Nyheder

Publiceret Download Titel Type
15-12-2017

Nationalbankdirektør Per Callesens indlæg ved konferencen Investment and Investment Finance in Denmark

Nationalbankdirektør Per Callesens indlæg til paneldebat ved Finanstilsynets konference "Investment and Investment Finance in Denmark", 15. december 2017.

Læs mere
Taler
15-12-2017

Digitale centralbankpenge giver ikke bedre betalingsløsninger

De mulige gevinster ved at introducere digitale centralbankpenge i Danmark står ikke mål med de udfordringer, som følger af sådan en beslutning. Nationalbanken har derfor ingen planer om at indføre digitale centralbankpenge.

Læs mere
Nyt
15-12-2017

Digitale centralbankpenge i Danmark?

I analysen konkluderes det, at digitale centralbankpenge ikke ville give bedre betalingsløsninger i Danmark. Digitale centralbankpenge ville fundamentalt ændre Nationalbankens rolle i det finansielle system, så den blev en direkte konkurrent til de private banker. Introduktionen ville desuden skabe risici for finansiel ustabilitet. De mulige gevinster ved at introducere digitale centralbankpenge til husholdninger og virksomheder i Danmark står ikke mål med de store udfordringer, introduktionen kan skabe. Nationalbanken har derfor ingen planer om at udstede digitale centralbankpenge.

Læs mere
Analyse
15-12-2017

Working paper: A cost-benefit analysis of capital requirements for the Danish economy

Vi analyserer fordele og omkostninger ved at øge kapitalkrav for danske banker. Omkostningerne er lave, hvis bankerne ikke udbetaler dividender, og hvis det krævede afkast falder i takt med, at bankkapital akkumuleres. En forøgelse af kapitalkravet fra dets nuværende niveau mindsker sandsynligheden for finansielle kriser og de langvarige outputtab, der er forbundet med dem. Vi bekræfter, ved brug af data for Danmark og modeller udviklet til analyse af dansk økonomi, resultater fra andre studier for andre lande: Fordelene ved at øge kapitalkrav er større end omkostningerne.

Læs mere
Working paper
14-12-2017

Statsgældspolitikken - Strategimeddelelse 2018

Sigtepunktet for salget af statsobligationer og skatkammerbeviser i 2018 er henholdsvis 65 og 30 mia. kr. Det er uændret fra 2017. I 2018 åbnes en ny indeksobligation, som vil forfalde i 2030. Fokus vil herudover være på at udstede i de eksisterende 2- og 10-årige nominelle obligationer.

Læs mere
Statsgæld
14-12-2017

Ny primary dealer-model fortsætter i 2018

Statens primary dealer-model med skærpede krav og betaling har styrket det danske statspapirmarked. På den baggrund fortsætter modellen med betaling i 2018. Modellen har bidraget til et mere likvidt statspapirmarked og dermed til lavere finansieringsomkostninger for den danske stat. Likviditeten er øget gennem lavere spænd mellem købs- og salgspriser og ved, at flere banker deltager aktivt i handlen med danske statspapirer.

Læs mere
Statsgæld
14-12-2017

Kontorelev med speciale i administration

Som elev i Danmarks Nationalbank inden for administration får du en uddannelse og samtidig værdifuld erhvervserfaring til dit CV. Vores uddannelsesforløb giver dig kompetencer, som sikrer dig et solidt fundament for din fremtidige karriere. Uanset hvor dygtig du allerede er, så garanterer vi, at du som kontorelev hos os bliver udfordret.

Læs mere
Job og Karriere
12-12-2017

Misbrug af danskernes betalingskort sker især i e-handlen

I 2. kvartal 2017 beløb det samlede misbrug af danskernes betalingskort sig til 76,6 mio. kr. Heraf fandt 73 pct. sted i forbindelse med e-handel. Tallene er en del af en ny opgørelse om danskernes betalinger.

Læs mere
Betalinger
11-12-2017

Staten vil i 2018 købe obligationerne der finansierer almene boliger

Med vedtagelsen af finansloven for 2018 vil staten købe obligationerne, der finansierer almene boliger. Staten forventer i 2018 at købe for 42,5 mia. kr. Obligationskøbene finansieres ved at udstede statspapirer eller ved at trække på statens konto. Dermed opnås den billigst mulige finansiering af almene boliger og den største besparelse for staten.

Læs mere
Statsgæld
08-12-2017

Danske husholdninger fravælger kontantbetalinger

Danskerne foretrækker at betale med elektroniske betalingsløsninger frem for kontanter. Elektroniske betalinger vælges særligt af unge danskere, og mange unge har få eller ingen kontanter på sig. En række danskere lever dermed i stort omfang kontantfrit, og det må forventes, at endnu flere vil gøre det i fremtiden. Danmark er dog ikke på vej til at blive et kontantløst samfund. Borgere, der ønsker at holde kontanter, vil fortsat have mulighed for det.

Læs mere
Analyse
06-12-2017

Working paper: The information content in Contingent convertible bond prices

Kreditinstitutter benytter i stigende omfang Contingent Convertible Bonds, CoCo'er, til at opfylde en andel af deres kapitalkrav. Denne artikel giver en grundig introduktion til CoCo'er – produktet, dets brug i reguleringen, markedet og de specifikke risici, som investorerne står over for. Forskellige modeller illustrerer, at kompleksiteten i produktet gør det svært at bruge CoCo'er til at udlede information om udstederens finansielle tilstand, ligesom de mange CoCo-specifikke risici gør det usikkert, om prisen for CoCo'er udgør en nedre grænse for prisen på egenkapital.

Læs mere
Working paper
04-12-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2017

​Valutareserven er i november 2017 formindsket med 114 mio. kr. til 464,2 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
04-12-2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Finans Danmarks årsmøde 2017

Lars Rohdes tale og præsentation ved Finans Danmarks årsmøde 4. december 2017.

Læs mere
Taler
29-11-2017

Hensigtserklæring for efterlevelse af Foreign Exchange Global Code of Conduct

Læs mere
Pressemeddelelser
29-11-2017

Flere banker har flyttet foden til speederen

Kreditinstitutternes overskud er stigende. Det har været med til at øge optimismen i den finansielle sektor og føre til højere risikovillighed, hvilket afspejles i en lempelse af kreditstandarderne. Flere institutter har øget udlånet til konjunkturfølsomme erhverv. Kreditgivningen peger sammen med en række andre faktorer på, at der opbygges risici i det finansielle system. Nationalbanken vurderer, at forudsætningerne for at aktivere den kontracykliske kapitalbuffer er til stede.

Læs mere
Nyt
29-11-2017

Risici er under opbygning i den finansielle sektor

Den finansielle sektor er præget af optimisme. Kreditinstitutterne har stigende overskud og har opbygget en betydelig udlånskapacitet. Det gør institutterne mere risikovillige og afspejles i en lempelse af kreditstandarderne. Flere institutter øger udlånet til konjunkturfølsomme erhverv og til sårbare husholdninger med høj gæld. Samtidig giver stigende boligpriser grobund for, at kreditvæksten kan komme hurtigt og kraftigt.

Læs mere
Analyse
29-11-2017

I hårdt recessionsscenarie mangler enkelte banker kapital

Nationalbankens halvårlige stresstest af den danske banksektor viser, at de største banker er tæt på ikke at opfylde kravene til deres kapitalbuffere i et hårdt recessionsscenario, og enkelte opfylder ikke kravene. Stresstesten har fokus på markedsrisiko og de tab, som bankerne lider som følge af aktieprisfald, renteændringer og stigende kreditspænd.

Læs mere
Analyse
29-11-2017

Risici er under opbygning i den finansielle sektor

Læs mere
Pressemeddelelser
28-11-2017

Ved udgangen af 2017 vil lån for 1.157 mia. kr. have fået ny rente

I løbet af 2017 skal realkreditlån for 1.157 mia. kr. have ny rente. Det drejer sig om lån med referencerente for 698 mia. kr. og rentetilpasningslån for 460 mia. kr.

