Om DESTR - den danske referencerente

DESTR (Denmark Short-Term Rate) er den foretrukne dag-til-dag-referencerente i danske kroner. Nationalbanken er ejer og administrator af DESTR og beregner renten alle danske bankdage baseret på de konkrete transaktioner, der er foretaget i det danske kronemarked den foregående bankdag. Referencerenter anvendes i en lang række finansielle kontrakter, herunder banklån, realkreditobligationer og renteswaps. Beregningen af DESTR sker i overensstemmelse med internationale standarder.


Beregning og data

DESTR er en rente, som skal reflektere usikrede dag-til-dag engros-indlånsomkostninger i danske kroner for banker, der er aktive i det danske kronemarked. DESTR beregnes ved hjælp af usikrede fastforrentede overnight-indlånstransaktioner.

Transaktionsdatasæt

Transaktionsdatasættet, der bruges til at beregne DESTR, er indsamlet via indberetninger indsendt af følgende banker som en del af statistikken for usikrede korte pengemarkedstransaktioner:

 • Arbejdernes Landsbank
 • Danske Bank
 • Jyske Bank
 • Nordea Bank
 • Nykredit Bank
 • SEB
 • Sparekassen Kronjylland
 • Spar Nord Bank
 • Sydbank

Handelsbanken indberettede data frem til 1. december 2022, men ophørte som indberetter i forbindelse med Jyske Banks overtagelse af Handelsbanken Danmark.

Transaktioner, som er udført med modparter kategoriseret inden for nedenstående sektorkoder (ESA 2010-standarder), er inkluderet i DESTR-beregningen:

 • 121: Centralbanker (undtagen transaktioner udført med Danmarks Nationalbank som led i pengepolitiske operationer)
 • 122: Pengeinstitutter undtagen centralbanker
 • 123: Pengemarkedsforeninger
 • 124: Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger
 • 125: Andre finansielle formidlere undtagen forsikrings- og pensionskasser
 • 126: Finansielle hjælpeenheder
 • 127: Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere
 • 128: Forsikringsselskaber
 • 129: Pensionskasser

Transaktionsvolumen skal endvidere overstige et beløb på 5 mio. kr.

Robusthedskrav

For at sikre at transaktionsdatasættet er repræsentativt for dag-til-dag-pengemarkedet i danske kroner og for at mindske risikoen for eventuel manipulation af referencerenten har Nationalbanken fastsat nogle kriterier, som transaktionsdatasættet skal opfylde.

En nødberedskabsprocedure for beregning af DESTR vil blive udløst, hvis

 1. den samlede transaktionsvolumen er under 0,5 mia. kr., eller
 2. den samlede transaktionsvolumen er under 1,5 mia. kr., og én bank udgør mere end 70 procent (afrundet til nærmeste hele tal) af den samlede transaktionsvolumen.

Trimning

Med det formål at undgå ekstreme værdier i transaktionsdatasættet, som kan påvirke DESTR, trimmes 12,5 procent af transaktionsvolumen (i hver ende af fordelingen), før beregningen af referencerenten foretages. Trimning af datasættet er i overensstemmelse med international praksis for at undgå afvigende værdier.

Normal beregningsmetode

Hvis transaktionsdatasættet opfylder robusthedskravene, beregner Nationalbanken DESTR efter den normale opgørelsesmetode. DESTR bestemmes derved som en volumenvægtet middelværdi af rentesatserne i det trimmede beregningsdatasæt.

Metoden for DESTR følger international praksis for beregning af transaktionsbaserede referencerenter.

Alternativ beregningsmetode

Hvis robusthedskravene ikke er opfyldt, anvendes en alternativ metode til beregning af DESTR.

DESTR vil blive beregnet som niveauet af centralbankrenten plus gennemsnittet af spændet mellem DESTR og centralbankrenten over de foregående fem dage, hvor der er anvendt en normal beregningsmetode, ekskl. de dage med det højeste og laveste spænd til centralbankrenten.

Centralbankrenten er defineret som gennemsnittet af rentesatsen på foliokontoen og Nationalbankens udlånsrente.

Ofte stillede spørgsmål om DESTR

DESTR (Denmark Short-Term Rate) er en dag-til-dag-referencerente baseret på transaktioner foretaget på det usikrede indlånsmarked i danske kroner. Det er den foretrukne dag-til-dag-referencerente i danske kroner.

Referencerenter anvendes i en lang række finansielle kontrakter, herunder banklån, realkreditobligationer og renteswaps. Det er således vigtigt for Nationalbanken og det finansielle system, at en transaktionsbaseret referencerente er tilgængelig i danske kroner i overensstemmelse med internationale standarder.

Download publikationen 'Recommendation of DESTR as the preferred risk-free reference rate in Danish kroner' fra juni 2021.

Metoden til beregning af DESTR er beskrevet i dokumentet 'DESTR - metodik og politikker', som er det formelle grundlag for beregningsmetoden og offentliggørelsesreglerne for DESTR.

Danmarks Nationalbank offentliggør DESTR kl. 10.00 CET på alle danske bankdage. Eksempelvis afspejler DESTR offentliggjort den 5. april 2022 kl. 10.00 CET handelsaktiviteten den 4. april 2022 (den foregående danske bankdag).

Hvis der senere på dagen for offentliggørelse af DESTR opdages fejl, som påvirker rentesatsen med mere end 2 basispoint, vil Nationalbanken revidere og genudgive DESTR én gang samme dag kl. 11.00 CET. Der vil ikke blive foretaget ændringer i DESTR efter dette tidspunkt.

