Nyheder

Publiceret Download Titel Type
13-07-2018

Pensionssektoren i et historisk perspektiv

Den formue, som de danske forsikrings- og pensionsselskaber forvalter, nærmer sig hastigt 200 pct. af Danmarks bruttonationalprodukt, BNP. Pensionssektoren har igennem de seneste 40 år fået en central rolle i den finansielle sektor og dansk økonomi. En rolle, som historisk set ellers har været domineret af banker og realkreditinstitutter.

Læs mere
Finansielle konti
13-07-2018

Business Relationship Manager

Trives du i en rolle med en stor kontaktflade, hvor relationer er afgørende i dit daglige arbejde? Har du den rette kombination af it- og forretningsforståelse? Så er det måske dig, vi leder efter til en rolle som Business Relationship Manager.

Læs mere
Job og Karriere
09-07-2018

Konkurrenternes adfærd smitter af på bankernes kreditstandard

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 2. kvartal 2018 melder 6 af de 17 adspurgte banker om, at konkurrenternes adfærd har bidraget til en lempelse af deres kreditstandarder over for erhvervskunder.

Læs mere
Udlånsundersøgelse
09-07-2018

Studentermedhjælper til afdelingen Finansiel Stabilitet

Vil du være med til at sikre finansiel stabilitet i Danmark? Har du lyst til at arbejde med data og datapræsentation og derved få et unikt indblik i sammenhænge i den danske finansielle sektor? Og har du gennemført minimum 2 år af din uddannelse inden for matematik-økonomi, polit. e.l.?

Læs mere
Job og Karriere
06-07-2018

Udlandsformue på 1.239 mia. kr.

Danmarks udlandsformue var 1.239 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2018. Det svarer til 57 pct. af BNP. Udlandsformuen er værdien af danskernes udenlandske aktiver på 6.713 mia. kr. fratrukket værdien af danskernes passiver over for udlandet på 5.474 mia. kr.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
05-07-2018

Kronikker mv.

Kronik af nationalbankdirektør Per Callesen bragt i Dagbladet Børsen 5. juli 2018. Den 4. juli var det 200 år siden, at Nationalbanken blev etableret, og det er en god lejlighed til at se, hvad vi kan lære af historiens bank- og finanskriser. Kriserne er ikke ens, men fælles for dem har været mærkbare negative konsekvenser for den økonomiske udvikling.

Læs mere
Udtalelser
05-07-2018

Hvorfor er de nominelle lønstigninger så lave?

De nominelle lønstigninger har været lave siden 2010, men der har været en pæn reallønsfremgang de seneste år. Det samme er tilfældet på Danmarks vigtigste eksportmarkeder, bl.a. Tyskland. Lavere gennemsnitlig kompensation ved ledighed og svag prisudvikling har siden 2013 bidraget til de lave nominelle lønstigninger i Danmark.

Læs mere
Analyse
04-07-2018

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Nationalbankens 200-års jubilæum 2018

Lars Rohdes tale ved Nationalbankens 200-års jubilæum 4. juli 2018.

Læs mere
Taler
04-07-2018

Jubilæumsbog: Danmarks Nationalbank 1818-2018

Nationalbankens 200-årige historie er præget af lange perioder med en robust økonomi, men også af dramatiske episoder, hvor stabiliteten i priser, betalingssystemer og den finansielle sektor har været på spil. I jubilæumsbogen giver vi et overblik over Nationalbankens 200-årige historie med hovedvægten på de dele, som er særlig interessante set med nutidens øjne.

Læs mere
Øvrige publikationer
04-07-2018

Jubilæumshæfte: Danmarks Nationalbank 200 år

Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det har den været i 200 år. I dette hæfte kan du læse om, hvad Nationalbankens vigtigste formål egentlig er. Det var dramatiske begivenheder, der førte til, at Nationalbanken blev etableret i 1818. Napoleonskrigen og den galopperende inflation krævede en uafhængig institution, der kunne stå for seddeludstedelsen og et sikkert pengevæsen. I dag handler Nationalbankens opgaver primært om at sikre tillid til de systemer, der sørger for, at pengene kan flyttes mellem os. Det handler om at overvåge stabiliteten i finanssektoren og gennem fastkurspolitikken at sørge for stabile priser. Alt sammen for at sikre Danmark en robust økonomi.

Læs mere
Øvrige publikationer
04-07-2018

Danmarks Nationalbank 200 år

Nationalbanken blev oprettet i 1818, og 200-årsjubilæet markeres i løbet af 2018 med en række aktiviteter.

Læs mere
Om Nationalbanken
04-07-2018

Erfaren revisor til finansiel og operationel revision

Har du lyst til at gøre en forskel? I en organisation, hvor din indsats bliver bemærket? Med mulighed for at spille en væsentlig rolle i forhold til at understøtte Nationalbankens virke? Og samtidig være en værdifuld sparringspartner for dine kolleger?

Læs mere
Job og Karriere
03-07-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2018

​Valutareserven er i juni 2018 formindsket med 3 mio. kr. til 468,1 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
02-07-2018

Lave renter øger indskud i banker

Borgernes indskud i bankerne er steget markant siden 2011, så de i dag udgør 60 pct. af BNP. Det er en naturlig udvikling set i lyset af, at den danske økonomi er blevet større og forskellen mellem renten på en obligation og et bankindskud er indsnævret. Der er dermed kun et lille rentetab ved at have penge i banken til lav eller ingen forrentning i stedet for at eje en obligation.

Læs mere
Analyse
29-06-2018

Danske investorer solgte tyske statsobligationer i maj

Danske investorer solgte tyske statsobligationer for 15,5 mia. kr. i maj 2018, mens de købte statsobligationer fra andre eurolande for 6,9 mia. kr. De købte andre obligationer fra euroområdet for 0,7 mia. kr.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
29-06-2018

Refinansieringsbehovet er faldet mærkbart

Realkreditobligationer for i alt 562 mia. kr. vil blive refinansieret i 2018. Det er et mærkbart fald siden 2013, hvor obligationer for 1.029 mia. kr. blev refinansieret. Det er obligationer bag de populære rentetilpasningslån og lån med referencerente, fx F-kort-lån, som løbende skal refinansieres.

Læs mere
Værdipapirer
28-06-2018

ECBs økonomiske oversigt, juni 2018

Dansk oversættelse af ECBs økonomiske oversigt, juni 2018. (ECB Economic Bulletin).

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
28-06-2018

Virksomhedsindlån for 450 mia. kr. har negativ rente

Indlån med negativ rente er blevet hverdag hos de danske banker og for mange af deres finansielle og ikke-finansielle virksomhedskunder. I april 2018 var der således indlån for 450 mia. kr. med negativ rente. Det svarer til 56 pct. af det samlede indlån fra virksomheder på i alt 806 mia. kr.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
28-06-2018

Privatkunders indlånsrenter er rekordlave

Den gennemsnitlige rente på et almindeligt indlån i bankerne fra danske privatkunder er nu nede på 0,08 pct. – det er historisk lavt. Almindelige indlån er kendetegnet ved, at de umiddelbart kan hæves eller bruges til betalinger.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
27-06-2018

Når en krone ikke koster en krone

Bankerne skal være mere polstrede, så de bedre er i stand til at stå imod en økonomisk krise, der typisk fører til tab på udlån. Det er årsagen til, at bankerne siden finanskrisen er blevet mødt af skærpede krav til kapital. Det har flere gange været fremstillet, som om højere kapitalkrav er ensbetydende med, at det vil koste bankerne et beløb i samme størrelsesorden. Det er ikke korrekt, påpeger Nationalbanken.

