Nye betalings­systemer på vej

Nationalbankens betalingssystem, Kronos2, har en central rolle i betalingsinfrastrukturen i Danmark. For at fremtidssikre måden betalinger i danske kroner gennemføres, skifter Nationalbanken sit betalingssystem til den fælleseuropæiske platform for betalinger og værdipapirhandel, TARGET Services, fra 2025. Projektet kaldes TARGET DKK.


En af Nationalbankens vigtigste opgaver er at sørge for sikker og effektiv gennemførsel af betalinger, så borgere, virksomheder og pengeinstitutter kan handle med hinanden. Hjertet i den danske betalingsinfrastruktur er i dag Kronos2, som er Nationalbankens system for betalinger i danske kroner. Langt størstedelen af de danske banker deltager i Kronos2.

For at fremtidssikre betalingsinfrastrukturen i Danmark har Nationalbanken besluttet at flytte gennemførslen af betalinger og overførsler af danske kroner fra Kronos2 til den fælleseuropæiske platform for betalinger og værdipapirhandel, TARGET Services. Projektet kaldes TARGET DKK.

Flere fordele ved overgangen til TARGET Services

Beslutningen om at flytte gennemførslen af betalinger i danske kroner til TARGET Services i 2025 er taget på baggrund af en omfattende foranalyse og dialog med den finansielle sektor. Overgangen til TARGET Services vil sikre:

  • Én samlet platform for gennemførsel af betalinger i danske kroner.
  • Styrket it-sikkerhed og fælles front imod cybertrusler.
  • Øgede driftsfordele i forbindelse med vedligeholdelse og videreudvikling. Fx er TARGET Services baseret på ISO 20022, som er den nye standard for finansielle beskeder, som under alle omstændigheder skal bruges ved danske betalinger fra november 2025.

Forsat egen valuta og pengepolitik med TARGET DKK

TARGET Services er ejet af Eurosystemet. Danmark er som bekendt ikke en del af eurosamarbejdet og har sin egen valuta. Danmark fører også sin egen pengepolitik – dvs. at Nationalbanken fastsætter renten på de såkaldte foliokonti, hvor de pengepolitiske modparter kan placere deres dag-til-dag-likviditet, udsteder pengepolitiske lån til pengeinstitutterne mm.

Den danske krone og pengepolitik bliver ikke påvirket af overflytningen til TARGET Services. Sikkerhedsstillelse og de pengepolitiske instrumenter understøttes derfor af Nationalbankens eget system (SPI). SPI er baseret på it-systemet Calypso, som Nationalbanken bruger allerede i dag.

Fællesbetegnelsen for TARGET Services og SPI er TARGET DKK.

Omfattende samarbejde om projektet

TARGET DKK-projektet har til opgave at flytte gennemførslen af danske kroner fra Kronos2 til TARGET Services. TARGET DKK-projektet gennemføres i tæt samarbejde med Den Europæiske Centralbank, ECB, ejere og operatører af betalings- og afviklingssystemer, Nationalbankens kontohavere, datacentraler, brancheorganisationerne Finans Danmark og Lokale Pengeinstitutter samt andre interessenter fra den danske finansielle sektor.

Nationalbankens samlede omkostning til at gennemføre migreringen er estimeret til 310-370 mio. kr. Heraf dækkes en andel svarende til 90-120 mio. kr. af Nationalbankens kontohavere, dvs. de banker og realkreditinstitutter, der bliver deltagere i systemet.

Dele af TARGET Services benyttes allerede i dag

TARGET Services består af tre hovedsystemer: T2, T2S og TIPS. Hovedsystemerne understøttes af en række tværgående systemer, fx til håndtering af stamdata og opkrævning af deltagerne. Den nuværende danske betalingsinfrastruktur er allerede knyttet til nogle af hovedsystemerne.

  • T2 (tidligere TARGET2). T2 gennemfører store, tidskritiske betalinger mellem pengeinstitutter – også kaldet interbankbetalinger. Desuden kan finansielle tredjeparter (fx valutahandels- og detailbetalingssystemer) blive koblet til T2 for gøre betalinger mellem markedsdeltagere effektive og sikre. I dag deltager danske banker allerede i T2 for at gennemføre betalinger i euro. I 2025 kommer interbank- og detailbetalinger samt valutahandler i danske kroner til at blive gennemført i T2. Danske banker bruger allerede T2 i dag til at gennemføre betalinger i euro.

  • TIPS (TARGET Instant Payment Settlement). TIPS håndterer i dag straksbetalinger i euro. I 2025 kommer TIPS også til at gennemføre straksbetalinger i danske kroner. Det betyder, at TIPS overtager de betalinger, der i dag gennemføres af Finans Danmarks system for straksbetalinger, Straksclearingen. Derfor udfases Straksclearingen i 2025.

  • T2S (tidligere TARGET2-Securities). T2S gennemfører allerede i dag værdipapirhandler i euro og danske kroner. I 2016 blev Kronos2 koblet op med T2S, og T2S har gennemført danske værdipapirhandler i euro siden 2016 og i danske kroner siden 2018. Udfasningen af Kronos2 i 2025 medfører en mindre tilpasning af T2S.

Da Danmark har sin egen pengepolitik og sikkerhedsstillelse, håndteres dette i Nationalbankens system for sikkerhedsstillelse og pengepolitiske instrumenter (SPI). I SPI kan de danske pengeinstitutter få kredit mod sikkerhed og optage pengepolitiske lån.

Opbygning af betalingsinfrastrukturen i dag

Opbygning af betalingsinfrastrukturen efter overflytning til TARGET Services-platformen

Adgang og deltagelse i TARGET Services

Deltagere får adgang til TARGET Services via European Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG). De deltagere, der skal have adgang, skal derfor indgå en aftale med en af de to netværksudbydere, SWIFT eller Nexi (tidligere SIA-Colt), som begge er godkendt til at tilbyde adgang til ESMIG via deres dedikerede netværk.

Deltagerne interagerer med TARGET Services ved at udveksle finansielle beskeder efter ISO 20022-standarden eller bruge den grafiske brugergrænseflade (GUI).

For kontohavere med lav betalingsvolumen er det er muligt at outsource administrationen af sin konto til en anden deltager. Det kaldes co-management og er en ny model i en dansk kontekst. Fordelen er, at man ikke behøver at etablere forbindelse til TARGET Services via ESMIG, og at den anden deltager instruerer betalinger på ens vegne.

Nationalbankens aftaler med Eurosystemet

Nationalbanken har tre tiltrædelsesaftaler med Eurosystemet.

Aftalerne giver Nationalbanken mulighed for at anvende TARGET Services i danske kroner til gennemførelse af betalinger i T2, straksbetalinger i TIPS, samt til at stille likviditet til rådighed for afvikling af værdipapirhandler i T2S. Aftalerne er henholdsvis en T2 CPA, TIPS CPA og T2S CPA. CPA står for Currency Participation Agreement.

De tre aftaler (CPA’er) sætter rammerne for, hvad parterne skal levere, og hvornår og hvordan der skal leveres. Aftalerne omfatter især Eurosystemets forpligtelser.

Danske kroner er allerede tilsluttet T2S til værdipapirhandler, og Nationalbanken underskrev den tilhørende aftale, T2S CPA’en, i 2012.

I marts 2024 underskrev Nationalbanken T2 CPA’en og TIPS CPA’en. Hver CPA består af en hovedkontrakt med dertilhørende bilag.