Læs mere
Værdipapirer
28-11-2017

Pensionssektoren har en stabil andel i udenlandske porteføljeinvesteringer

Den danske forsikrings- og pensionssektors beholdning af udenlandske porteføljeinvesteringer var ved udgangen af oktober 2017 på 1.779 mia. kr.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
27-11-2017

Privatkunder foretrækker helt kort eller lang rentebinding

Privatkunder søger fortsat mod realkreditlån med fast rente på bekostning af lån med variabel rente, som er faldet med 7 pct. over en 3-årig periode. Faldet er primært drevet af færre lån med rentebinding over 6 måneder og op til og med 3 år (fx F1- og F2-lån).

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
27-11-2017

Privatkunder undgår fortsat negative indlånsrenter

Privatkunder betaler fortsat ikke for at have penge stående i banken. Til sammenligning bliver henholdsvis 53 pct. af ikke-finansielle selskabers og 94 pct. af forsikrings- og pensionsselskabers indlån derimod forrentet negativt. Fordelingen fremgår af Nationalbankens halvårlige undersøgelse, som pr. ultimo september 2017 dækkede knap 94 pct. af det samlede indlån ekskl. puljeordninger hos danske banker.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
21-11-2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på Nordic Cyber Conference

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på Nordic Cyber Conference i København, 21. november 2017 (findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
21-11-2017

Nordisk cyberkonference skal sikre videndeling

​Cyberangreb kan true stabiliteten i det finansielle system, og derfor er bekæmpelse af cyberkriminalitet en central opgave for Nationalbanken. Nationalbanken øger, i samarbejde med de øvrige nordiske centralbanker, fokus på den kritiske finansielle infrastruktur med en ny årlig cyberkonference – der holdes første gang 21. november.

Læs mere
Pressemeddelelser
20-11-2017

Anbefaling om håndtering af nødlidende systemisk vigtige finansielle koncerner

Læs mere
Anbefaling
20-11-2017

Anbefaling til afviklingsplaner for systemisk vigtige finansielle koncerner

​Nationalbanken skriver i en anbefaling, at principperne for afvikling af SIFI-koncerner skal fastsættes, så SIFI'er krisehåndteres som samlede enheder i koncernstrategier.

Læs mere
Pressemeddelelser
20-11-2017

Afviklingsstrategi for systemisk vigtige koncerner

I denne analyse underbygges Nationalbankens anbefaling om, at principperne for afvikling af SIFI-koncerner skal fastsættes, så SIFI'er krisehåndteres som samlede enheder i koncernstrategier. Herunder ses der på, hvad strategien betyder i forhold til særlovgivningen for realkreditinstitutter og fastsættelsen af krav til nedskrivningsegnede passiver i de systemisk vigtige koncerner.

Læs mere
Analyse
16-11-2017

Ekstraordinært stort overskud på betalingsbalancen er midlertidigt

Det fremgår af analysen, at det meget høje overskud på betalingsbalancen er midlertidigt. Overskuddet har siden 2010 været ekstraordinært højt – også i forhold til konjunkturerne. Virksomhedernes finansielle opsparing steg kraftigt i forlængelse af finanskrisen. I dag er det især husholdningerne, som løfter overskuddet. Det gør de bl.a. for at nedbringe deres gæld. I takt med, at forbrug og investeringer stiger, vil overskuddet på betalingsbalancen mindskes.

Læs mere
Analyse
16-11-2017

Danmarks store overskud er midlertidigt

Danmark har stort set haft overskud på betalingsbalancen 27 år i træk. Det store overskud i de senere år er et resultat af den konsolidering, som både virksomheder og husholdninger har gennemført siden finanskrisen. En del af det ekstraordinære overskud vurderes at være af midlertidig karakter, konkluderer Nationalbanken i en analyse.

Læs mere
Nyt
15-11-2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Central Bank Communications Conference

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Central Bank Communications Conference i ECB, 15. november 2017 (findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
15-11-2017

Banker fra over 100 lande sender betalinger via Kronos

Analysen beskriver, hvordan banker fra hele verden sikkert og effektivt sender kronebetalinger til hinanden via Nationalbankens betalingssystem, Kronos. De fleste danske banker har en konto i Nationalbanken og deltager direkte i Kronos, mens mange udenlandske banker deltager indirekte via en kontohaver. Det er vigtigt, at den enkelte bank forholder sig til de risici, både direkte og indirekte deltagelse medfører.

Læs mere
Analyse
15-11-2017

PhD Resident Student Program

Danmarks Nationalbank offers several fellowships to support students enrolled in a Ph.D. program. Resident students are hosted at Danmarks Nationalbank for the duration of their Ph.D. program and collaborate with economists on research projects. Visiting students join the Research Unit for shorter periods and are expected to be at an advanced stage in the completion of their Ph.D. thesis

Læs mere
Job og Karriere
15-11-2017

PhD Short-term Visiting Student Program

Danmarks Nationalbank invites applications for PhD students wishing to be hosted by the Research Unit and currently conducting their research in one of the areas of interest to the bank within Economics or Finance. The fellowships offer support for 6 to 12 months

Læs mere
Job og Karriere
14-11-2017

Danske investeringer i udlandet faldt i 3. kvartal

I 3. kvartal 2017 faldt danske direkte investeringer i udlandet med 9,4 mia. kr. Egenkapitalinvesteringer blev reduceret med 11,6 mia. kr., mens koncernlån og handelskreditter omvendt blev øget med 2,2 mia. kr.

Læs mere
Direkte investeringer
06-11-2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Aarhus Symposium

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Aarhus Symposium 3. november 2017 (findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
02-11-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2017

​Valutareserven er i oktober 2017 formindsket med 24 mio. kr. til 464,3 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
02-11-2017

Working Paper: The global FDI network: Searching for ultimate investors

Dette papir adresserer tre former for geografisk afkobling i direkte investeringer, FDI, dvs. udfordringer, når traditionelle FDI-data benyttes som indikator for realøkonomisk integration mellem økonomier: (i) bilaterale asymmetrier mellem indadgående og udadgående FDI, (ii) gennemløbsinvesteringers rolle og (iii) effekten af at gå fra umiddelbart til ultimativt modpartsland. Der estimeres et unikt globalt FDI-netværk, hvor gennemløbsinvesteringer fjernes, og FDI-beholdninger nedbrydes i henhold til det ultimative modpartsland.

Læs mere
Working paper
31-10-2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved European Economics and Financial Centre Seminar

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved European Economics and Financial Centre seminar 31. oktober 2017 (findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
31-10-2017

Blandede investeringsforeninger stiger i popularitet

Husholdningerne har investeret 33 mia. kr. i de blandede investeringsforeninger i de seneste 12 måneder.

Læs mere
Investeringsforeninger
30-10-2017

Nationalbankdirektør Per Callesens tale ved CBS' 100-års jubilæums-event

Nationalbankdirektør Per Callesens tale ved CBS' 100-års jubilæums-event (findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
30-10-2017

Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensens indlæg for the Official Monetary and Financial Institutions Forum

Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensens indlæg for the Official Monetary and Financial Institutions Forum 30. oktober 2017 (findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
27-10-2017

Bredere ejerkreds af realkreditobligationer

Obligationer bag fastforrentede realkreditlån har i dag en bredere ejerkreds end tidligere. I september 2017 var koncentrationen af ejere lav for 80 pct. af obligationsserierne.

Læs mere
Værdipapirer
27-10-2017

Udlandet køber realkreditobligationer med lang restløbetid

Der er solid udenlandsk interesse for danske realkreditobligationer. Siden januar 2015 har udlandet investeret 128 mia. kr., heraf alene 18 mia. kr. i september 2017.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
26-10-2017

Udlån til private stiger for mellemstore banker, men falder for store banker

De store bankers udlån til private var i september 2017 reduceret med 24 mia. kr. (10 pct.) sammenlignet med året før. De mellemstore banker har derimod øget deres udlån til private med 10 mia. kr. (8 pct.) i samme periode.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
26-10-2017

Husholdningernes afdrag på realkreditlån stiger fortsat

Husholdningernes afdrag på deres realkreditgæld i ejerboliger og fritidshuse er steget støt siden finans-krisen, og i årets første tre kvartaler har de således afdraget 24,3 mia. kr.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
13-10-2017

Fremgang i direkte investeringer i 2016

I 2016 steg værdien af danske direkte investeringer i udlandet med 87,8 mia. kr. til 1.241,3 mia. kr., jf. figur 1. Danske virksomheder investerede 58,9 mia. kr. i egenkapital og øgede lån og handelskreditter med 17,5 mia. kr. til koncernforbundne selskaber i udlandet. Investeringerne er drevet af kapitalforhøjelser og koncernlån til eksisterende engagementer i bl.a. Europa, Asien og USA, samt en række opkøb.