Læs mere
Nyt
27-06-2018

Kapitalkrav til banker - myter og facts

Kapitalkrav øger bankernes evne til at absorbere tab og bidrager dermed til at gøre banksystemet mere robust. Første del af analysen belyser egenkapitalens betydning for bankernes sammenvejede finansieringsomkostninger og deres muligheder for at tilpasse sig forhøjede kapitalkrav. Anden del af analysen beskriver tre nye krav til bankernes passivsammensætning: den kontracykliske kapitalbuffer, nedskrivningsegnede passiver og færdiggørelsen af Basel III.

Læs mere
Analyse
26-06-2018

Ph.d.-stipendium

Skal du til at skrive din ph.d? Og har du interesse for pensionsområdet?

Læs mere
Job og Karriere
25-06-2018

Studentermedhjælper til udvikling af strategisk ledelsesinformation

Er du en haj til programmering, og har du lyst til at bruge dine kompetencer i en HR-kontekst?

Læs mere
Job og Karriere
21-06-2018

Nationalbanken åbner døren for udstilling om de første 200 år

Læs mere
Pressemeddelelser
21-06-2018

PhD Thesis: Essays on Debt and Pensions

The dissertation constitutes three empirical studies on how household savings behavior is affected by pension and mortgage systems. Specifically, the thesis investigates the effects of tax incentives for saving in retirement accounts, housing wealth effects on home equity extraction, and early withdrawals from pension schemes.

Læs mere
P.h.-d.-afhandlinger
19-06-2018

Strategi for statens låntagning i 2. halvår 2018

Sigtepunkterne for salg af statsobligationer og udeståendet i skatkammerbeviser fastholdes på henholdsvis 65 og 30 mia. kr. i 2. halvår 2018. Der ventes et gennemsnitligt salg af statsobligationer på omkring 2,5 mia. kr. til kursværdi pr. auktion. Låneviften fastholdes, og fokus vil være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle obligationer.

Læs mere
Statsgæld
19-06-2018

Working Paper: Active Loan Trading

Markedet for collateralized loan obligations, CLOs, modstod finanskrisen med minimale tab sammenlignet med andre strukturerede asset-backed securities. Vi undersøger en unik egenskab ved CLO'er – at CLO-manageren aktivt forvalter låneporteføljen ved at sælge og købe lån. Vi finder, at mere aktive CLO'er handler til bedre priser, yder højere afkast til egenkapitalinvestorer og holder konkursraten i låneporteføljen lavere end mindre aktive CLO'er.

Læs mere
Working paper
07-06-2018

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved VL døgnet 7. juni 2018

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved VL døgnet, 7. juni 2018 (findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
04-06-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2018

​Valutareserven er i maj 2018 forøget med 0,7 mia. kr. til 468,1 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
01-06-2018

MobilePay-teknik bag kraftigt fald i dansk e-handel

I 1. kvartal 2018 faldt transaktioner foretaget med danske betalingskort i Danmark med 0,1 pct. i forhold til 1. kvartal 2017. Bag det beskedne fald gemmer sig et kraftigt fald i transaktioner på knap 20 pct. i kategorien e-handel mv. Et fald, der skyldes tekniske ændringer i afviklingen af transaktioner via MobilePay. Intet tyder dog på, at der er et reelt fald i e-handlen.

Læs mere
Betalinger
31-05-2018

Nationalbankdirektør Per Callesens præsentation på Lokale Pengeinstitutters årsmøde 24. maj 2018

Nationalbankdirektør Per Callesens præsentation på Lokale Pengeinstitutters årsmøde 24. maj 2018.

Læs mere
Taler
31-05-2018

Private investorer satser på store udenlandske selskaber

Danske private investorer har siden begyndelsen af 2017 investeret direkte i udvalgte udenlandske aktier for 6 mia. kr. Heraf udgjorde de ti største investeringer næsten halvdelen.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
31-05-2018

Store udbytter til bankers aktionærer

Danske børsnoterede banker har udbetalt 11,5 mia. kr. i udbytter i årets første fire måneder, hvilket nogenlunde svarer til niveauet i samme periode sidste år. Udbytterne vedrører regnskabsåret 2017 og udbetales typisk til aktionærerne i forbindelse med generalforsamlingerne i marts og april 2018.

Læs mere
Værdipapirer
31-05-2018

Stort pres på kreditstandarder i bankerne

Det er fortsat gode tider i den finansielle sektor, og bankerne har stor kapacitet, der gør det muligt for dem at øge deres udlån. Kombineret med en begrænset vækst i efterspørgslen efter lån, har det skærpet bankernes konkurrence om kunderne. Det skaber grobund for, at bankerne slækker på kreditkvaliteten og lemper lånevilkår i kreditgivningen.

Læs mere
Nyt
31-05-2018

Lang periode med stigende risikovillighed i dele af banksektoren

Det er gode tider i den finansielle sektor, og risikoappetitten er høj. Der er pres på kreditstandarderne, som er lempet over en længere periode. Det er især de mellemstore banker, der har lempet standarderne, og som er begyndt at vinde markedsandele. Det er væsentligt, at konkurrencepresset over tid ikke smitter af på hele banksystemets risikovillighed. Udviklingen understreger vigtigheden af, at bankerne er velkapitaliserede, og at den kontracykliske kapitalbuffer bygges op, så institutterne har noget at stå i mod med, når udviklingen vender.

Læs mere
Analyse
31-05-2018

Stigende risikovillighed i dele af banksektoren

​De mellemstore banker har lempet kreditstandarderne over for erhverv over en lang periode, og udlånsvæksten hos nogle mellemstore banker er høj. Det konkluderer Nationalbanken i sin analyse Finansiel Stabilitet.

Læs mere
Pressemeddelelser
31-05-2018

De største banker kommer tæt på bufferkrav i stresstest

Nationalbankens halvårlige stresstest af den danske banksektor viser, at de største banker generelt overholder kravene til deres kapitalbuffere i et hårdt recessionsscenarie. Realkreditsektoren er som noget nyt inkluderet i stresstesten, der nu fokuserer på bankernes kapitalisering på koncernniveau.

Læs mere
Analyse
30-05-2018

Halvandet år med uændrede bidragssatser

Bidragssatsen på danske privatkunders realkreditlån var i gennemsnit 0,88 pct. i april 2018. Det er en anelse lavere, end da den toppede i oktober 2016, hvor de seneste ændringer i dele af realkreditsektorens bidragssatser slog igennem. Det lille fald siden oktober 2016 er sket i takt med, at flere danskere har valgt lån med fast rente og/eller afdrag.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
30-05-2018

Danskerne har nu 870 mia. kr. stående i bankerne

Danske privatkunders indskud i bankerne bliver ved med at stige. Alene i marts og april steg de med hele 22 mia. kr., bl.a. som følge af store udbetalinger af udbytter, overskydende skat og feriepenge.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
29-05-2018

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg forår 2018

Møde i Det Økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg forår 2018.

Læs mere
Udtalelser
18-05-2018

Working Paper: Can Central Banks Boost Corporate Investment: Evidence from the ECB Liquidity Injections

Kan virksomheders investeringer fremmes ved hjælp af monetære stimuli? Vi adresserer dette spørgsmål ved at undersøge ECB's Longer-Term Refinancing Operations (LTRO'erne) fra 2011/2012. Om end at vi finder at LTRO'erne decelererede faldet i virksomheders investeringer i eurozonen så viser vores resultater også at bankernes benyttelse af LTRO-midler er negativt associeret med deres kunders' investeringer. Samlet set tydeliggør denne artikel vanskelighederne ved at fremme investeringer gennem tilførsel af likviditet til banksystemet.

Læs mere
Working paper
16-05-2018

Salg af Nets øger direkte investeringer i Danmark

I 1. kvartal 2018 stod salget af Nets til udenlandske investorer for 19,9 mia. kr. af de samlede indadgående egenkapitalinvesteringer i Danmark, som var på 20,3 mia. kr. Mens disse investeringer øgede de indadgående direkte investeringer, trak udlandets reduktion af koncernlån på 17,0 mia. kr. ned. Samlet set investerede udenlandske investorer for 3,3 mia. kr.

