvede eller beskadigede sedler kan straks ombyttes af pengeinstituttet til pålydende værdi på følgende vilkår:

 1. Farvede sedler, såfremt det er åbenbart, at indfarvningen ikke skyldes farve fra farvepatroner til røverisikring, og sedlerne i øvrigt ikke bærer præg af at stamme fra kriminalitet.
 2. Beskadigede sedler, hvis der er mere end 50 pct. af den enkelte seddel tilbage, og sedlerne i øvrigt ikke bærer præg af at stamme fra kriminalitet.

2.2. Farvede eller beskadigede sedler, som ombyttes straks, skal samles til bundter med passende mængder og indsendes til Nationalbanken med en angivelse af, at de pågældende sedler er ombyttet efter reglen i punkt 2.1.

3.1. Sedler, som er farvede eller beskadigede på en sådan måde, at de kan antages at stamme fra kriminalitet, kan ikke straks ombyttes, men skal indsendes til Nationalbanken med følgende skriftlige oplysninger på en fortrykt formular i to eksemplarer:

 1. Kontohaverens navn og adresse verificeret ved behørig legitimation.
 2. Kontohaverens forklaring på årsagen til sedlernes udseende, samt hvordan kontohaveren er kommet i besiddelse af sedlerne.
 3. Pengeinstituttets anbefaling af, hvorvidt der bør ske ombytning.

3.2. Pengeinstituttet skal navnlig følge den i punkt 3.1. fastsatte fremgangsmåde, når der er tale om:

 1. Farvede sedler, hvor indfarvningen kan skyldes farvepatroner til røverisikring
 2. Sedler, som bærer præg af at være kemisk renset
 3. Sedler, hvor kanterne er klippet af, eller
 4. Sedler, som er jordslåede.

4.1. Nationalbanken ombytter sedlerne, såfremt kontohaveren må antages at være rette ejer heraf. Såfremt kontohaveren ikke kan eller vil give de i punkt 3.1. nævnte oplysninger, kan ombytning ikke ske.

4.2. Farvede eller beskadigede sedler vil ikke blive genudleveret.

5. Sedler, som er blevet farvet af farvepatroner til røverisikring, mens de har været i pengeinstituttets besiddelse, indsendes separat til Nationalbanken til ombytning med forklaring på, hvorvidt farvningen er sket ved fejludløsning eller ved et røveri, hvor sedlerne blev efterladt el.lign.

Tag kun imod ærlige penge

 • Tag ikke imod farvede, brændte, rensede eller andre mistænkeligt udseende sedler

 • Henvis indehaverne af disse sedler til deres pengeinstitut.

 • Er du uforvarende kommet til at tage imod en mistænkelig seddel, så henvend dig til dit eget eller din arbejdsplads’ pengeinstitut.

 • Ved grov uagtsomhed, hvor du burde have opdaget, at sedlen er farvet, brændt eller renset, er beløbet tabt.

Ombytning af beskadigede mønter

Alle mønter udstedt efter 1875 med værdien 50 øre eller højere, og som ikke er væsentligt beskadigede, er stadig gyldige som betalingsmiddel. De kan ombyttes til nye mønter i eget pengeinstitut.

Nationalbanken kan herefter ombytte mønterne efter anmodning fra pengeinstituttet.

Væsentligt beskadigede mønter

Nationalbanken kan afvise ombytning af mønter, der er væsentligt beskadigede eller slidte, efter de gældende regler.

Mønter, der er væsentligt beskadigede eller meget slidte, er fx mønter, der kan være svære at anvende i møntautomater mv., og hvor der kan være tvivl om mønternes ægthed.

Mønter, der er beskadigede i en sådan grad, er ikke lovlige betalingsmidler, jf. møntlovens § 4 stk. 2, og kan derfor ikke ombyttes.

Vurdering af mønter

Ved ombytning af mønter vurderer Nationalbanken konkret, om mønterne er væsentligt beskadigede. Hvis Nationalbanken på baggrund af den fysiske undersøgelse af mønterne vurderer, at det er nødvendigt, kan Nationalbanken få foretaget yderligere analyser af enkelte eksemplarer af de indleverede mønter, herunder mønternes legering, struktur, overflade mv.

Giver analyserne eller omstændighederne i øvrigt anledning hertil, kan Nationalbanken kontakte politiet med henblik på en nærmere undersøgelse af mønterne.

De indleverede mønter kan ikke ombyttes, før eventuelle analyser og videre undersøgelser, herunder også fra politiets side, er afsluttet.

Forsendelse af mønter (kun gældende ved forudgående aftale)

Kontakt coins@nationalbanken.dk.

Ved forsendelse af mønter fra udlandet til Danmark kan Nationalbanken og Den Kgl. Mønt ikke anføres som modtager af mønterne. Virksomheder, der ønsker at aflevere mønter til ombytning i Nationalbanken, må altså sørge for – fx via en anden modtager i Danmark – at mønterne kan afleveres til Nationalbanken, uden at indførelsen i Danmark medfører nogen betalingsmæssige forpligtelser for Nationalbanken, herunder til at betale told og moms.

Virksomheder skal være opmærksomme på, at de ved indrejse i Danmark med et kontantbeløb, der svarer til 10.000 euro (ca. 75.000 kr.) eller mere, skal angive beløbet til Toldstyrelsen. Vejledning herom kan findes på SKAT's hjemmeside.

Nationalbanken kan ikke vejlede om forsendelse af mønter til Danmark, herunder om de danske told- og momsregler.

Er du i tvivl om forsendelse, told, moms eller andet, så tag kontakt til den relevante styrelse.

Sortering af mønter

Du bedes sortere mønterne, så beskadigede mønter pakkes for sig. Se tabel 1 og 2 herunder.

Tabel 1: Nye mønter sorteres og pakkes på følgende måde

Denominationer (kr.): Antal enheder pr. pose
20 600
10 800
5 800
2 1.000
1 2.000
0,5 1.200

Tabel 2: Gamle mønter sorteres og pakkes på følgende måde

Denominationer (kr.): Antal enheder pr. pose
10 600
5 400
2 500
1 1.000

Bankoverførsel af det optalte beløb

Det optalte beløb kan overføres til en konto i et dansk pengeinstitut i kroner eller via Nationalbankens kommercielle bankforbindelse til en udenlandsk konto i EUR, USD, GBP, CHF, SEK eller NOK.

Virksomheder, der ønsker det optalte beløb fra ombytning af mønter og/eller sedler overført til en konto, opkræves følgende ekspeditionsgebyr:

 • For overførsel til et dansk pengeinstitut opkræves der 50 kr.
 • For overførsel til et udenlandsk pengeinstitut opkræves der 125 kr.
 • Virksomheder og personer, der agerer i kommercielt øjemed eller indsamler mønter fra offentligheden, opkræves desuden følgende gebyrer for ombytning af mønter:
  • For hver ombytning opkræves et grundgebyr på 250 kr. Desuden opkræves et gebyr på 3 pct. af det optalte beløb.
  • For beskadigede mønter er gebyret 6 pct. af det optalte beløb.