Sådan arbejder vi med nowcasting

For at kunne vurdere, hvordan økonomien vil udvikle sig i fremtiden, er man også nødt til at kende økonomiens tilstand i dag. Nationalbankens to såkaldte nowcast-modeller, realtidsmodellen og vendepunktsmodellen, giver et estimat for aktivitetsniveauet i dansk økonomi, før nationalregnskabet offentliggøres.


Nationalbanken har lavet en række såkaldte nowcast-modeller, der løbende opdateres. Nowcasting er en sammentrækning af de engelske ord now og forecasting.

Ved mange økonomiske målinger og nøgletal kan der være en del forsinkelse i indsamlingen og valideringen af data, og de senest tilgængelige data beskriver derfor ikke nødvendigvis den helt aktuelle situation.

Med nowcasting forsøger man at give så aktuelt et billede af den økonomiske situation som muligt baseret på forskellige "bløde" indikatorer, eksempelvis tillidsindikatorer, der typisk er tilgængelige før de faktiske tal.

Nowcast-modeller kan fx give et skøn over økonomisk vækst, før nationalregnskabet er offentliggjort. Modellernes resultater er ikke udtryk for Nationalbankens forventninger til væksten, men giver et billede af, hvordan udviklingen i bruttonationalproduktet (BNP) vil blive det kommende kvartal, baseret på de indikatorer og nøgletal, der løbende bliver tilgængelige før selve BNP-kvartalstallet.

Nowcasting indgår sammen med mange andre faktorer i arbejdet med at udarbejde vurderinger af den økonomiske udvikling. Modellerne har forskellige metodiske udgangspunkter og repræsenterer forskellige metoder inden for disciplinen nowcasting.

Nationalbanken benytter to forskellige nowcast-modeller: realtidsmodellen og vendepunktsmodellen. Ved at benytte flere modeller nuanceres billedet af udviklingen, og der tages delvist højde for modelusikkerhed.

Realtidsmodellen

Realtidsmodellen benytter et stort datasæt med mange forskellige nøgletal og indikatorer. Modellens estimat for den kommende periode er baseret på en simpel lineær fremskrivning af tidligere perioder.

Modellen er en dynamisk faktormodel, som er lineær i parametrene. Modellen er baseret på en model udviklet i New York Federal Reserve, der er en del af det amerikanske centralbanksystem.

I figuren nedenfor kan du løbende se, hvordan modellens estimater opdateres med nye nøgletal.

Nationalbankens nowcast på kvartalvis vækst

Anm.:

Realtidsindikatorer afspejler information fra højfrekvente indikatorer. En negativ værdi kan afspejle to ting: 1) Modellen har allerede taget højde for en del af den positive information, som ugens nøgletal har bidraget med, igennem realtidsindikatorerne. 2) Realtidsindikatorerne peger på yderligere nedgang. Situationen er omvendt for en positiv værdi.

Vendepunktsmodellen

Vendepunktsmodellen bygger på få, centrale nøgletal, som er ledende for konjunkturudviklingen. Modellen er modsat realtidsmodellen ikke-lineær i parametrene. I stedet angiver modellen en fordeling af, hvor sandsynligt forskellige udfald er – og altså ikke et egentligt bud på BNP-kvartalstallet.

Vendepunktsmodellen er løbende under udvikling i samarbejde med Den Europæiske Centralbank, ECB, hvor den hjælper med hurtigere at kunne identificere potentielle vendepunkter i den økonomiske udvikling.