Læs mere
Direkte investeringer
03-05-2018

Nationalbankdirektør Lars Rohdes udtalelse i forbindelse med Finanstilsynets afgørelse om Danske Banks ledelse og styring i estisk hvidvasksag

Læs mere
Udtalelser
02-05-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2018

​Valutareserven er i april 2018 forøget med 0,6 mia. kr. til 467,5 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
01-05-2018

Udlandets ejerandel af statspapirer faldt i marts

Udlandets ejerandel af danske statspapirer udgjorde 38 pct. i marts 2018. Det er et fald i forhold til februar, hvor ejerandelen nåede op på 42 pct. Set over en længere periode ligger udlandets ejerandel af danske statspapirer stabilt omkring 40 pct.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
01-05-2018

Store aktietilbagekøb i børsnoterede selskaber

Aktietilbagekøb er en populær udlodningsform blandt store børsnoterede selskaber. Siden sidste års generalforsamlinger i marts og april har selskaberne løbende tilbagekøbt aktier for 42,6 mia. kr. Over de seneste ti år har tilbagekøbsprogrammer returneret 260,1 mia. kr. til aktionærerne i form af kursgevinster.

Læs mere
Værdipapirer
30-04-2018

Overvågning af den finansielle intrastruktur

I rapporten præsenteres konklusionerne fra Nationalbankens overvågning i 2017 af de centrale danske betalings- og afviklingssystemer samt de vigtigste betalingsløsninger. De centrale systemer og løsninger efterlever i høj grad internationale standarder for effektivitet og sikkerhed, omend der fortsat er plads til forbedringer. Cyberrisici og risici som følge af systemernes forbundethed har fortsat haft Nationalbankens fokus. Ikke alle systemer er lige langt i deres arbejde med cybersikkerhed. Dette arbejde løftes også på sektorniveau.

Læs mere
Rapport
30-04-2018

Danskernes boliglån har aldrig været billigere

Den gennemsnitlige rente inkl. bidrag på danske husholdningers boliglån faldt til 2,19 pct. i marts 2018. Det er det laveste niveau nogensinde. Boliglån dækker over realkredit- og banklån, primært med sikkerhed i fast ejendom.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
30-04-2018

Lån med fast rente vinder frem i hele landet

Danskerne er blevet gladere for fast rente. I alle landets 98 kommuner er andelen af realkreditlån med fast rente steget det seneste år. Bevægelsen har været størst uden for de store byer.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
11-04-2018

Introduktion til nye tabeller for investeringsfonde i Statistikbanken

Læs mere
Investeringsforeninger
10-04-2018

Kreditstandarderne strammes på boliglån

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 1. kvartal 2018 melder knap halvdelen af de adspurgte banker og realkreditinstitutter om stramninger af kreditstandarderne over for privatkunder.

Læs mere
Udlånsundersøgelse
09-04-2018

ECBs årsberetning 2017

Dansk oversættelse af ECBs årsberetning 2017.

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
05-04-2018

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg for Finance and Consulting Club Aarhus

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg for Finance and Consulting Club Aarhus, 4. april 2018.

Læs mere
Taler
04-04-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2018

​Valutareserven er i marts 2018 formindsket med 80 mio. kr. til 466,9 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
04-04-2018

Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensens indlæg for Bestyrelsesforeningen

Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensens indlæg for Bestyrelsesforeningen, 3. april 2018.

Læs mere
Taler
03-04-2018

Øget rentefølsomhed i realkreditmarkedet

Ved udgangen af februar 2018 ville en rentestigning på 1 procentpoint give et beregnet kursfald på 60 mia. kr. på fastforrentede, konverterbare realkreditobligationer. Det var den højeste rentefølsomhed i over 2 år.

Læs mere
Værdipapirer
03-04-2018

Udlandet ejer flere lange realkreditobligationer

Udenlandske investorers beholdning af danske realkreditobligationer udgjorde 668 mia. kr. ved udgangen af februar 2018.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
28-03-2018

Husholdningers finansielle nettoformue er 1,4 mio. kr. i gennemsnit

Ved udgangen af 2017 var danske husholdningers finansielle nettoformue – forskellen på finansielle aktiver og passiver - 3.750 mia. kr. Det svarer til ca. 1,4 mio. kr. pr. husholdning, som omfatter både lønmodtagere og selvstændige.

Læs mere
Finansielle konti
28-03-2018

Markedsudviklingen fik stor betydning for udlandsformuen i 2017

Danmarks udlandsformue steg med 31 mia. kr. i 2017 til 1.169 mia. kr. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster på 165 mia. kr. trak mod en større udlandsformue, mens negative værdireguleringer for 134 mia. kr. trak ned.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
27-03-2018

Bankernes tab på udlån til landbrug falder

I 2017 havde de danske banker tab for 392 mio. kr. på deres udlån til dansk landbrug mv. Det svarer til ca. 0,6 pct. eller 6.000 kr. pr. lånt million til branchen.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
27-03-2018

Danskerne tjener mindre på at binde deres indskud

Danskernes rente på at binde deres indskud i kortere eller længere perioder i form af tidsindskud landede i februar på i gennemsnit 0,33 pct. Renten er faldet 1,3 procentpoint siden begyndelsen af 2014.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
26-03-2018

Markedsudsving kan have stor effekt på udlandsformuen

I denne analyse ses der nærmere på, hvordan markedsudsving påvirker værdien af danskernes aktiver og passiver over for udlandet. Der kan potentielt være store kapitalgevinster eller -tab på kort sigt, men set over en længere periode er akkumulerede gevinster og tab tæt på nul. Det er især udsving i dollarkursen samt danske og internationale aktiepriser, som giver kapitalgevinster eller -tab.

Læs mere
Analyse
14-03-2018

Dansk økonomi godt rustet til højkonjunktur

Dansk økonomi er godt rustet til den højkonkjunktur, der nu er taget hul på. Fremgangen kan fortsætte, uden at der opstår ubalancer, men erfaringerne viser også, at en overophedning kan komme pludseligt og være kraftig.

Læs mere
Nyt
14-03-2018

Udsigter for dansk økonomi - Moderat højkonjunktur i de kommende år

Opsvinget er fortsat i anden halvdel af 2017, og dansk økonomi har taget hul på en højkonjunktur med stadigt større pres på arbejdsmarkedet. Fremgangen er indtil videre forløbet balanceret, bl.a. understøttet af tidligere reformer, der har øget arbejdsudbuddet. Væksten i BNP skønnes til 1,9 pct. i år og lidt lavere de kommende to år. Økonomien er godt rustet til højkonjunkturen, som kan forløbe, uden at der opbygges ubalancer, men en overophedning kan erfaringsmæssigt komme pludseligt og kraftigt. Regeringen bør være forberedt på at kunne iværksætte en forebyggende finanspolitisk opstramning med henblik på at dæmpe væksten i efterspørgslen, hvis der er tegn på overophedning.

Læs mere
Analyse
14-03-2018

Monetære og finansielle tendenser – marts 2018

Kronen har været stabil og ligget på den stærke side af centralkursen over for euro. Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i de seneste elleve måneder frem til udgangen af februar. De danske statsobligationsrenter steg mod slutningen af 2017 og i begyndelsen af 2018. Virksomheder og husholdninger har øget deres låntagning i et stabilt men afdæmpet tempo.

Læs mere
Rapport
14-03-2018

Moderat højkonjunktur i dansk økonomi - pres på arbejdsmarkedet tager til

​Opsvinget i dansk økonomi er fortsat i anden halvdel af 2017, og der er taget hul på en højkonjunktur. Presset på arbejdsmarkedet er taget til, men fremgangen er indtil videre afbalanceret.