Læs mere
Direkte investeringer, beholdninger
10-10-2017

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, efterår 2017

Møde i Det økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg efterår 2017.

Læs mere
Udtalelser
09-10-2017

Forventning om strammere kreditstandarder for private

Danske banker og realkreditinstitutter forventer at stramme deres kreditstandarder for udlån til privatkunder i 4. kvartal 2017.

Læs mere
Udlånsundersøgelse
03-10-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2017

​Valutareserven er i september 2017 formindsket med 0,12 mia. kr. til 464,3 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
02-10-2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg ved MMF Policy Conference

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg ved MMF Policy Conference i London 2. oktober 2017 (kun på engelsk).

Læs mere
Taler
02-10-2017

Working Paper: The ECB's unconventional monetary policy and the role of exchange rate regimes in cross-country spillovers

Vi undersøger effekten af ECB's opkøbsprogram for udvalgte lande i euroområdet og udvalgte nabolande med særligt fokus på valutakursregimets betydning. Effekten af programmet undersøges ved en hændelsesanalyse og ved at estimere en strukturel VAR-model, hvor en kort skyggerente benyttes som mål for den pengepolitiske stilling. Vi finder, at opkøbsprogrammet har bidraget til at reducere de lange renter i euroområdet og i de omkringliggende lande.

Læs mere
Working paper
02-10-2017

Nationalbankdirektør Per Callesens indlæg på 3S bestyrelsesseminar 2. oktober 2017

Præsentation inkl. baggrundsnotat om vækstprocenter, reformer og ophedningsrisici fra Nationalbankdirektør Per Callesens indlæg på 3Ss bestyrelsesseminar 2. oktober 2017.

Læs mere
Taler
02-10-2017

Renteforskel til Tyskland ikke rokket af ECB-opkøb

Der er ikke rokket ved renteforskellen mellem danske og tyske statsobligationer som konsekvens af, at Den Europæiske Centralbank (ECB) i 2015 annoncerede planer om at opkøbe statsobligationer i markedet, viser working paper.

Læs mere
Nyt
29-09-2017

Spredning af ny viden gavner virksomhedernes produktivitet

Produktiviteten i dansk økonomi er siden 1995 steget mindre end tidligere. Det afspejler svag vækst i produktiviteten i serviceerhvervene, mens industrien har fastholdt sin stærke fremgang. Faldet i produktivitetsvæksten er en international tendens. I Danmark er væksten i den samlede produktivitet bredt funderet. Den trækkes ikke udelukkende af en lille gruppe af højproduktive virksomheder. Det kan indikere, at viden og teknologiske fremskridt spredes. Inden for samme branche er der store produktivitetsforskelle mellem virksomheder.

Læs mere
Analyse
29-09-2017

Udlandsformuen er faldet i 2. kvartal 2017

Danmarks udlandsformue udgjorde 1.111 mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2017. Den er i løbet af kvartalet faldet med 118 mia. kr., hvilket i høj grad skyldes værdireguleringer.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
28-09-2017

Institutionelle investorer fokuserer på udenlandske aktier

Danske institutionelle investorer – pensionskasser, forsikringsselskaber og investeringsforeninger – har siden 2014 i stort omfang købt udenlandske aktier og investeringsforeningsbeviser.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
27-09-2017

Danskerne fravælger indlån med binding

Husholdningernes samlede indlån i danske banker nåede i august op på 843 mia. kr.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
27-09-2017

Rekordlave renter på nye realkreditlån

Den gennemsnitlige rente ekskl. bidrag på husholdningernes realkreditlån fortsætter med at falde.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
25-09-2017

Færøsk økonomi – Højkonjunktur og pres på arbejdsmarkedet

Færøsk økonomi er inde i en højkonjunktur. Ledigheden er lav, og især byggeriet mangler arbejdskraft. Finanspolitikken på Færøerne ser ud til at være procyklisk som under tidligere højkonjunkturer. Det indebærer en risiko for overophedning. Landsstyret bør derfor stramme finanspolitikken, og med gode konjunkturer er det et godt tidspunkt at håndtere udfordringerne for de offentlige finanser på længere sigt.

Læs mere
Analyse
13-09-2017

Dansk økonomi i stærkt opsving

Det igangværende opsving i dansk økonomi er solidt. Væksten i BNP ventes at stige til 2,3 pct. i 2017 fra 1,7 pct. i 2016. Det er en opjustering af Nationalbankens skøn fra marts. Indtil videre har den økonomiske fremgang under opsvinget været balanceret. Selv om beskæftigelsen stiger i højt tempo, og presset på arbejdsmarkedet – især i byggeriet – er forstærket, er der gode muligheder for, at den balancerede fremgang kan fortsætte.

Læs mere
Nyt
13-09-2017

Udsigter for dansk økonomi – Solidt opsving med øget pres på arbejdsmarkedet

Det igangværende opsving i dansk økonomi er solidt, og presset på arbejdsmarkedet er forstærket. Væksten i BNP skønnes at stige til 2,3 pct. i år fra 1,7 pct. sidste år, og dansk økonomi vil i de kommende år befinde sig i en højkonjunktur. Indtil videre har opsvinget været balanceret. Der er rum til mere pres på kapaciteten under højkonjunkturen, men overophedning kan i den situation komme pludseligt og kraftigt. Regeringen bør være forberedt på at kunne iværksætte en finanspolitisk opstramning med henblik på at dæmpe væksten i efterspørgslen.

Læs mere
Analyse
13-09-2017

Monetære og finansielle tendenser – Stabil krone og få interventioner

Kronen har de seneste seks måneder været stabil på et niveau, der er lidt stærkere end centralkursen over for euro. I begyndelsen af perioden intervenerede Nationalbanken i valutamarkedet i beskedent omfang. Nationalbanken har holdt de pengepolitiske renter uændret. Væksten i udlånet til husholdninger og erhverv har været begrænset. Gældsniveauet er fortsat relativt højt.

Læs mere
Rapport
13-09-2017

Solidt opsving i gang, men vigtigt at undgå overophedning

​Nationalbanken forventer en stigning i bruttonationalproduktet, BNP, på 2,3 pct. i år. I 2018 og 2019 ventes en vækst på henholdsvis 1,8 og 1,7 pct.

Læs mere
Pressemeddelelser
13-09-2017

Der er igen stor mangel på arbejdskraft i byggeriet

Andelen af bygge- og anlægsvirksomheder, der mangler arbejdskraft, er nu næsten på højde med midten af 2000’erne. Erfaringen viser, at mangel på arbejdskraft rammer alle typer af bygge- og anlægsvirksomheder, når presset på arbejdsmarkedet er højt. Det er i den nuværende konjunktursituation ikke gavnligt at stimulere efterspørgslen efter bygge- og anlægsydelser yderligere.

Læs mere
Analyse
12-09-2017

Aftale om boligskat stabiliserer boligpriser

Effekterne på boligpriserne af boligskatteaftalen analyseres. Boligskatterne vil fra 2021 igen dæmpe udsving i boligpriserne og dermed også konjunkturerne mere generelt. Frem mod 2021 stimulerer aftalen priserne på boliger uden for de store byer, mens den dæmper priserne, fx på lejligheder i København. Endelige vises det, at for de fleste boligkøbere er der ikke noget økonomisk incitament til at fremrykke boligkøb til før 2021 blot for at sikre sig skatterabat.

Læs mere
Analyse
04-09-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2017

​Valutareserven er i august 2017 forøget med 0,6 mia. kr. til 464,4 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
28-08-2017

Stabil udvikling i udlandets ejerandele af danske obligationer

Udenlandske investorer har øget deres investeringer i danske obligationer med 20 mia. kr. i løbet af 2017.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
28-08-2017

De senere års lave renter har øget låneomlægningerne

Siden juli 2016 har danskerne indfriet fastforrentede realkreditlån for omtrent 137 mia. kr., og alene i juli 2017 indfriede de for 23 mia. kr.

