Det Systemiske Risikoråd

I 2013 blev Det Systemiske Risikoråd oprettet i kølvandet på finanskrisen. Det Systemiske Risikoråd er et rådgivende organ, som skal forebygge og reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte den økonomiske udvikling under pres. Nationalbanken deltager i Det Systemiske Risikoråd sammen med en række andre aktører. Formanden for Nationalbankens direktion er formand for Rådet.


Det Systemiske Risikoråd kan udtale sig om finansielle forhold, herunder udviklingen i systemiske risici samt finansiel regulering, som efter Rådets vurdering er væsentlige i forhold til den finansielle stabilitet. Udtalelserne kan have forskellig styrke og være i form af observationer, advarsler og henstillinger: 

  • En observation indebærer, at der efter Rådets vurdering er risiko for opbygning af systemiske risici.

  • En advarsel indebærer, at der efter Rådets vurdering er klare tegn på opbygning af systemiske finansielle risici, som bør overvejes imødegået.

  • En henstilling er et konkret forslag til regeringen eller en myndighed om at gennemføre et initiativ, der vil kunne begrænse eller modvirke identificerede systemiske risici. 

Den myndighed, som Rådet henstiller til, er forpligtet til, inden for en periode på tre måneder, enten at følge henstillingen eller at afgive en redegørelse, hvori det forklares og begrundes, hvorfor henstillingen i givet fald ikke følges. 

Hvem deltager i Det Systemiske Risikoråd?

Rådet er sammensat af myndigheder og institutioner, der har særlig ekspertise og indsigt på det finansielle område, så alle relevante kompetencer er repræsenteret. Rådet har ifølge lovgivningen ti medlemmer: to fra Nationalbanken, to fra Finanstilsynet, tre fra de økonomiske ministerier samt tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Formanden for Nationalbankens direktion er formand for Rådet. Nationalbanken fungerer som sekretariat for Rådet. De myndigheder, der sidder i Rådet, deltager også i sekretariatsarbejdet. Rådet mødes som minimum fire gange årligt.

På europæisk niveau findes der også en makroprudentiel myndighed, nemlig Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici.

Læs også