Læs mere
Pressemeddelelser
14-03-2018

Årsrapport 2017

Nationalbankens regnskab for 2017 viser et underskud på 254 mio. kr. mod et overskud på 3.928 mio. kr. i 2016. En væsentlig del af underskuddet skyldes, at en stor del af valutareserven er placeret til negative renter.

Læs mere
Rapport
14-03-2018

Nationalbankens årsrapport og bestyrelse

​Nationalbankens regnskab for 2017 viser et underskud på 254 mio. kr. mod et overskud på 3.928 mio. kr. i 2016. En væsentlig del af underskuddet skyldes, at en stor del af valutareserven er placeret til negative renter.

Læs mere
Pressemeddelelser
02-03-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2018

​Valutareserven er i februar 2018 forøget med 3,1 mia. kr. til 467,0 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
01-03-2018

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved the National Asset-Liability Management Europe conference

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved the National Asset-Liability Management Europe conference , 1. marts 2018 (findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
01-03-2018

Danskerne har taget kontaktløse betalinger til sig

Den nye kortteknologi er hurtigt blevet populær. I 4. kvartal 2017 udgjorde andelen af kontaktløse betalinger i fysiske forretninger og selvbetjeningsmiljøer 44 pct. I 1. kvartal 2016 var den andel kun 4 pct.

Læs mere
Betalinger
28-02-2018

Udenlandske aktier vejer tungere hos danske institutionelle investorer

Danske institutionelle investorer – forsikrings- og pensionsselskaber samt investeringsforeninger – har siden 2016 købt udenlandske aktier for samlet 168 mia. kr.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
28-02-2018

Flere realkreditlån finansieres med 2 pct.-obligationer

Udbredelsen af fastforrentede, konverterbare realkreditobligationer er steget de senere år, og det lave renteniveau har gjort obligationer med lav kuponrente mere populære.

Læs mere
Værdipapirer
27-02-2018

Lille prisforskel på realkreditlån med fast og variabel rente

Den gennemsnitlige prisforskel – opgjort som forskellen i rente inkl. bidrag – på danske privatkunders nye realkreditlån med henholdsvis fast og variabel rente var i januar 2018 1,64 procentpoint.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
27-02-2018

Valg af afdrags- og renteprofil er tæt forbundet

Danske privatkunders nye realkreditlån var i 2017 overvejende fastforrentede lån med afdrag eller variabelt forrentede lån uden afdrag for henholdsvis 89 og 82 mia. kr.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
21-02-2018

Ny leverandør af danske pengesedler er valgt

​Franske Oberthur Fiduciaire SAS er valgt som leverandør af danske pengesedler fra 2018.

Læs mere
Pressemeddelelser
19-02-2018

Working Paper: Corporate debt maturity and investment over the business cycle

I papiret undersøger jeg konjunkturdynamikken i løbetidsstrukturen for amerikanske ikke-finansielle virksomheders gæld. For at gøre rede for de dokumenterede fakta konstruerer jeg en kvantitativ dynamisk ligevægtsmodel, hvor virksomheder optimalt vælger deres løbetidsstruktur for gælden. Modellen kan matche stiliserede fakta om niveauet for og dynamikken i gældens løbetidsstruktur, både samlet set og for de forskellige virksomhedsstørrelser.

Læs mere
Working paper
15-02-2018

Nationalbanken har afsluttet kurssikring af dollars til køb af kampfly

​Nationalbanken indledte kort efter årsskiftet arbejdet med at kurssikre Forsvarets betalinger på samlet 3,7 mia. US dollar i forbindelse med købet af 27 nye kampfly. Arbejdet blev afsluttet i januar.

Læs mere
Pressemeddelelser
14-02-2018

Danske virksomheder investerer fortsat i udlandet

Danske virksomheder har i 2017 foretaget direkte investeringer i udlandet for 46 mia. kr. Det er nu 13. år i træk, at de udadgående investeringer er steget.

Læs mere
Direkte investeringer
08-02-2018

Nationalbanken og den finansielle sektor opruster på cyberområdet

​Nationalbanken vil øge cyberrobustheden i særligt den mest kritiske del af den finansielle infrastruktur i Danmark. Derfor er Nationalbanken og den finansielle sektor blevet enige om at etablere et dansk red team-testprogram.

Læs mere
Pressemeddelelser
07-02-2018

Globalisering gør det vanskeligere at fortolke betalingsbalancen

I analysen undersøges det, hvordan globaliseringen kan påvirke Danmarks betalingsbalance. Globaliseringen betyder, at de varer, som danske virksomheder sælger i udlandet, i stadig større omfang er helt eller delvist produceret i udlandet. Det gør det vanskeligere at fortolke udviklingen i import, eksport, formueindkomst og BNP, fordi den kan blive påvirket af virksomhedernes placering af hovedsæde og interne regnskabsstruktur.

Læs mere
Analyse
02-02-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2018

​Valutareserven er i januar 2018 forøget med 2,1 mia. kr. til 463,9 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
31-01-2018

Statens låntagning og gæld 2017

Den danske statsgæld udgjorde 21 pct. af BNP ved udgangen af 2017. Det er et fald i forhold til 2016 som følge af overskud på statens finanser. I gennemsnit udstedte staten i 2017 obligationer til en effektiv rente på 0,2 pct. og en løbetid på 7,5 år. De samlede renteomkostninger på statsgælden udgjorde 0,8 pct. af BNP. Rentespændet til Tyskland blev indsnævret, og likviditeten på det danske statspapirmarked blev forbedret yderligere i 2017, hvor staten introducerede en ny primary dealer-model.

Læs mere
Statsgæld
31-01-2018

Investeringsforeninger får højest afkast på danske aktier

Investeringsforeninger rettet mod såvel husholdninger som institutionelle investorer har de seneste fem år opnået et højt afkast på investeringer i danske aktier – i 2017 på godt 17 pct.

Læs mere
Investeringsforeninger
29-01-2018

Største køb af udenlandske aktier siden 2006

I 2017 købte danske investorer udenlandske aktier og investeringsforeningsbeviser for 129 mia. kr. Det er det største årlige køb af udenlandske porteføljeaktier siden 2006.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
29-01-2018

Husholdningernes største afkast kom fra aktier

Husholdningernes investeringer i danske børsnoterede aktier gav i 2017 et afkast i form af udbytter og kursstigninger på 51 mia. kr. ud af et samlet afkast af danske værdipapirer på 82 mia. kr.

Læs mere
Værdipapirer
26-01-2018

Danskernes realkreditafdrag nåede nye højder i 2017

Realkreditinstitutternes privatkunder betalte i 2017 32,4 mia. kr. i afdrag på deres realkreditgæld. Det er 3,3 mia. kr. mere end i 2016 og det største beløb nogensinde.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
26-01-2018

Udlånet til danske virksomheder steg fortsat i 2017

Det samlede udlån fra banker og realkreditinstitutter til danske erhvervsvirksomheder steg med 2,1 pct. i 2017, svarende til ca. 22 mia. kr. Dermed når virksomhedernes samlede bank- og realkreditlån op på 1.101 mia. kr. ved udgangen af året.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
19-01-2018

Åbning af 0,1 pct. inflationsindekseret stående lån 2030

Den 7. februar 2018 åbnes 0,1 pct. inflationsindekseret stående lån 2030 (ISIN: DK0009923724) med termin 15. november. Statsobligationen indekseres til det danske forbrugerprisindeks og forfalder 15. november 2030. Den nye inflationsindekserede obligation afløser 0,1 pct. inflationsindekseret stående lån 2023 i den primære lånevifte. Herefter kan staten købe op i 0,1 pct. inflationsindekseret stående lån 2023.

Læs mere
Statsgæld
09-01-2018

Færre tab på bank og realkreditlån

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 4. kvartal 2017 melder 11 af 23 banker og realkreditinstitutter om faldende nedskrivninger på udlån til erhvervskunder i forhold til 3. kvartal. Kun 3 institutter melder om stigende nedskrivninger. Vægtes institutternes svar med deres respektive markedsandele, er der samlet set et lille fald i nedskrivningerne.