Læs mere
Værdipapirer
25-08-2017

Lavere renter på erhvervsudlån hos mellemstore banker

Den gennemsnitlige rente på erhvervsudlån fra mellemstore banker var i juli 2017 på 3,18 pct.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
25-08-2017

Danskerne vælger i stigende grad lån med fast rente og afdrag

I 1. halvår 2017 var 40 pct. af alle nye realkreditlån udbetalt til privatpersoner med fast rente og afdrag.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
18-08-2017

Nationalbankens udtalelse til Konkurrencerådets analyse af konkurrencen på realkreditmarkedet

Nationalbanken finder det positivt, at der med Konkurrencerådets analyse bliver sat fokus på, hvordan der bedst opnås grundlag for styrket konkurrence. Nationalbanken er overordnet enig i Konkurrencerådets anbefalinger om mulige ændringer af den finansielle regulering.

Læs mere
Udtalelser
16-08-2017

Grønland udfordret trods stærkt fiskeri

Stærk økonomisk vækst i Grønland i 2016 og 2017 skyldes i høj grad udviklingen i fiskeriet. Stigende bygge- og anlægsinvesteringer har også været med til at løfte væksten i Grønlands økonomi. Trods gode tider skal grønlandske politikere håndtere en række store udfordringer. Økonomi og selvstændighed er svært at forene.

Læs mere
Analyse
16-08-2017

Working Paper: A new approach to modelling banks' equity volatility: Adding time-to-maturity jumps

Løbetid introduceres sammen med gearing og aktivvolatilitet til at forklare aktievolatilitet. Løbetiden kan fortolkes som investorernes syn på, hvornår virksomheden skal afvikles og relaterer sig dermed til deres syn på virksomhedens solvens og refinansieringsmuligheder. Resultater for store europæiske banker indikerer, at ændringer i opfattet løbetid delvist kan forklare ændringer i observeret aktievolatilitet.

Læs mere
Working paper
14-08-2017

Husholdningerne foretrækker investeringsforeninger med middel risiko

Husholdningerne har gennem de seneste 12 måneder købt for 35 mia. kr. investeringsforeningsbeviser med betegnelsen "middel risiko", mens de har solgt for over 9 mia. kr. beviser i investeringsforeninger med "høj" og "lav" risiko.

Læs mere
Investeringsforeninger
14-08-2017

Udlandets direkte investeringer i Danmark faldt i 2. kvartal 2017

I 2. kvartal 2017 reducerede udenlandske investorer deres direkte investeringer i Danmark med 12,5 mia. kr. Faldet skyldtes primært, at enkelte store datterselskaber i Danmark indfriede koncerninterne lån hos deres udenlandske ejere. Det er sjette kvartal i træk, at udlandets direkte investeringer i Danmark falder.

Læs mere
Direkte investeringer
14-08-2017

Udlændinge har købt danske værdipapirer for 71 mia. kr. i 1. halvår 2017

Udenlandske investorer købte i juni 2017 danske aktier og investeringsforeningsbeviser for 5 mia. kr. og danske obligationer for 12 mia. kr. Dermed har de købt danske værdipapirer for i alt 71 mia. kr. i 1. halvår 2017.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
08-08-2017

Working Paper: Modelling Fire Sales From Regulatory Cliff Effects

Dette papir undersøger brandudsalg udløst af tab af SDO-status på realkreditobligationer – en såkaldt regulatorisk "cliff-effect".

Læs mere
Working paper
02-08-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2017

​Valutareserven er i juli 2017 formindsket med 0,05 mia. kr. til 463,9 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
28-07-2017

Tilbagekøb af aktier er populært blandt danske selskaber

Siden begyndelsen af 2012 har de børsnoterede selskaber brugt godt 225 mia. kr. på at købe aktier tilbage, heraf står 15 af de største danske selskaber for ca. 80 pct. af tilbagekøbet. Alene det seneste år har danske selskaber opkøbt egne aktier for knap 47 mia. kr.

Læs mere
Værdipapirer
27-07-2017

Udlånet til de personligt ejede virksomheder falder fortsat

Udlånet til de personligt ejede virksomheder nåede i juni 2017 ned på 555 mia. kr. – et fald på 16 mia. kr. i forhold til samme måned sidste år.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
27-07-2017

Historisk lav rente på små erhvervslån

Renten på små udlån til danske erhvervsvirksomheder er faldet gennem en årrække og er nu historisk lav.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
07-07-2017

Bankunionen - kort fortalt

Bankunionen, også kaldet det styrkede banksamarbejde, består i dag af to elementer. Det ene er et stærkt fælles tilsyn med alle store europæiske banker. Det andet er en ensartet og konsekvent praksis for krisehåndtering af store og grænseoverskridende europæiske banker. Nationalbanken mener, at Danmark bør tilslutte sig bankunionen. Kort sagt er det Nationalbankens vurdering, at det vil være til gavn for danske husholdninger og virksomheder.

Læs mere
Øvrige publikationer
04-07-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2017

​Valutareserven er i juni 2017 formindsket med 0,04 mia. kr. til 463,9 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
04-07-2017

Kommentar til igangsættelse af udvalgsarbejde om mulig deltagelse i EUs styrkede banksamarbejde

Nationalbankens kommentar til regeringens beslutning om at igangsætte udvalgsarbejde om mulig deltagelse i EUs styrkede banksamarbejde.

Læs mere
Udtalelser
03-07-2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg ved Swiss finance policy seminar

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg ved Swiss finance policy seminar 3. juli 2017. (Findes kun på engelsk)

Læs mere
Taler
30-06-2017

Svar på Finanstilsynets diskussionspapir om "fit & proper"-reglerne

Nationalbanken forholder sig ikke specifikt til de enkelte aspekter af "fit & proper"-reglerne, som Finanstilsynet fremhæver i sit diskussionspapir. Nationalbanken mener mere overordnet, at det er afgørende, at ejernes og ledelsens fulde ansvar for en forsvarlig drift af et kreditinstitut fastholdes. EU-reglerne om "fit & proper" giver en vis fleksibilitet for medlemslandene. Der bør, efter Nationalbankens opfattelse, ikke indføres danske regler eller praksis, som generelt udvider Finanstilsynets "fit & proper"-opgaver i forhold til i dag.

Læs mere
Høringssvar
30-06-2017

Udlandsformuen stiger for femte kvartal i træk

Danmarks udlandsformue udgjorde 1.215 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2017. Det er femte kvartal i træk, at danske nettoaktiver over for udlandet stiger som følge af overskud på betalingsbalancen og værdireguleringer. I 1. kvartal bidrog overskud på betalingsbalancen med 33 mia. kr. og positive værdireguleringer på bl.a. udenlandske aktier med 28 mia. kr.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
29-06-2017

Working Paper: Forbrug og opsparing i et lavrentemiljø

I papiret foretages en undersøgelse af danske husholdningers forbrugs- og opsparingsbeslutninger før og under finanskrisen samt i de senere års lavrentemiljø.

Læs mere
Working paper
29-06-2017

Danskernes forbrug og opsparing er fortsat påvirket af finanskrisen

Syv-otte år efter finanskrisens begyndelse sætter den fortsat sine spor i danskernes forbrug og opsparing. Langt hovedparten af husholdningerne reducerede deres forbrug umiddelbart efter, at finanskrisen begyndte, men siden har retningen været forskellig for husholdninger, der er nettoopsparere, og husholdninger, der er nettolåntagere.

Læs mere
Nyt
29-06-2017

Danske virksomheder udsteder færre obligationer

Danske erhvervsvirksomheders behov for at finansiere deres aktiviteter ved at udstede obligationer er blevet mindre over en bred kam.