Opsummerende oplysninger om fejl større end 0,1 basispoint, der opdages efter standardudgivelsen og ikke opfylder genudgivelseskriterierne, rapporteres til Oversight Komitéen og vil blive offentliggjort. Disse oplysninger om fejl opdateres halvårligt.

Hvis Nationalbanken undtagelsesvis ikke offentliggør DESTR senest kl. 11.00 CET, gælder nødberedskabsproceduren for beregning af DESTR som beskrevet i "DESTR metodik og politikker".

DESTR offentliggøres via Nationalbankens markedsinformationsdistributionsplatform (DAMP) og hjemmesiden. DAMP-platformen er den vigtigste publikationskanal for DESTR.

DESTR er også tilgængelig via markedsleverandører: 

Bloomberg:

• Ticker: <DESTR Index>

Refinitiv:

• RIC: <DESTR=DKNA>

• Ticker: <DESTR>

Nationalbanken opkræver ikke betaling for brugen af DESTR eller licenserer brugen heraf.

Sammen med DESTR offentliggøres følgende relaterede oplysninger:

• samlet nominel værdi af transaktioner før trimning i mio. kr ("omsætning")

• procentdel af det samlede nominelle beløb rapporteret af dagens største bidragende bank som et helt tal ("andel af volumen for den største aktive bank")

• udgivelsestype: Standard eller Republication

• beregningsmetode: Normal eller Contingency

• DESTR Compounded Index

Nationalbanken kommenterer ikke den daglige udvikling i rentesatsen og de tilhørende data.

Historiske data for DESTR og relaterede oplysninger kan findes i Nationalbankens statistiske datavarehus. Data er tilgængelige næste bankdag.
Se historiske data for DESTR i Nationalbankens statistikbank.
Nationalbanken er administrator af DESTR og har det overordnede ansvar for renten. For at understøtte administrationen af DESTR har Danmarks Nationalbank nedsat et internt tilsynsudvalg (Oversight Komité), der skal følge, udfordre og rapportere om alle aspekter af beslutningsprocessen vedrørende DESTR. 

Enhver person kan indgive en skriftlig klage til Nationalbanken over ethvert aspekt af fastlæggelsesprocessen for DESTR, som de med rimelighed mener har påvirket deres interesser væsentligt. Klagen kan indgives pr. e-mail til destr@nationalbanken.dk med emnet "DESTR COMPLAINT".

Nationalbanken bestræber sig på at reagere retfærdigt, konsekvent og rettidigt på alle rimelige klager. Ved afgørelsen af om en klage skal undersøges, vil Nationalbanken overveje dens alvor og betydning ud fra oplysningerne i den skriftlige klage, herunder eventuelle yderligere oplysninger, som Nationalbanken måtte bede klageren om at give. Hvis det skønnes relevant, vil Oversight Komitéen blive informeret om den skriftlige klage.

Ud over DESTR udgiver Nationalbanken et indeks, der udelukkende er beregnet ud fra de historiske daglige værdier af DESTR. Udgivelsesreglerne og platformene vil følge DESTR’s. Indekset muliggør beregning af en DESTR-gennemsnitsrente for enhver anden valgfri periode.

Bloomberg ticker:

<DESTRCMP Index>

Nationalbanken opkræver ikke betaling for adgang til DESTR Compounded Index eller licenserer brugen heraf.

Download de præcise beregnings- og offentliggørelsesregler for DESTR Compounded Index.

Data for pre-DESTR er tilgængelige for perioden 1. marts 2017 til 31. marts 2022.

DESTR og pre-DESTR følger samme beregningsmetode, og pre-DESTR er baseret på data indsamlet fra de ti største indenlandske banker i Danmark.

Pre-DESTR blev offentliggjort i testperioden for DESTR og dannede samtidig grundlaget for beregningen af spændfastsættelsen mellem Tom/Next-renten og DESTR i overgangsperioden for Tom/Next-renten.

I november 2020 overtog Danmarks Nationalbank ansvaret for den nye referencerente DESTR fra Finans Danmark. Nationalbanken udgav i juni 2021 en rapport med en evaluering af dataene og metodologien bag DESTR. Data for pre-DESTR blev brugt i evalueringen af DESTR.

Historiske data for pre-DESTR kan findes i Nationalbankens statistiske datavarehus.

Download publikationen 'Recommendation of DESTR as the preferred risk-free reference rate in Danish kroner' fra juni 2021.

Se historiske data for DESTR i Nationalbankens statistikbank.

Efter at Nationalbanken overtog ansvaret for DESTR i november 2020, blev arbejdsgruppen om short-term reference rate nedsat. Arbejdsgruppens formål var at

(i) anbefale den foretrukne korte referencerente i danske kroner

(ii) og hvis DESTR blev valgt som den foretrukne referencerente, udvikle en adoptionsplan for DESTR. Dette omfattede en anbefaling om overgangen fra den eksisterende referencerente, Tom/Next, til DESTR og en plan for udfasningen af Tom/Next-renten.

Publikationer fra arbejdsgruppen, dagsordener, mødereferater og arbejdsgruppens kommissorium kan findes her.

Efter anbefaling fra arbejdsgruppen ændrede administratoren af Tom/Next-renten, Danish Financial Benchmark Facility (DFBF), metoden for beregning af Tom/Next-renten til at blive DESTR plus 19,0 basispoint fra lanceringsdagen for DESTR i en overgangsperiode (link).

Tom/Next-renten vil ophøre endeligt 1. januar 2026 efter overgangsperioden til DESTR.

Download publikationen 'Public Consultation on the Transition from Tom/Next to DESTR' fra oktober 2021.