Læs mere
Udlånsundersøgelse
08-01-2018

Væksten i velstand er i demografisk modvind

Analysen bidrager til debatten om, hvor høj en økonomisk vækst der kan forventes fremover. Analysen viser, at den danske befolknings stigende gennemsnitsalder de kommende årtier vil dæmpe væksten i velstanden herhjemme, men at udviklingen kan modvirkes gennem reformer, der øger arbejdsudbuddet. Konklusionen er, at Danmark er velforberedt på de økonomiske udfordringer, der følger af en aldrende befolkning, idet Danmark har opbygget en udlandsformue, og de offentlige finanser er holdbare.

Læs mere
Analyse
05-01-2018

Udenlandske investorer ejer 26 pct. af de danske realkreditobligationer

I november 2017 købte udlandet danske realkreditobligationer for 3,0 mia. kr. Dermed nåede udlandet op på at eje realkreditobligationer for samlet 685 mia. kr., svarende til en ejerandel på 26 pct. af det samlede udestående.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
05-01-2018

Værdien af det danske aktiemarked er på et højt niveau

Værdien af danske børsnoterede aktier var 2.631 mia. kr. ved udgangen af november 2017. Til sammenligning svarer det omtrent til størrelsen af det danske realkreditmarked.

Læs mere
Værdipapirer
03-01-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2017

​Valutareserven er i december 2017 forøget med 4,2 mia. kr. til 468,4 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
22-12-2017

Working Paper: Fiscal tools at the zero lower bound

Dette working paper analyserer effektiviteten af finanspolitiske instrumenter ved rentens nedre nulgrænse (ZLB) i en ikke-lineær Nykeynesiansk DSGE model. Selv om den offentlige forbrugsmultiplikator er højere ved ZLB, afhænger dens størrelse dog betydeligt af rationelle forventninger til likviditetsfældens længde. Set i lyset af dette resultat indikerer markedsforventninger i begyndelsen af 2009, at forventningerne til American Recovery and Reinvestment Act i USA muligvis har været for optimistiske.

Læs mere
Working paper
22-12-2017

Udlandsformuen steg en smule i 3. kvartal 2017

Danmarks udlandsformue, dvs. Danmarks aktiver fratrukket passiver over for udlandet, udgjorde 1.119 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2017.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
22-12-2017

Erhvervslån har aldrig været billigere

Den gennemsnitlige rente på bank- og realkreditlån til danske erhvervsvirksomheder var i november 2017 2,05 pct. Det er 0,20 procentpoint lavere end i november 2016 og samtidig det laveste i statistikkens historie. Rentefaldet har trods øget udlån betydet, at deres årlige renteudgifter er blevet reduceret med knap 1,4 mia. kr.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
22-12-2017

Realkreditudlånet stiger i 78 kommuner

De seneste 12 måneder er husholdningernes realkreditlån med sikkerhed i ejerboliger og fritidshuse steget i 78 af landets 98 kommuner. Den største stigning – både i procent og i kroner og øre – har ikke overraskende fundet sted i Københavns Kommune. Her er realkreditudlånet øget med 10,7 pct., svarende til knap 12 mia. kr.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
22-12-2017

Erhvervsvirksomhederne placerer nu overskuddet i finansielle aktiver

Siden 2010 har erhvervsvirksomhederne øget deres indtjeningsoverskud, mens de ikke har investeret i produktionsapparatet i samme tempo.

Læs mere
Finansielle konti
15-12-2017

Nationalbankdirektør Per Callesens indlæg ved konferencen Investment and Investment Finance in Denmark

Nationalbankdirektør Per Callesens indlæg til paneldebat ved Finanstilsynets konference "Investment and Investment Finance in Denmark", 15. december 2017.

Læs mere
Taler
15-12-2017

Digitale centralbankpenge giver ikke bedre betalingsløsninger

De mulige gevinster ved at introducere digitale centralbankpenge i Danmark står ikke mål med de udfordringer, som følger af sådan en beslutning. Nationalbanken har derfor ingen planer om at indføre digitale centralbankpenge.

Læs mere
Nyt
15-12-2017

Digitale centralbankpenge i Danmark?

I analysen konkluderes det, at digitale centralbankpenge ikke ville give bedre betalingsløsninger i Danmark. Digitale centralbankpenge ville fundamentalt ændre Nationalbankens rolle i det finansielle system, så den blev en direkte konkurrent til de private banker. Introduktionen ville desuden skabe risici for finansiel ustabilitet. De mulige gevinster ved at introducere digitale centralbankpenge til husholdninger og virksomheder i Danmark står ikke mål med de store udfordringer, introduktionen kan skabe. Nationalbanken har derfor ingen planer om at udstede digitale centralbankpenge.

Læs mere
Analyse
15-12-2017

Working paper: A cost-benefit analysis of capital requirements for the Danish economy

Vi analyserer fordele og omkostninger ved at øge kapitalkrav for danske banker. Omkostningerne er lave, hvis bankerne ikke udbetaler dividender, og hvis det krævede afkast falder i takt med, at bankkapital akkumuleres. En forøgelse af kapitalkravet fra dets nuværende niveau mindsker sandsynligheden for finansielle kriser og de langvarige outputtab, der er forbundet med dem. Vi bekræfter, ved brug af data for Danmark og modeller udviklet til analyse af dansk økonomi, resultater fra andre studier for andre lande: Fordelene ved at øge kapitalkrav er større end omkostningerne.

Læs mere
Working paper
14-12-2017

Statsgældspolitikken - Strategimeddelelse 2018

Sigtepunktet for salget af statsobligationer og skatkammerbeviser i 2018 er henholdsvis 65 og 30 mia. kr. Det er uændret fra 2017. I 2018 åbnes en ny indeksobligation, som vil forfalde i 2030. Fokus vil herudover være på at udstede i de eksisterende 2- og 10-årige nominelle obligationer.

Læs mere
Statsgæld
14-12-2017

Ny primary dealer-model fortsætter i 2018

Statens primary dealer-model med skærpede krav og betaling har styrket det danske statspapirmarked. På den baggrund fortsætter modellen med betaling i 2018. Modellen har bidraget til et mere likvidt statspapirmarked og dermed til lavere finansieringsomkostninger for den danske stat. Likviditeten er øget gennem lavere spænd mellem købs- og salgspriser og ved, at flere banker deltager aktivt i handlen med danske statspapirer.

Læs mere
Statsgæld
12-12-2017

Misbrug af danskernes betalingskort sker især i e-handlen

I 2. kvartal 2017 beløb det samlede misbrug af danskernes betalingskort sig til 76,6 mio. kr. Heraf fandt 73 pct. sted i forbindelse med e-handel. Tallene er en del af en ny opgørelse om danskernes betalinger.

Læs mere
Betalinger
11-12-2017

Staten vil i 2018 købe obligationerne der finansierer almene boliger

Med vedtagelsen af finansloven for 2018 vil staten købe obligationerne, der finansierer almene boliger. Staten forventer i 2018 at købe for 42,5 mia. kr. Obligationskøbene finansieres ved at udstede statspapirer eller ved at trække på statens konto. Dermed opnås den billigst mulige finansiering af almene boliger og den største besparelse for staten.

Læs mere
Statsgæld
08-12-2017

Danske husholdninger fravælger kontantbetalinger

Danskerne foretrækker at betale med elektroniske betalingsløsninger frem for kontanter. Elektroniske betalinger vælges særligt af unge danskere, og mange unge har få eller ingen kontanter på sig. En række danskere lever dermed i stort omfang kontantfrit, og det må forventes, at endnu flere vil gøre det i fremtiden. Danmark er dog ikke på vej til at blive et kontantløst samfund. Borgere, der ønsker at holde kontanter, vil fortsat have mulighed for det.