Læs mere
Værdipapirer
29-06-2017

Fortsat stor interesse for udenlandske aktier

Danske investorer har købt udenlandske aktier og investeringsforeningsbeviser for 15 mia. kr. i maj 2017.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
28-06-2017

Fastforrentede realkreditlån med afdrag vinder frem

De fastforrentede realkreditlån med afdrag stiger støt og udgør knap 431 mia. kr., svarende til godt 28 pct. af det samlede udlån til ejerboliger og fritidshuse i maj 2017.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
28-06-2017

Renten på husholdningernes rekordstore indlån er historisk lav

De danske husholdningers indlån i bankerne er ved udgangen af maj 2017 på knap 925 mia. kr., samtidig med at den gennemsnitlige indlånsrente er nået ned på 0,39 pct.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
23-06-2017

ECBs økonomiske oversigt, juni 2017

Dansk oversættelse af ECBs økonomiske oversigt, juni 2017. (ECB Economic Bulletin).

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
22-06-2017

Statsgældspolitikken - Strategimeddelelse 2. halvår 2017

Sigtepunktet for salg af indenlandske statsobligationer i 2017 fastholdes på 65 mia. kr. for at opbygge udeståendet i nye obligationer og sikre kontinuitet i udstedelsespolitikken. Sigtepunktet for skatkammerbevisprogrammet holdes også uændret på 30 mia. kr. ultimo året.

Læs mere
Statsgæld
21-06-2017

Svar på høring om ændring af vejledning om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Nationalbanken er enig med Finanstilsynet i, at der i genopretningsplanlægningen bør anlægges en proportional tilgang til små og mellemstore pengeinstitutter.

Læs mere
Høringssvar
21-06-2017

Nationalbankens kommentar til finansiering af almene boliger med statslån

Nationalbankens kommentar til regeringens forslag om at finansiere almene boliger med statslån i stedet for realkreditlån.

Læs mere
Udtalelser
16-06-2017

Working paper: Financial Cycles: What are they and what do they look like in Denmark?

I dette arbejdspapir undersøger vi, hvad finansielle cykler er, hvordan de ser ud i Danmark, og hvad sammenhængen er mellem dem og realøkonomien. Vi viser, at mellemlange udsving i huspriser og kredit kan anvendes til at illustrere den finansielle cykel i Danmark.

Læs mere
Working paper
14-06-2017

Optimisme i banker giver grobund for øget risikotagning

Nationalbankens halvårlige analyse af den finansielle stabilitet viser, at de største danske banker i 2016 opnåede deres bedste resultat nogensinde, og regnskaberne for 1. kvartal 2017 bød også på pæne resultater. Bankernes indtjening er hjulpet på vej af midlertidige effekter fra meget lave nedskrivninger. Den økonomiske fremgang, stigende boligpriser og det fortsat lave renteniveau kan føre til en udbredt opfattelse af, at kreditrisikoen er lav. Det kan øge presset på bankernes kreditstandarder. De store banker overholder nuværende kapitalkrav, men har mindre kapitalgrundlag end andre nordiske banker. Resultater fra Nationalbankens regnskabsbaserede stresstest viser, at enkelte af de systemiske institutter i et hårdt recessionsscenarie vil få et begrænset kapitalbehov i forhold til bufferkravene.

Læs mere
Analyse
14-06-2017

Gode tider i banksektoren men risiko for fartblindhed

Bankernes indtjening er rekordhøj. Udvikling minder på nogle områder om tiden op til finanskrisen. Store danske banker har mindre kapitalgrundlag end andre nordiske banker.

Læs mere
Nyt
14-06-2017

De største banker er tæt på bufferkrav i stresstest

Nationalbankens halvårlige stresstest af den danske banksektor viser, at de største banker generelt har kapitaloverdækning i et hårdt recessionsscenario. Flere banker er dog tæt på at overskride kravene til kapitalbuffere, og enkelte opfylder ikke kravene.

Læs mere
Analyse
06-06-2017

Ny erindringsmønt i anledning af regentparrets guldbryllup 10. juni

Læs mere
Pressemeddelelser
06-06-2017

Øget kapital i banker rammer ikke BNP-vækst

De danske pengeinstitutter har øget deres kapitalprocenter i årene efter den finansielle krise. Der er ingen negative effekter på væksten i BNP af institutternes kapitalopbygning. Det er konklusionen af Nationalbankens analyse af pengeinstitutternes kapitalopbygning og vækst i BNP.

Læs mere
Analyse
02-06-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2017

​Valutareserven er i maj 2017 formindsket med 0,2 mia. kr. til 463,9 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
31-05-2017

Udenlandsk interesse for danske realkreditobligationer

Udenlandske investorer har udvist vedvarende interesse for danske obligationer i de seneste år. Siden januar 2016 har udlandet købt danske obligationer for samlet set godt 76 mia. kr. I samme periode har de købt danske aktier og investeringsforeningsbeviser for 60 mia. kr.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
31-05-2017

Syv år med fremgang i udbetalte udbytter

Danske børsnoterede selskaber udbetalte i årets første fire måneder i alt 47 mia. kr. i udbytte for regnskabsåret 2016. Det er syvende år i træk, at aktionærerne belønnes med stigende udbytte.

Læs mere
Værdipapirer
30-05-2017

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg forår 2017

Møde i Det økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg forår 2017.

Læs mere
Udtalelser
29-05-2017

ESCB-centralbankerne bifalder introduktion af Foreign Exchange Global Code of Conduct

Læs mere
Pressemeddelelser
22-05-2017

Ny model har øget likviditeten på det danske statspapirmarked

Ny primary dealer-model er kommet godt fra start med en forbedring af likviditeten. Pristransparensen er øget med indsnævret spænd mellem købs- og salgspriser og stigende omsætning på interdealer-markedet. Alle statens 11 primary dealere har stillet væsentligt skarpere priser, og omsætningen er blevet mindre koncentreret på få banker.

Læs mere
Analyse
19-05-2017

Overvågning af den finansielle infrastruktur

I rapporten præsenteres konklusionerne fra Nationalbankens overvågning i 2016 af de centrale danske betalings- og afviklingssystemer samt de vigtigste betalingsløsninger. Nationalbanken vurderer, at driftsstabiliteten i de centrale systemer og løsninger overordnet set har været tilfredsstillende, og at der som helhed har været rigelig likviditet i systemerne til at gennemføre betalingsafviklingen. Nationalbanken har bedt om analyser af, hvorvidt de overvågede systemer lever op til CPMI-IOSCO's retningslinjer for betalings- og afviklingssystemers håndtering af cyberrisici. Nationalbankens overvågning har endvidere haft fokus på styring af risici ved gensidige afhængigheder mellem systemerne i betalingsinfrastrukturen.

Læs mere
Rapport
18-05-2017

Nationalbankdirektør Per Callesens indlæg på Lokale Pengeinstitutters årsmøde 18. maj 2017

Nationalbankdirektør Per Callesens indlæg på Lokale Pengeinstitutters årsmøde 18. maj 2017

Læs mere
Taler
17-05-2017

Nationalbankens vurdering af Dankort

​Nationalbanken har gennemført en vurdering af Dankort, som er ejet af Nets A/S, efter de standarder for kortsystemer, som Den Europæiske Centralbank (ECB) har opstillet. Dankort fungerer stabilt med høj tilgængelighed, og misbrug med Dankort er lavt i international sammenligning. Nationalbankens vurdering indeholder anbefalinger til Nets A/S, bl.a. om mere systematisk håndtering af viden i relation til Dankort.

Læs mere
Pressemeddelelser
17-05-2017

Vurdering af Dankort

Nationalbanken har gennemført en vurdering af Dankort, som er ejet af Nets A/S, efter de standarder for kortsystemer, som Den Europæiske Centralbank (ECB) har opstillet. Dankort fungerer stabilt med høj tilgængelighed, og misbrug med Dankort er lavt i international sammenligning. Nationalbankens vurdering indeholder anbefalinger til Nets A/S, bl.a. om mere systematisk håndtering af viden i relation til Dankort. Andre anbefalinger er, at arbejdet med risikoanalyser vedrørende Dankort udvides, og at rammerne for beslutningsprocesser og kommunikation styrkes. Nationalbanken overvåger betalings- og afviklingssystemer i Danmark med henblik på at fremme en sikker og effektiv afvikling af betalinger, værdipapirhandler mv. Dankort er blandt de løsninger, der overvåges.