Læs mere
Analyse
06-12-2017

Working paper: The information content in Contingent convertible bond prices

Kreditinstitutter benytter i stigende omfang Contingent Convertible Bonds, CoCo'er, til at opfylde en andel af deres kapitalkrav. Denne artikel giver en grundig introduktion til CoCo'er – produktet, dets brug i reguleringen, markedet og de specifikke risici, som investorerne står over for. Forskellige modeller illustrerer, at kompleksiteten i produktet gør det svært at bruge CoCo'er til at udlede information om udstederens finansielle tilstand, ligesom de mange CoCo-specifikke risici gør det usikkert, om prisen for CoCo'er udgør en nedre grænse for prisen på egenkapital.

Læs mere
Working paper
04-12-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2017

​Valutareserven er i november 2017 formindsket med 114 mio. kr. til 464,2 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
04-12-2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Finans Danmarks årsmøde 2017

Lars Rohdes tale og præsentation ved Finans Danmarks årsmøde 4. december 2017.

Læs mere
Taler
29-11-2017

Hensigtserklæring for efterlevelse af Foreign Exchange Global Code of Conduct

Læs mere
Pressemeddelelser
29-11-2017

Flere banker har flyttet foden til speederen

Kreditinstitutternes overskud er stigende. Det har været med til at øge optimismen i den finansielle sektor og føre til højere risikovillighed, hvilket afspejles i en lempelse af kreditstandarderne. Flere institutter har øget udlånet til konjunkturfølsomme erhverv. Kreditgivningen peger sammen med en række andre faktorer på, at der opbygges risici i det finansielle system. Nationalbanken vurderer, at forudsætningerne for at aktivere den kontracykliske kapitalbuffer er til stede.

Læs mere
Nyt
29-11-2017

Risici er under opbygning i den finansielle sektor

Den finansielle sektor er præget af optimisme. Kreditinstitutterne har stigende overskud og har opbygget en betydelig udlånskapacitet. Det gør institutterne mere risikovillige og afspejles i en lempelse af kreditstandarderne. Flere institutter øger udlånet til konjunkturfølsomme erhverv og til sårbare husholdninger med høj gæld. Samtidig giver stigende boligpriser grobund for, at kreditvæksten kan komme hurtigt og kraftigt.

Læs mere
Analyse
29-11-2017

I hårdt recessionsscenarie mangler enkelte banker kapital

Nationalbankens halvårlige stresstest af den danske banksektor viser, at de største banker er tæt på ikke at opfylde kravene til deres kapitalbuffere i et hårdt recessionsscenario, og enkelte opfylder ikke kravene. Stresstesten har fokus på markedsrisiko og de tab, som bankerne lider som følge af aktieprisfald, renteændringer og stigende kreditspænd.

Læs mere
Analyse
29-11-2017

Risici er under opbygning i den finansielle sektor

Læs mere
Pressemeddelelser
28-11-2017

Ved udgangen af 2017 vil lån for 1.157 mia. kr. have fået ny rente

I løbet af 2017 skal realkreditlån for 1.157 mia. kr. have ny rente. Det drejer sig om lån med referencerente for 698 mia. kr. og rentetilpasningslån for 460 mia. kr.

Læs mere
Værdipapirer
28-11-2017

Pensionssektoren har en stabil andel i udenlandske porteføljeinvesteringer

Den danske forsikrings- og pensionssektors beholdning af udenlandske porteføljeinvesteringer var ved udgangen af oktober 2017 på 1.779 mia. kr.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
27-11-2017

Privatkunder foretrækker helt kort eller lang rentebinding

Privatkunder søger fortsat mod realkreditlån med fast rente på bekostning af lån med variabel rente, som er faldet med 7 pct. over en 3-årig periode. Faldet er primært drevet af færre lån med rentebinding over 6 måneder og op til og med 3 år (fx F1- og F2-lån).

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
27-11-2017

Privatkunder undgår fortsat negative indlånsrenter

Privatkunder betaler fortsat ikke for at have penge stående i banken. Til sammenligning bliver henholdsvis 53 pct. af ikke-finansielle selskabers og 94 pct. af forsikrings- og pensionsselskabers indlån derimod forrentet negativt. Fordelingen fremgår af Nationalbankens halvårlige undersøgelse, som pr. ultimo september 2017 dækkede knap 94 pct. af det samlede indlån ekskl. puljeordninger hos danske banker.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
21-11-2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på Nordic Cyber Conference

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på Nordic Cyber Conference i København, 21. november 2017 (findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
21-11-2017

Nordisk cyberkonference skal sikre videndeling

​Cyberangreb kan true stabiliteten i det finansielle system, og derfor er bekæmpelse af cyberkriminalitet en central opgave for Nationalbanken. Nationalbanken øger, i samarbejde med de øvrige nordiske centralbanker, fokus på den kritiske finansielle infrastruktur med en ny årlig cyberkonference – der holdes første gang 21. november.

Læs mere
Pressemeddelelser
20-11-2017

Anbefaling om håndtering af nødlidende systemisk vigtige finansielle koncerner

Læs mere
Anbefaling
20-11-2017

Anbefaling til afviklingsplaner for systemisk vigtige finansielle koncerner

​Nationalbanken skriver i en anbefaling, at principperne for afvikling af SIFI-koncerner skal fastsættes, så SIFI'er krisehåndteres som samlede enheder i koncernstrategier.

Læs mere
Pressemeddelelser
20-11-2017

Afviklingsstrategi for systemisk vigtige koncerner

I denne analyse underbygges Nationalbankens anbefaling om, at principperne for afvikling af SIFI-koncerner skal fastsættes, så SIFI'er krisehåndteres som samlede enheder i koncernstrategier. Herunder ses der på, hvad strategien betyder i forhold til særlovgivningen for realkreditinstitutter og fastsættelsen af krav til nedskrivningsegnede passiver i de systemisk vigtige koncerner.

Læs mere
Analyse
16-11-2017

Ekstraordinært stort overskud på betalingsbalancen er midlertidigt

Det fremgår af analysen, at det meget høje overskud på betalingsbalancen er midlertidigt. Overskuddet har siden 2010 været ekstraordinært højt – også i forhold til konjunkturerne. Virksomhedernes finansielle opsparing steg kraftigt i forlængelse af finanskrisen. I dag er det især husholdningerne, som løfter overskuddet. Det gør de bl.a. for at nedbringe deres gæld. I takt med, at forbrug og investeringer stiger, vil overskuddet på betalingsbalancen mindskes.

Læs mere
Analyse
16-11-2017

Danmarks store overskud er midlertidigt

Danmark har stort set haft overskud på betalingsbalancen 27 år i træk. Det store overskud i de senere år er et resultat af den konsolidering, som både virksomheder og husholdninger har gennemført siden finanskrisen. En del af det ekstraordinære overskud vurderes at være af midlertidig karakter, konkluderer Nationalbanken i en analyse.

Læs mere
Nyt
15-11-2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Central Bank Communications Conference

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Central Bank Communications Conference i ECB, 15. november 2017 (findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
15-11-2017

Banker fra over 100 lande sender betalinger via Kronos

Analysen beskriver, hvordan banker fra hele verden sikkert og effektivt sender kronebetalinger til hinanden via Nationalbankens betalingssystem, Kronos. De fleste danske banker har en konto i Nationalbanken og deltager direkte i Kronos, mens mange udenlandske banker deltager indirekte via en kontohaver. Det er vigtigt, at den enkelte bank forholder sig til de risici, både direkte og indirekte deltagelse medfører.

Læs mere
Analyse
14-11-2017

Danske investeringer i udlandet faldt i 3. kvartal

I 3. kvartal 2017 faldt danske direkte investeringer i udlandet med 9,4 mia. kr. Egenkapitalinvesteringer blev reduceret med 11,6 mia. kr., mens koncernlån og handelskreditter omvendt blev øget med 2,2 mia. kr.

Læs mere
Direkte investeringer
06-11-2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Aarhus Symposium

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Aarhus Symposium 3. november 2017 (findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
02-11-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2017

​Valutareserven er i oktober 2017 formindsket med 24 mio. kr. til 464,3 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
02-11-2017

Working Paper: The global FDI network: Searching for ultimate investors

Dette papir adresserer tre former for geografisk afkobling i direkte investeringer, FDI, dvs. udfordringer, når traditionelle FDI-data benyttes som indikator for realøkonomisk integration mellem økonomier: (i) bilaterale asymmetrier mellem indadgående og udadgående FDI, (ii) gennemløbsinvesteringers rolle og (iii) effekten af at gå fra umiddelbart til ultimativt modpartsland. Der estimeres et unikt globalt FDI-netværk, hvor gennemløbsinvesteringer fjernes, og FDI-beholdninger nedbrydes i henhold til det ultimative modpartsland.

Læs mere
Working paper
31-10-2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved European Economics and Financial Centre Seminar

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved European Economics and Financial Centre seminar 31. oktober 2017 (findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
31-10-2017

Blandede investeringsforeninger stiger i popularitet

Husholdningerne har investeret 33 mia. kr. i de blandede investeringsforeninger i de seneste 12 måneder.

Læs mere
Investeringsforeninger
30-10-2017

Nationalbankdirektør Per Callesens tale ved CBS' 100-års jubilæums-event

Nationalbankdirektør Per Callesens tale ved CBS' 100-års jubilæums-event (findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
30-10-2017

Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensens indlæg for the Official Monetary and Financial Institutions Forum

Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensens indlæg for the Official Monetary and Financial Institutions Forum 30. oktober 2017 (findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
27-10-2017

Bredere ejerkreds af realkreditobligationer

Obligationer bag fastforrentede realkreditlån har i dag en bredere ejerkreds end tidligere. I september 2017 var koncentrationen af ejere lav for 80 pct. af obligationsserierne.

Læs mere
Værdipapirer
27-10-2017

Udlandet køber realkreditobligationer med lang restløbetid

Der er solid udenlandsk interesse for danske realkreditobligationer. Siden januar 2015 har udlandet investeret 128 mia. kr., heraf alene 18 mia. kr. i september 2017.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
26-10-2017

Udlån til private stiger for mellemstore banker, men falder for store banker

De store bankers udlån til private var i september 2017 reduceret med 24 mia. kr. (10 pct.) sammenlignet med året før. De mellemstore banker har derimod øget deres udlån til private med 10 mia. kr. (8 pct.) i samme periode.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
26-10-2017

Husholdningernes afdrag på realkreditlån stiger fortsat

Husholdningernes afdrag på deres realkreditgæld i ejerboliger og fritidshuse er steget støt siden finans-krisen, og i årets første tre kvartaler har de således afdraget 24,3 mia. kr.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
13-10-2017

Fremgang i direkte investeringer i 2016

I 2016 steg værdien af danske direkte investeringer i udlandet med 87,8 mia. kr. til 1.241,3 mia. kr., jf. figur 1. Danske virksomheder investerede 58,9 mia. kr. i egenkapital og øgede lån og handelskreditter med 17,5 mia. kr. til koncernforbundne selskaber i udlandet. Investeringerne er drevet af kapitalforhøjelser og koncernlån til eksisterende engagementer i bl.a. Europa, Asien og USA, samt en række opkøb.

Læs mere
Direkte investeringer, beholdninger
10-10-2017

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, efterår 2017

Møde i Det økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg efterår 2017.

Læs mere
Udtalelser
09-10-2017

Forventning om strammere kreditstandarder for private

Danske banker og realkreditinstitutter forventer at stramme deres kreditstandarder for udlån til privatkunder i 4. kvartal 2017.

Læs mere
Udlånsundersøgelse
03-10-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2017

​Valutareserven er i september 2017 formindsket med 0,12 mia. kr. til 464,3 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
02-10-2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg ved MMF Policy Conference

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg ved MMF Policy Conference i London 2. oktober 2017 (kun på engelsk).

Læs mere
Taler
02-10-2017

Working Paper: The ECB's unconventional monetary policy and the role of exchange rate regimes in cross-country spillovers

Vi undersøger effekten af ECB's opkøbsprogram for udvalgte lande i euroområdet og udvalgte nabolande med særligt fokus på valutakursregimets betydning. Effekten af programmet undersøges ved en hændelsesanalyse og ved at estimere en strukturel VAR-model, hvor en kort skyggerente benyttes som mål for den pengepolitiske stilling. Vi finder, at opkøbsprogrammet har bidraget til at reducere de lange renter i euroområdet og i de omkringliggende lande.

Læs mere
Working paper
02-10-2017

Nationalbankdirektør Per Callesens indlæg på 3S bestyrelsesseminar 2. oktober 2017

Præsentation inkl. baggrundsnotat om vækstprocenter, reformer og ophedningsrisici fra Nationalbankdirektør Per Callesens indlæg på 3Ss bestyrelsesseminar 2. oktober 2017.

Læs mere
Taler
02-10-2017

Renteforskel til Tyskland ikke rokket af ECB-opkøb

Der er ikke rokket ved renteforskellen mellem danske og tyske statsobligationer som konsekvens af, at Den Europæiske Centralbank (ECB) i 2015 annoncerede planer om at opkøbe statsobligationer i markedet, viser working paper.

Læs mere
Nyt
29-09-2017

Spredning af ny viden gavner virksomhedernes produktivitet

Produktiviteten i dansk økonomi er siden 1995 steget mindre end tidligere. Det afspejler svag vækst i produktiviteten i serviceerhvervene, mens industrien har fastholdt sin stærke fremgang. Faldet i produktivitetsvæksten er en international tendens. I Danmark er væksten i den samlede produktivitet bredt funderet. Den trækkes ikke udelukkende af en lille gruppe af højproduktive virksomheder. Det kan indikere, at viden og teknologiske fremskridt spredes. Inden for samme branche er der store produktivitetsforskelle mellem virksomheder.

Læs mere
Analyse
29-09-2017

Udlandsformuen er faldet i 2. kvartal 2017

Danmarks udlandsformue udgjorde 1.111 mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2017. Den er i løbet af kvartalet faldet med 118 mia. kr., hvilket i høj grad skyldes værdireguleringer.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
28-09-2017

Institutionelle investorer fokuserer på udenlandske aktier

Danske institutionelle investorer – pensionskasser, forsikringsselskaber og investeringsforeninger – har siden 2014 i stort omfang købt udenlandske aktier og investeringsforeningsbeviser.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
27-09-2017

Danskerne fravælger indlån med binding

Husholdningernes samlede indlån i danske banker nåede i august op på 843 mia. kr.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
27-09-2017

Rekordlave renter på nye realkreditlån

Den gennemsnitlige rente ekskl. bidrag på husholdningernes realkreditlån fortsætter med at falde.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
25-09-2017

Færøsk økonomi – Højkonjunktur og pres på arbejdsmarkedet

Færøsk økonomi er inde i en højkonjunktur. Ledigheden er lav, og især byggeriet mangler arbejdskraft. Finanspolitikken på Færøerne ser ud til at være procyklisk som under tidligere højkonjunkturer. Det indebærer en risiko for overophedning. Landsstyret bør derfor stramme finanspolitikken, og med gode konjunkturer er det et godt tidspunkt at håndtere udfordringerne for de offentlige finanser på længere sigt.

Læs mere
Analyse
13-09-2017

Dansk økonomi i stærkt opsving

Det igangværende opsving i dansk økonomi er solidt. Væksten i BNP ventes at stige til 2,3 pct. i 2017 fra 1,7 pct. i 2016. Det er en opjustering af Nationalbankens skøn fra marts. Indtil videre har den økonomiske fremgang under opsvinget været balanceret. Selv om beskæftigelsen stiger i højt tempo, og presset på arbejdsmarkedet – især i byggeriet – er forstærket, er der gode muligheder for, at den balancerede fremgang kan fortsætte.