Læs mere
Rapport
15-05-2017

Danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 1. kvartal 2017

Danske direkte investeringer i udlandet steg med knap 27 mia. kr. i 1.kvartal 2017. Stigningen er nogenlunde ligeligt fordelt på koncernlån og egenkapitalinvesteringer med henholdsvis 11 og 15 mia. kr.

Læs mere
Direkte investeringer
11-05-2017

Danmark bidrager til et stærkt IMF

Den Internationale Valutafond, IMF, arbejder for at fremme global økonomisk og finansiel stabilitet. Et velfungerende og tilstrækkeligt finansieret IMF er nødvendigt for at kunne løse denne opgave. Da Danmark som en lille, åben økonomi er meget afhængig og påvirkelig af ydre forhold, er et stærkt IMF i Danmarks interesse. I det seneste årti har Nationalbanken på vegne af Danmark øget de samlede lånetilsagn til IMF for at understøtte fondens udlånskapacitet. På grund af IMF's meget høje kreditværdighed er risikoen for tab på de danske udlån meget begrænset.

Læs mere
Analyse
05-05-2017

Husholdningernes formue i investeringsforeningerne har nået næsten 500 mia. kr.

Husholdningernes formue i investeringsforeningerne nåede i 1. kvartal 2017 op på næsten 500 mia. kr. – en fordobling på syv år.

Læs mere
Investeringsforeninger
03-05-2017

Nationalbankens kommentar til boligskatteaftale

Læs mere
Udtalelser
03-05-2017

Udlændinge investerer primært i de største danske aktier

Udenlandske investorer har igennem de sidste ti år vist stor interesse for danske aktier og købt for 275 mia. kr.

Læs mere
Værdipapirer
03-05-2017

Stabil udenlandsk ejerandel af danske statspapirer

Udlandets beholdning af danske statspapirer faldt i marts. Det skyldes primært udløb af et skatkammerbevis i begyndelsen af måneden, hvoraf udenlandske investorer ejede for 25,4 mia. kr.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
02-05-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2017

​Valutareserven er i april 2017 formindsket med 0,03 mia. kr. til 464,1 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
02-05-2017

Nu også svagt stigende bankudlån til erhverv

Bankernes udlån til danske erhvervsvirksomheder stiger nu også svagt og er i marts nået op på godt 350 mia. kr.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
02-05-2017

Interessen for fastforrentede realkreditlån falder

Udviklingen i rente- og bidragssatser har stor betydning for danskernes valg af realkreditlån.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
28-04-2017

Åbning af 0,25 pct. stående lån 2020

Den 17. maj 2017 åbnes 0,25 pct. stående lån 2020 (ISIN: DK0009923641) med termin 15. november. Statsobligationen forfalder 15. november 2020. Den nye obligation afløser 0,25 pct. stående lån 2018 i den primære lånevifte. Herefter kan staten købe op i 0,25 pct. stående lån 2018.

Læs mere
Statsgæld
20-04-2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg ved Danske Bank Markets event i New York City

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg ved Danske Bank Markets event i New York City 20. april 2017. (Findes kun på engelsk)

Læs mere
Taler
10-04-2017

ECBs årsberetning 2016

Dansk oversættelse af ECBs årsberetning 2016.

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
10-04-2017

Øget konkurrence blandt bankerne om de robuste erhvervsvirksomheder

De danske erhvervsvirksomheder konsoliderer sig fortsat, og bankernes nedskrivninger og tab på udlån til dem har været faldende siden 2012.

Læs mere
Udlånsundersøgelse
06-04-2017

Working paper: En ledende indikator for boligprisbobler

Fremkomsten af en boligprisboble kan have betydelige konsekvenser for makroøkonomisk og finansiel stabilitet. Dette arbejdspapir undersøger dynamikken i boligpriserne i Danmark for at kunne identificere bobler rettidigt. De empiriske resultater indikerer, at udviklingen fra midten af 2005 var i overensstemmelse med en prisboble i Danmark. Når testet anvendes på lejlighedspriser i København, så indikerer udviklingen i den reale pris i 2015-16 også spekulativ adfærd, men det kan ikke udelukkes, at udviklingen er drevet af fundamentale økonomiske faktorer.

Læs mere
Working paper
04-04-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2017

​Valutareserven er i marts 2017 formindsket med 2,5 mia. kr. til 464,1 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
04-04-2017

Kinas betydning for dansk eksport fortsætter med at vokse

Danske virksomheders eksport til Kina spiller en stadig stigende rolle, og med knap 6 pct. af den endelige efterspørgsel efter dansk eksport nærmer Kina sig Storbritannien, der er Danmarks fjerdevigtigste eksportmarked.

Læs mere
Nyt
31-03-2017

Udlandsformuen steg med 144 mia. kr. i 4. kvartal 2016

Ved udgangen af 4. kvartal 2016 havde Danmark nettoaktiver over for udlandet på 1.157 mia. kr. Det er en stigning på 144 mia. kr. siden kvartalet før og skyldes især overskud på betalingsbalancen og valutakursstigninger på danske investorers aktiver i dollar.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
30-03-2017

Danskerne er mestre i at betale elektronisk

Danskerne anvender overvejende elektroniske betalingsløsninger, især betalingskort. Faktisk er danskerne de flittigste brugere af betalingskort i EU. De elektroniske betalinger understøttes af betalingssystemerne, der sikrer, at afviklingen er hurtig og smidig. Fx er det muligt at overføre penge fra en konto til en anden på få sekunder. Danmark er i front som digitalt samfund ifølge Europa-Kommissionens indeks. Det skyldes bl.a. det offentliges fokus på digitalisering.

Læs mere
Analyse
28-03-2017

Danskere køber udenlandske aktier – udlændinge køber danske obligationer

Danske investorer købte udenlandske aktier for 20 mia. kr. i februar 2017.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
28-03-2017

Værdien af danske aktier er mere end fordoblet på fem år

Det danske aktiemarked steg med 10 pct. fra december til februar og har dermed genvundet sin styrke efter, at aktiekurserne faldt markant fra august til november i 2016.

Læs mere
Værdipapirer
27-03-2017

Realkreditudlånet til ejerboliger og fritidshuse stiger

Realkreditinstitutternes udlån til ejerboliger og fritidshuse fortsætter med at stige.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
23-03-2017

ECBs økonomiske oversigt, marts 2017

Dansk oversættelse af ECBs økonomiske oversigt, marts 2017. (ECB Economic Bulletin).

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
23-03-2017

Kronikker mv.

Nationalbankens svar til Cepos: Hvordan kom der så mange høns ud af en lille skattefjer? "Nationalbanken blev i sidste uge spurgt, om lavere marginalskat ville dæmpe presset på arbejdsmarkedet i en højkonjunktur. Svaret var nej, som uddybet i indlægget i Børsen tirsdag. Spørgsmålet i sidste uge kom ikke fra Cepos eller Børsen og omtalte ikke evt. konkrete fortalere for noget sådant. Svaret omhandlede ufinansierede skattelettelser."

Læs mere
Udtalelser
22-03-2017

Working Paper: Hvad er effekterne på realøkonomien af ændret boligbeskatning og introduktionen af nye låneformer? - Et case studie af dansk økonomi i 00'erne

Hvad er effekterne på aktivitet og boligpriserne af introduktionen af rentetilpasningslån og afdragsfrihed og skattestoppet på boligmarkedet? Jeg analyserer spørgsmålet inden for rammerne af en DSGE-model med et boligmarked, finansielle friktioner, og banker udvidet med rentetilpasningslån og afdragsfrihed. Jeg finder, at introduktionen af de nye låntyper og ændret boligbeskatning kan forklare ca. 1/3 af boligprisens afgivelse fra en langsigtet trend i perioden 2004-06 og ca. 15-40 pct. af produktionsgabet. Husholdningernes gæld i forhold til BNP ville uden ændringer have været 20 procentpoint lavere. Endelig peger analysen på, at dansk økonomi er blevet mere volatil efter implementering af de nævnte ændringer i rammebetingelser på boligmarkedet.