Læs mere
Nyt
13-09-2017

Udsigter for dansk økonomi – Solidt opsving med øget pres på arbejdsmarkedet

Det igangværende opsving i dansk økonomi er solidt, og presset på arbejdsmarkedet er forstærket. Væksten i BNP skønnes at stige til 2,3 pct. i år fra 1,7 pct. sidste år, og dansk økonomi vil i de kommende år befinde sig i en højkonjunktur. Indtil videre har opsvinget været balanceret. Der er rum til mere pres på kapaciteten under højkonjunkturen, men overophedning kan i den situation komme pludseligt og kraftigt. Regeringen bør være forberedt på at kunne iværksætte en finanspolitisk opstramning med henblik på at dæmpe væksten i efterspørgslen.

Læs mere
Analyse
13-09-2017

Monetære og finansielle tendenser – Stabil krone og få interventioner

Kronen har de seneste seks måneder været stabil på et niveau, der er lidt stærkere end centralkursen over for euro. I begyndelsen af perioden intervenerede Nationalbanken i valutamarkedet i beskedent omfang. Nationalbanken har holdt de pengepolitiske renter uændret. Væksten i udlånet til husholdninger og erhverv har været begrænset. Gældsniveauet er fortsat relativt højt.

Læs mere
Rapport
13-09-2017

Solidt opsving i gang, men vigtigt at undgå overophedning

​Nationalbanken forventer en stigning i bruttonationalproduktet, BNP, på 2,3 pct. i år. I 2018 og 2019 ventes en vækst på henholdsvis 1,8 og 1,7 pct.

Læs mere
Pressemeddelelser
13-09-2017

Der er igen stor mangel på arbejdskraft i byggeriet

Andelen af bygge- og anlægsvirksomheder, der mangler arbejdskraft, er nu næsten på højde med midten af 2000’erne. Erfaringen viser, at mangel på arbejdskraft rammer alle typer af bygge- og anlægsvirksomheder, når presset på arbejdsmarkedet er højt. Det er i den nuværende konjunktursituation ikke gavnligt at stimulere efterspørgslen efter bygge- og anlægsydelser yderligere.

Læs mere
Analyse
12-09-2017

Aftale om boligskat stabiliserer boligpriser

Effekterne på boligpriserne af boligskatteaftalen analyseres. Boligskatterne vil fra 2021 igen dæmpe udsving i boligpriserne og dermed også konjunkturerne mere generelt. Frem mod 2021 stimulerer aftalen priserne på boliger uden for de store byer, mens den dæmper priserne, fx på lejligheder i København. Endelige vises det, at for de fleste boligkøbere er der ikke noget økonomisk incitament til at fremrykke boligkøb til før 2021 blot for at sikre sig skatterabat.

Læs mere
Analyse
04-09-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2017

​Valutareserven er i august 2017 forøget med 0,6 mia. kr. til 464,4 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
28-08-2017

Stabil udvikling i udlandets ejerandele af danske obligationer

Udenlandske investorer har øget deres investeringer i danske obligationer med 20 mia. kr. i løbet af 2017.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
28-08-2017

De senere års lave renter har øget låneomlægningerne

Siden juli 2016 har danskerne indfriet fastforrentede realkreditlån for omtrent 137 mia. kr., og alene i juli 2017 indfriede de for 23 mia. kr.

Læs mere
Værdipapirer
25-08-2017

Lavere renter på erhvervsudlån hos mellemstore banker

Den gennemsnitlige rente på erhvervsudlån fra mellemstore banker var i juli 2017 på 3,18 pct.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
25-08-2017

Danskerne vælger i stigende grad lån med fast rente og afdrag

I 1. halvår 2017 var 40 pct. af alle nye realkreditlån udbetalt til privatpersoner med fast rente og afdrag.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
18-08-2017

Nationalbankens udtalelse til Konkurrencerådets analyse af konkurrencen på realkreditmarkedet

Nationalbanken finder det positivt, at der med Konkurrencerådets analyse bliver sat fokus på, hvordan der bedst opnås grundlag for styrket konkurrence. Nationalbanken er overordnet enig i Konkurrencerådets anbefalinger om mulige ændringer af den finansielle regulering.

Læs mere
Udtalelser
16-08-2017

Grønland udfordret trods stærkt fiskeri

Stærk økonomisk vækst i Grønland i 2016 og 2017 skyldes i høj grad udviklingen i fiskeriet. Stigende bygge- og anlægsinvesteringer har også været med til at løfte væksten i Grønlands økonomi. Trods gode tider skal grønlandske politikere håndtere en række store udfordringer. Økonomi og selvstændighed er svært at forene.

Læs mere
Analyse
16-08-2017

Working Paper: A new approach to modelling banks' equity volatility: Adding time-to-maturity jumps

Løbetid introduceres sammen med gearing og aktivvolatilitet til at forklare aktievolatilitet. Løbetiden kan fortolkes som investorernes syn på, hvornår virksomheden skal afvikles og relaterer sig dermed til deres syn på virksomhedens solvens og refinansieringsmuligheder. Resultater for store europæiske banker indikerer, at ændringer i opfattet løbetid delvist kan forklare ændringer i observeret aktievolatilitet.

Læs mere
Working paper
14-08-2017

Husholdningerne foretrækker investeringsforeninger med middel risiko

Husholdningerne har gennem de seneste 12 måneder købt for 35 mia. kr. investeringsforeningsbeviser med betegnelsen "middel risiko", mens de har solgt for over 9 mia. kr. beviser i investeringsforeninger med "høj" og "lav" risiko.

Læs mere
Investeringsforeninger
14-08-2017

Udlandets direkte investeringer i Danmark faldt i 2. kvartal 2017

I 2. kvartal 2017 reducerede udenlandske investorer deres direkte investeringer i Danmark med 12,5 mia. kr. Faldet skyldtes primært, at enkelte store datterselskaber i Danmark indfriede koncerninterne lån hos deres udenlandske ejere. Det er sjette kvartal i træk, at udlandets direkte investeringer i Danmark falder.

Læs mere
Direkte investeringer
14-08-2017

Udlændinge har købt danske værdipapirer for 71 mia. kr. i 1. halvår 2017

Udenlandske investorer købte i juni 2017 danske aktier og investeringsforeningsbeviser for 5 mia. kr. og danske obligationer for 12 mia. kr. Dermed har de købt danske værdipapirer for i alt 71 mia. kr. i 1. halvår 2017.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
08-08-2017

Working Paper: Modelling Fire Sales From Regulatory Cliff Effects

Dette papir undersøger brandudsalg udløst af tab af SDO-status på realkreditobligationer – en såkaldt regulatorisk "cliff-effect".

Læs mere
Working paper
02-08-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2017

​Valutareserven er i juli 2017 formindsket med 0,05 mia. kr. til 463,9 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
28-07-2017

Tilbagekøb af aktier er populært blandt danske selskaber

Siden begyndelsen af 2012 har de børsnoterede selskaber brugt godt 225 mia. kr. på at købe aktier tilbage, heraf står 15 af de største danske selskaber for ca. 80 pct. af tilbagekøbet. Alene det seneste år har danske selskaber opkøbt egne aktier for knap 47 mia. kr.

Læs mere
Værdipapirer
27-07-2017

Udlånet til de personligt ejede virksomheder falder fortsat

Udlånet til de personligt ejede virksomheder nåede i juni 2017 ned på 555 mia. kr. – et fald på 16 mia. kr. i forhold til samme måned sidste år.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
27-07-2017

Historisk lav rente på små erhvervslån

Renten på små udlån til danske erhvervsvirksomheder er faldet gennem en årrække og er nu historisk lav.

Læs mere
Bank og realkredit, renter