Læs mere
Working paper
21-03-2017

Produktionen af danske mønter i Finland er begyndt

Læs mere
Pressemeddelelser
20-03-2017

For første gang i mindst 183 år har den danske stat ingen lån i udenlandsk valuta

Den 20. marts 2017 afdrager den danske stat det sidste lån i udenlandsk valuta på 1,5 mia. dollar. Dermed har staten ikke længere lån i udenlandsk valuta. Det er første gang i mindst 183 år.

Læs mere
Nyt
17-03-2017

Working Paper: Non-Parametric Estimation of Marginal Propensities to Consume: The Case of Regression Splines

I papiret undersøges anvendeligheden af en ikke-parametrisk metode, en såkaldt regression spline, til estimation af husholdningers marginale forbrugstilbøjelighed.

Læs mere
Working paper
15-03-2017

Udsigt til fortsat balanceret vækst for dansk økonomi

Dansk økonomi er inde i et balanceret opsving og bevæger sig ind i en moderat højkonjunktur. Strukturelle forhold kan bremse en stærkere fremgang, og dermed er vækstmulighederne mindre end tidligere. Væksten i BNP ventes at stige til 1,6 pct. i 2017 fra 1,1 pct. året før. Det ventede forløb i Nationalbankens prognose forudsætter, at arbejdsudbuddet stiger som følge af allerede gennemførte reformer. Vækstudsigterne kan blive påvirket, hvis der opstår et kraftigt pres på arbejdsmarkedet og af udviklingen i den internationale økonomi, herunder finanspolitikken i USA.

Læs mere
Nyt
15-03-2017

Udsigter for dansk økonomi - Balanceret fremgang i dansk økonomi

Dansk økonomi er inde i et balanceret opsving og bevæger sig ind i en moderat højkonjunktur. Strukturelle forhold kan bremse en stærkere fremgang, og dermed er vækstmulighederne mindre end tidligere. Væksten i BNP ventes at stige til 1,6 pct. i 2017 fra 1,1 pct. året før. Det ventede forløb i Nationalbankens prognose forudsætter, at arbejdsudbuddet stiger som følge af allerede gennemførte reformer. Vækstudsigterne kan blive påvirket, hvis der opstår et kraftigt pres på arbejdsmarkedet og af udviklingen i den internationale økonomi, herunder finanspolitikken i USA.

Læs mere
Analyse
15-03-2017

Årsrapport 2016

Nationalbankens regnskab for 2016 viser et overskud på 3,9 mia. kr. Det er en stigning på 0,3 mia. kr. i forhold til året før. Stigningen afspejler især kursgevinster på guldbeholdningen, avancer ved salg af anlægsaktiver og afkast på finansielle porteføljer. Valutakursreguleringer og placering til negative renter trækker resultatet ned. Nationalbanken overfører 845 mio. kr. til staten, mens resten af overskuddet overføres til Nationalbankens sikringsfond.

Læs mere
Rapport
15-03-2017

Monetære og finansielle tendenser – Stabil krone og roligt pengemarked

Kronen har de seneste måneder ligget stabil over for euroen på et niveau lidt stærkere end centralkursen. I løbet af februar steg efterspørgslen efter kroner som følge af usikkerhed om udfaldene af de forestående valg i Europa. På den baggrund intervenerede Nationalbanken og solgte kroner for 4,7 mia. kr. i februar. Nationalbanken har fastholdt indskudsbevisrenten på -0,65 pct. siden januar 2016. Pengemarkedsrenterne i Danmark og euroområdet har været stabile gennem en længere periode. Udsvingene i de helt korte danske pengemarkedsrenter er mindsket, efter Nationalbanken indførte daglige køb og salg af indskudsbeviser.

Læs mere
Rapport
15-03-2017

Balanceret vækst for dansk økonomi

​Væksten i BNP ventes i 2017 at stige til 1,6 pct. fra 1,1 pct. sidste år. Næste år og i 2019 ventes den årlige stigning også at blive på 1,6 pct. Det er lidt mere end i prognosen fra december.

Læs mere
Pressemeddelelser
13-03-2017

Højere væksttal bekræftede opsvinget

Danmarks Statistiks revision af BNP sidste efterår giver et mere fuldkomment billede af, at dansk økonomi har været inde i et opsving siden 2012. De nye tal ændrer dog ikke væsentligt ved Nationalbankens vurdering af økonomiens tilstand. Set i lyset af revisionen var Nationalbankens skøn for væksten i BNP efter tilbageslaget i 2008-09 retvisende. Dermed understreger revisionen af BNP, at vurderinger af udviklingen i dansk økonomi ikke kan baseres ensidigt på BNP.

Læs mere
Analyse
02-03-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2017

​Valutareserven er i februar 2017 forøget med 8,8 mia. kr. til 466,6 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
01-03-2017

Cyberrobusthed i den finansielle sektor

Kerneaktørerne i den finansielle sektor i Danmark har et betydeligt fokus på cybersikkerhed, men der er plads til forbedring. Det er hovedkonklusionen på Danmarks Nationalbank og Finanstilsynets spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere
Analyse
28-02-2017

Pensionsselskaber koncentrerer deres udenlandske investeringer på aktier

Opbygningen af pensionsformuerne indebærer, at pensionsselskaberne har et stort placeringsbehov.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
28-02-2017

Realkreditlån finansieres i stigende grad med variabelt forrentede obligationer

De seneste to år er værdien af realkreditobligationer bag variabelt forrentede lån steget med 30 pct., så de ved udgangen af januar 2017 udgør nominelt 686 mia. kr. eller 25 pct. af alle udestående realkreditobligationer.

Læs mere
Værdipapirer
27-02-2017

Working Paper: Revisiting potential output in Denmark

Dette arbejdspapir giver en detaljeret beskrivelse af Danmarks Nationalbanks nuværende metode til at estimere potentiel produktion og produktionsgabet for dansk økonomi.

Læs mere
Working paper
27-02-2017

Svar på Finanstilsynets diskussionspapir om afvikling af og fastsættelse af NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter

Finanstilsynet har i et diskussionspapir offentliggjort sine foreløbige overvejelser om, hvordan mindre og mellemstore pengeinstitutter skal afvikles, hvordan kravet til nedskrivningsegnede passiver, NEP, kan fastsættes, og hvornår Finanstilsynet skal inddrage tilladelsen til at drive pengeinstitut. Nationalbanken finder Finanstilsynets forslag til NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter unødigt byrdefulde og foreslår i stedet enkle principper for afvikling af mindre og mellemstore pengeinstitutter uden rekapitalisering.

Læs mere
Høringssvar
27-02-2017

Danskerne foretrækker realkreditlån med længere rentebinding og med afdrag

Refinansieringen af rentetilpasningslån omkring årsskiftet bidrog sammen med udløb af afdragsfrihed til, at private låntagere fortsatte med at bevæge sig mod realkreditlån med længere rentebinding og med afdrag.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
27-02-2017

Erhvervsvirksomhedernes indlånsrenter falder stadig

Erhvervsvirksomhedernes indlånsrenter i bankerne er faldet igennem 2016 – særligt udtalt siden november – og er i januar nede på i gennemsnit -0,16 pct.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
22-02-2017

Skift af 10-årigt benchmarkpapir

Pr. 1. marts 2017 bliver det 10-årige nominelle låneviftepapir, 0,5 pct. stående lån 2027, nyt 10-årigt benchmarkpapir. Herefter vil 1,75 pct. stående lån 2025 ikke længere have benchmarkstatus.

Læs mere
Statsgæld
15-02-2017

Working Paper: Incorporating Funding Costs in Top-down Stress Tests

Papiret diskuterer hvordan man ud fra markedsdata kan måle bankers risiko, sammenhængen mellem risikomål og bankers fundingomkostninger og hvordan øgede fundingomkostninger kan indarbejdes i en stresstest.

Læs mere
Working paper
14-02-2017

12 år med fremgang i danske investeringer i udlandet

Danske direkte investeringer i udlandet steg med 65 mia. kr. i 2016, mens udlandets direkte investeringer i Danmark faldt med 14 mia. kr. Siden 2005 har de udadgående investeringer hvert år været større end de indadgående.

Læs mere
Direkte investeringer
02-02-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2017

​Valutareserven er i januar 2017 forøget med 1,8 mia. kr. til 457,8 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
31-01-2017

Statens låntagning og gæld 2016

Den danske statsgæld udgjorde 23 pct. af BNP ved udgangen af 2016. Dermed forblev statsgælden lav, og Danmark bevarede den højest mulige kreditvurdering med stabilt outlook. Det fremgår af rapporten Statens låntagning og gæld 2016, som Nationalbanken har offentliggjort i dag.

Læs mere
Pressemeddelelser
31-01-2017

Statens låntagning og gæld 2016

Den danske statsgæld udgjorde 23 pct. af BNP ved udgangen af 2016. Dermed forblev statsgælden lav, og Danmark bevarede den højest mulige kreditvurdering med stabilt outlook. Statens finansieringsbehov blev dækket til rekordlave renter i 2016. I gennemsnit solgte staten nominelle obligationer til en effektiv rente på 0,1 pct. og en gennemsnitlig løbetid på syv år. Efterspørgslen ved auktionerne over danske statsobligationer var god. I tråd med strate-gien blev der udstedt statsobligationer for 63 mia. kr. via auktioner og tapsalg. Staten var aktiv i det sekundære marked for at understøtte likviditeten på det danske statspapirmarked, der blev forbedret sammenlignet med 2015.

Læs mere
Statsgæld
31-01-2017

Størst afkast i investeringsforeninger med udenlandsk fokus

I 2016 har private og institutionelle investorer for første gang i fem år opnået et højere afkast i både aktie- og obligationsafdelinger med udenlandsk fokus sammenlignet med afdelinger, der har dansk fokus.

Læs mere
Investeringsforeninger
27-01-2017

Udenlandsk interesse for lange fastforrentede realkreditobligationer

Udenlandske investorer har i løbet af 2016 øget beholdningen af lange fastforrentede realkreditobligationer med 84 mia. kr., så den nu udgør 36 pct. af deres realkreditportefølje.

Læs mere
Værdipapirer
27-01-2017

Udenlandske investorer har købt danske værdipapirer for over 100 mia. kr. i 2016

Udenlandske investorer har i 2016 øget deres investeringer i danske værdipapirer med 101 mia. kr., hvoraf 61 mia. kr. er investeret i obligationer, 22 i aktier og resten i investeringsforeninger.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
26-01-2017

Pengemarkedsundersøgelse 2016

Den samlede omsætning i danske pengemarkedslån var ifølge Nationalbankens årlige pengemarkedsundersøgelse fortsat på et lavt niveau i 2. kvartal 2016. Den beskedne omsætning skal ses i lyset af den rigelige kronelikviditet for bankerne som helhed.

Læs mere
Pengemarkedsundersøgelse
26-01-2017

Danskernes renter i bankerne falder fortsat

Bankernes ud- og indlånsrenter over for husholdningerne fortsatte med at falde i 2016.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
26-01-2017

Øget realkreditaktivitet uden for de større byer

De danske husholdninger optager fortsat nye realkreditlån i deres ejerboliger og fritidshuse.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
20-01-2017

Udlandsformuen steg markant i 3. kvartal 2016

Danmarks udlandsformue voksede med 149 mia. kr. i 3. kvartal 2016 og nåede op på 1.013 mia. kr. Det er den største kvartalsvise stigning i udlandsformuen nogensinde.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
19-01-2017

Skærpede krav og betaling skal styrke det danske statspapirmarked

Staten introducerer fra 1. april 2017 betaling til banker, der løbende stiller priser på og fungerer som distributionskanal for danske statsobligationer, de såkaldte primary dealere. Betalingen vil samlet være på maksimalt 25 mio. kr. årligt. De banker, der yder den største indsats, modtager den største betaling. Samtidigt skærpes kravene til at være primary dealer.

Læs mere
Analyse
19-01-2017

Skærpede krav og betaling skal styrke det danske statspapirmarked

Staten introducerer på forsøgsbasis en årlig betaling på op til 25 mio. kr. til banker, der løbende stiller priser på og fungerer som distributionskanal for danske statsobligationer. Betalingen vil samlet være på maksimalt 25 mio. kr. årligt. De banker, der yder den største indsats, modtager den største betaling. Samtidigt skærpes kravene til bankerne.

Læs mere
Statsgæld
18-01-2017

Svar på Finanstilsynets høring af EU-specialudvalget for den finansielle sektor om Kommissionens forslag til revision af CRR, CRD4, BRRD og SRMR

Nationalbanken hilser Europa-Kommissionens forslag velkommen. Med pakken af forslag indføres en række vigtige og nyttige nye internationale standarder (jf. Baselkomiteen) for krav til kreditinstitutters gearing, likviditet, dækning af markedsrisiko og store engagementer i EU-lovgivningen.

Læs mere
Høringssvar
18-01-2017

Lav pris for at krisesikre realkredit

Nationalbanken offentliggør i dag et svar på høring om Europa-Kommissionens forslag til revision af krav til kreditinstitutter. I høringssvaret anbefaler Nationalbanken, at realkreditinstitutter underlægges de samme regler for afvikling, som gælder for banker.

Læs mere
Nyt
18-01-2017

Too-big-to-fail kan løses billigt

Nationalbankens beregninger viser, at prisen for at løse too-big-to-fail problematikken for de danske realkreditinstitutter er lav. Indførelsen af et krav til nedskrivningsegnede passiver, NEP, svarende til 8 pct. af realkreditinstitutternes passiver, kan retfærdiggøre en forhøjelse af bidragssatserne med mellem 0,02 og 0,11 procentpoint. Et NEP-krav gør det muligt at nedskrive 8 pct. af passiverne i realkreditinstitutterne. Afviklingsformuen kan derfor anvendes i tilfælde af meget store tab.

Læs mere
Analyse
12-01-2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg ved Kommunaløkonomisk Forum 2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg ved Kommunaløkonomisk Forum 2017

Læs mere
Taler
12-01-2017

Dansk fastkurspolitik: 30 år med uændret centralkurs

Den danske centralkurs kan 12. januar 2017 fejre 30-årsjubilæum, og set i bakspejlet har fastkurspolitikken vist sig at være endog meget modstandsdygtig trods økonomiske og finansielle kriser undervejs.

Læs mere
Nyt
11-01-2017

Åbning af 0,50 pct. stående lån 2027

Læs mere
Statsgæld
09-01-2017

Realkreditinstitutterne strammer fortsat kreditstandarderne over for private, men lemper over for erhverv

Realkreditinstitutterne fortsætter med at stramme kreditstandarderne over for private, mens de for tredje kvartal i træk lemper over for erhverv.

Læs mere
Udlånsundersøgelse
04-01-2017

Udenlandske investorers beholdning af danske statspapirer falder som følge af udløb

Udenlandske investorer købte danske værdipapirer for 24 mia. kr. i november, mens danske investorers køb og salg af udenlandske værdipapirer stort set opvejede hinanden.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
04-01-2017

Danske statspapirer giver positive afkast, selv om renterne er steget

Danske statspapirer har fra januar til november samlet set givet et afkast på 5 pct. i form af rentebetalinger og kursgevinster, selv om renterne er steget de sidste par måneder

Læs mere
Værdipapirer
03-01-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2016

​Valutareserven er i december 2016 forøget med 1,8 mia. kr. til 451,6 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
03-01-2017

Realkreditlån med afdrag udgør nu igen halvdelen af udlånet til ejerboliger og fritidshuse

Realkreditlån med afdrag til ejerboliger og fritidshuse er steget siden efteråret 2014 og er nu for første gang siden april 2009 på samme niveau som lån uden afdrag, nemlig 735 mia. kr.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
03-01-2017

Rentemarginalen over for erhverv falder fortsat

Bankernes rentemarginal, opgjort som spændet mellem den gennemsnitlige ud- og indlånsrente, er faldet over for erhvervsvirksomheder siden 2014, og den er nu på det laveste niveau siden begyndelsen af 2009.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
22-12-2016

ECBs økonomiske oversigt, december 2016

Dansk oversættelse af ECBs økonomiske oversigt, december 2016. (ECB Economic Bulletin).

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner