Nyheder

Publiceret Download Titel Type
17-10-2019

Working Paper: Ahead of the Cycle

Papiret beskriver, hvordan makroprudentiel politik bør implementeres, hvis økonomiske indikatorer er cykliske, makroprudentiel politik virker med forsinkelse, og der er tilpasningsomkostninger forbundet med at ændre politik. Papiret viser, at niveauet for politikinstrumenter som den kontracykliske kapitalbuffer ikke alene bør afhænge af den nuværende cykliske situation, men også af hvor cyklen er på vej hen.

Læs mere
Working paper
17-10-2019

Kapitalbuffer skal være på forkant af udviklingen i det finansielle system

Hvis man vil ramme et mål, der bevæger sig, så skal man sigte efter, hvor målet bevæger sig hen, og ikke hvor det er lige nu. Det er et princip, der gælder, om man så spiller høvdingebold i skolen eller skal skyde fjendens missiler ned i en krig. Det gælder også for myndighederne, når de skal beslutte, hvor polstrede banker skal være for at kunne stå igennem svære tider. Så skal myndighederne se på, hvor den finansielle udvikling er på vej hen, snarere end hvor den er nu.

Læs mere
Nyt
17-10-2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på Suerf konference i New York

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på Suerf konference i New York, 16. oktober 2019. (Talen findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
14-10-2019

Direkte investeringer sker ofte via transitlande

Næsten halvdelen af de 700 mia. kr., som udenlandske investorer har i direkte investeringer i Danmark, løber gennem transitlande, før de når Danmark. Holland og Luxembourg er de største transitlande.

Læs mere
Direkte investeringer, beholdninger
14-10-2019

Halvdelen af direkte investeringer løber via transitlande

Direkte investeringer i Danmark går ofte via transitlandene Holland og Luxembourg. USA er det største investorland, når der opgøres efter, hvilke lande der ultimativt kontrollerer investeringerne. USA står ultimativt for næsten 30 pct. af investeringerne i Danmark på i alt 700 mia. kr. i 2018.

Læs mere
Direkte investeringer, beholdninger
14-10-2019

Risk and Compliance officer

Vil du være med til at være styrke og udvikle Nationalbankens arbejde med compliance og datasikkerhed? Så får du her muligheden for at være en drivende kraft i et arbejde, der inkluderer mange interessenter, har stort ledelsesfokus, og hvor løsninger gerne skal være praktisk funderet. En rolle hvor du får rig mulighed for at sætte dit eget præg på arbejdet.

Læs mere
Job og Karriere
11-10-2019

Vurdering af Betalingsservice

Nationalbanken har gennemført en vurdering af Betalingsservice, som er ejet og drevet af Nets, efter de standarder for direkte debiteringssystemer, som Den Europæiske Centralbank (ECB) har opstillet. Det er Nationalbankens overordnede vurdering, at Nets har sikret, at Betalingsservice i vid udstrækning efterlever ECB's krav. Samtidig har Nationalbanken anbefalinger og bemærkninger til, hvordan Nets' styring og drift af Betalingsservice kan styrkes. Nationalbanken anbefaler bl.a., at compliance-området hos Nets styrkes, og at Nets formaliserer sine krav til de kritiske leverandørers risikostyring. Det bemærkes også, at det vil øge gennemsigtigheden i gebyrstrukturen, hvis virksomhederne tydeligt viser deres egne gebyrer til forbrugerne. Det kan Nets bidrage til at sikre. Nationalbanken overvåger betalings- og afviklingssystemer i Danmark med henblik på at fremme en sikker og effektiv afvikling af betalinger og værdipapirhandler mv. Betalingsservice er blandt de løsninger, der overvåges.

Læs mere
Rapport
08-10-2019

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg efterår 2019

Møde i Det Økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg efterår 2019.

Læs mere
Udtalelser
08-10-2019

Nationalbankdirektør Per Callesens tale på Green Climate Fund's 2019 Private Investment for Climate Conference, Republic of Korea

Nationalbankdirektør Per Callesens tale på Green Climate Fund's 2019 Private Investment for Climate Conference, Republic of Korea, 8. oktober 2019.

Læs mere
Taler
08-10-2019

Lavere efterspørgsel og øget konkurrence

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 3. kvartal 2019 svarer 5 af de 17 adspurgte banker, at de har oplevet en lavere låneefterspørgsel fra erhvervskunder sammenlignet med forrige kvartal. Det er især efterspørgslen fra nye erhvervskunder, som ifølge bankerne har været lavere. Bankerne svarer, at lavere efterspørgsel både gælder store såvel som små og mellemstore erhvervskunder. Der meldes samtidig om øget konkurrence mellem bankerne om disse kunder.

Læs mere
Udlånsundersøgelse
07-10-2019

Working Paper: Modeling Persistent Interest Rates with Volatility-Induced Stationarity

Vi fremsætter en ny model for rentestrukturen som kan håndtere den ekstreme grad af persistens der karakteriserer rentedata. Dette opnås ved at introducere såkaldt volatilitetsinduceret stationaritet. Vi anvender modellen på rentedata fra USA og viser, at volatilitetsinduceret stationaritet forbedrer estimering af risikopræmier og prædiktion af renter sammenholdt med eksisterende modeller.

Læs mere
Working paper
04-10-2019

Markedet kan gennemskue mediernes vinkling

Investorerne på aktiemarkederne reagerer kun på objektive kendsgerninger og ikke på spin i medieartikler, viser et nyt Working Paper fra Nationalbanken.

Læs mere
Nyt
04-10-2019

Working Paper: Seeing Through the Spin: The Effect of News Sentiment on Firms' Stock Market Performance

Vi viser, at investorer på aktiemarkedet kun reagerer på objektive fakta i nyhedsartikler og ikke artiklernes spin. Vi bruger værktøjer fra natural language processing til at udregne tonen blandt 288 tusinde artikler skrevet af Reuters mellem 2000 og 2018 og viser, at den kan forudsige aktiemarkedet på kort sigt for individuelle virksomheder. Ved at udnytte en kombination af unsupervised machine learning og økonometriske teknikker viser vi dog, at denne effekt udelukkende skyldes artiklernes informationsindhold og ikke deres framing. Markedet er derfor i stand til at se igennem mediernes spin og kan filtrere informationsindholdet fra irrelevant tone.

Læs mere
Working paper
03-10-2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på jubilæumskonferencen Bank & Tilsyn

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på jubilæumskonferencen Bank & Tilsyn, 3. oktober 2019.

Læs mere
Taler
02-10-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2019

​Valutareserven er i september 2019 formindsket med 1,6 mia. kr. til 445,0 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
30-09-2019

Udlandsformuen sætter ny rekord

Danmarks udlandsformue steg med 176 mia. kr. i 2. kvartal 2019 og nåede hermed et nyt højdepunkt på 1.616 mia. kr. Stigningen skyldes overskud på betalingsbalancen og kursreguleringer. Udlandsformuen udgør således nu 73 pct. af BNP.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
30-09-2019

Flere danskere bærer selv pensionsrisikoen

Danskernes samlede pensionsformue nåede i 2. kvartal op på 3.661 mia. kr. bl.a. som følge af store afkast på aktier, obligationer og rentederivater. Modsat tidligere påvirker udsving på de finansielle markeder i dag danskernes pensionsopsparinger mere direkte.

Læs mere
Finansielle konti
27-09-2019

Store placeringer i højt ratede obligationer

Danske investorer har siden januar 2019 købt udenlandske obligationer for 95 mia. kr. Størstedelen af købene er obligationer med en høj kreditvurdering, herunder statsobligationer fra USA og euroområdet samt højt ratede bankobligationer fra Sverige og Tyskland.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
27-09-2019

Fastforrentede realkreditobligationer på det højeste niveau i 10 år

De fastforrentede realkreditobligationer udgør 43 pct. af det danske realkreditobligationsmarked på i alt 2.998 mia. kr. i august 2019. Det er den højeste andel i 10 år.

Læs mere
Værdipapirer
26-09-2019

ECBs Økonomisk Bulletin, september 2019

Dansk oversættelse af ECBs Økonomisk Bulletin, september 2019

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
26-09-2019

Rekordmange omlægninger og stigning i realkreditudlån

Det faldende renteniveau i 2019 har betydet, at rekordmange private låntagere har konverteret deres realkreditlån. Til og med august måned i år har realkreditinstitutterne udbetalt lån til danskerne for samlet 284 mia. kr. Danskernes samlede realkreditlån er vokset med 63 mia. kr. i samme periode.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
26-09-2019

Hvem betaler negative renter i bankerne?

Renteniveauet har på globalt plan været lavt længe, og bankerne sender i stigende grad de negative renter videre til deres indlånskunder. Bankerne har reageret i forskellige tempi, ligesom omstillingen gennemføres i forskellige tempi over for forskellige kundegrupper.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
25-09-2019

Stabil omsætning bag ny referencerente

Nationalbanken undersøger hvert år omsætningen i det danske pengemarked. Undersøgelsen omfatter bankernes indbyrdes usikrede lån, repoer og FX swaps.

Læs mere
Pengemarkedsundersøgelse
19-09-2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Finansforeningens investeringskonference 2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Finansforeningens 1st Nordic Investment Conference 19. september 2019. (Findes kun på engelsk)

Læs mere
Taler
18-09-2019

Udsigter for dansk økonomi - Lidt lavere vækst i de kommende år

Dansk økonomi har været i højkonjunktur de seneste år. Svagere udvikling i udlandet vil med tiden smitte af på dansk økonomi, og der er udsigt til lidt lavere vækstrater i de kommende år. På arbejdsmarkedet er der begyndende tegn på en opbremsning. Højkonjunkturen har fundet sted, uden at der er opbygget betydelige ubalancer, og dansk økonomi er derfor godt rustet til en afmatning i væksten. Lidt lavere vækstrater under en højkonjunktur er ikke et signal om, at finanspolitikken skal lempes.

Læs mere
Analyse
18-09-2019

Monetære og finansielle tendenser - Rentefald og konverteringsbølge

Nationalbanken nedsatte i september renten på indskudsbeviser 10 basispoint til -0,75 pct. Rentenedsættelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, ECB, nedsatte sin toneangivende pengepolitiske rente med 0,10 procentpoint. Kronekursen er fortsat stabil og ligger lidt på den svage side af centralkursen. De finansielle forhold er overordnet set lempelige og understøtter det igangværende økonomiske opsving. Faldende renter har medført en ny konverteringsbølge, hvor mange husholdninger har nedkonverteret deres boliglån. Kreditvæksten er fortsat moderat og er aftaget en smule i 2019.

Læs mere
Analyse
18-09-2019

Handelskonflikt forbedrer ikke USA’s betalingsbalance

USA har underskud på betalingsbalancen og præsident Donald Trump har som eksplicit mål at reducere det. Nye handelsaftaler og indførelse af straftold fjerner dog ikke underskuddet, da saldoen på betalingsbalancens løbende poster grundlæggende bestemmes af balancen mellem landets samlede opsparing og investeringer. Det voksende offentlige budgetunderskud trækker derimod i retning af større underskud, men stor international dollarefterspørgsel bidrager til at holde finansieringsomkostningerne nede.

Læs mere
Analyse
18-09-2019

Dansk økonomi på vej mod lidt lavere vækst i de kommende år

Dansk økonomi har været i solid fremgang i en længere årrække, og det er fortsat i årets første halve år. Det konkluderer Nationalbanken i en ny prognose for dansk økonomi, hvor der ventes en stigning i bruttonationalproduktet, BNP, på 1,8 pct. i år. I de kommende to år ventes BNP at stige med 1,5 pct. om året.

Læs mere
Pressemeddelelser
16-09-2019

Låneomlægninger understøtter det private forbrug

Faldende realkreditrenter har gjort det attraktivt at omlægge realkreditlån og dermed opnå en løbende rentebesparelse på boligfinansieringen. Mange boligejere optager mere realkreditgæld i sammenhæng med låneomlægningen. De ekstra penge bruges på øget forbrug og til boligfor-bedringer. Nogle boligejere bruger dog også pengene på at afdrage på anden gæld eller til at opbygge en likvid opsparing.

Læs mere
Analyse
12-09-2019

Rentenedsættelse

​Med virkning fra 13. september 2019 nedsættes Nationalbankens rente på indskudsbeviser med 0,10 procentpoint. Udlånsrenten, foliorenten og diskontoen er uændret.

Læs mere
Pressemeddelelser
10-09-2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Revisorbranchens årsmøde 2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Revisorbranchens årsmøde, 10. september 2019

Læs mere
Taler
05-09-2019

Økonomisk-politiske virkemidler til bekæmpelse af klimaforandringer

Klimaforandringer er en af vor tids største udfordringer, og de kræver en gennemgribende økonomisk omstilling på en lang række områder, viser en gennemgang af det stærkt stigende antal videnskabelige artikler og bøger om emnet, der præsenteres i et working paper.

Læs mere
Nyt
05-09-2019

Working Paper: Macroeconomic and financial policies for climate change mitigation: A review of the literature

Klimaforandringer er en af dette århundredes største udfordringer. Bekæmpelsen heraf kræver en gennemgribende omstilling til en økonomi med lavere CO2-udledninger. Dette working paper giver en oversigt over den kraftigt voksende litteratur om makroøkonomiske og finanspolitiske virkemidlers rolle i denne omstilling.

Læs mere
Working paper
03-09-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2019

​Valutareserven er i august 2019 formindsket med 1,5 mia. kr. til 446,6 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
02-09-2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Finans Danmarks direktørkonference 2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Finans Danmarks direktørkonference, 2. september 2019

Læs mere
Taler
02-09-2019

Internationale betalingskort vinder frem

Internationale betalingskort har fået en betydelig større udbredelse over de seneste 10 år. Det gælder især internationale debetkort som fx Visa Debit og Mastercard Debit. I første halvår af 2009 stod internationale debetkort for 4 pct. af det samlede antal af kortbetalinger i Danmark mod 27 pct. i første halvår af 2019. Dankort og især VisaDankort er dog fortsat de mest udbredte betalingskort i Danmark.

Læs mere
Betalinger
28-08-2019

Udlandet køber realkreditobligationer i stor stil

Under konverteringsbølgen i de tre måneder frem til slutningen af juli har udlandet købt 30-årige fastforrentede realkreditobligationer for 23 mia. kr. Det svarer til, at udlandet nu ejer 37 pct. af de danske 30-årige fastforrentede realkreditobligationer.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
27-08-2019

Faldende rentegevinst ved at fastlåse opsparing

Danske privatpersoners rente på indskud, der er bundet i kortere eller længere perioder, var i juli i gennemsnit 0,22 pct. Renten på denne type indskud er faldet med 1,1 procentpoint siden begyndelsen af 2015. Til sammenligning har de danske pengepolitiske renter været uændrede siden begyndelsen af 2016.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
27-08-2019

Realkreditgælden stiger i 88 kommuner

Danske husholdningers realkreditgæld er steget over det seneste år i 88 af landets 98 kommuner. Den største årlige stigning er igen sket i Københavns Kommune, hvor den samlede realkreditgæld er øget med 6,5 pct. siden juli 2018.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
15-08-2019

Risikoen for global recession er steget

Sandsynligheden for recession i USA og euroområdet er steget til et højt niveau de seneste par år. Et globalt tilbageslag vil ramme en lille, åben økonomi som den danske. Risikoen for en recession i Danmark er steget i takt med den udenlandske, men dansk økonomi er godt rustet til at modstå et eventuelt udenlandsk tilbageslag.

Læs mere
Analyse
13-08-2019

Stor investeringslyst i virksomhederne

Virksomhedernes investeringslyst har det seneste årti været på linje med erfaringerne fra tidligere kriser og opsving. Investeringerne er øget i takt med, at ledig produktionskapacitet er blevet brugt op. Under og i årene efter krisen blev investeringerne især trukket ned af høj økonomisk usikkerhed og lav udenlandsk efterspørgsel efter danske produkter. Siden midten af 1990'erne har servicebranchernes øgede tyngde i dansk økonomi trukket investeringerne strukturelt ned.

Læs mere
Analyse
02-08-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2019

​Valutareserven er i juli 2019 formindsket med 1,5 mia. kr. til 448,1 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
01-08-2019

Stigende formue i passivt forvaltede investeringsafdelinger

I første halvår 2019 er den samlede formue i passivt forvaltede aktieafdelinger vokset. Det skyldes store værdistigninger i deres investeringer på 7,4 mia. kr. Stigningen i formuen er sket, selvom investorerne har solgt ud af deres investeringsforeningsbeviser for 1,9 mia. kr. i første halvår. Det sker efter et betydeligt køb på 21 mia. kr. i 2018.

Læs mere
Investeringsforeninger
26-07-2019

Positivt afkast på danske aktier i 1. halvår

Danske børsnoterede aktier gav investorerne et positivt afkast inklusive udbytter på hele 15,0 pct. i 1. halvår af 2019. Samlet set er aktiekurserne steget med 13,1 pct., mens udbyttebetalingerne altså bidrager med 2,0 pct. til det samlede afkast.

Læs mere
Værdipapirer
26-07-2019

Udenlandske investorer køber danske aktier i første halvår af 2019

Udenlandske investorer har købt børsnoterede danske aktier for 4,3 mia. kr. i første halvår af 2019. Udenlandske investorer ejer samlet set for 1.345 mia. kr. danske aktier svarende til en ejerandel på 52 pct. af det danske aktiemarked. Udlandet har siden begyndelsen af 2014 ejet over halvdelen af danske aktier.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
25-07-2019

Afdragene stiger, men afdragsprocenten falder

Danskernes realkreditafdrag nåede i første halvår op på 18,8 mia. kr. Det er 118 mio. kr. mere end forrige halvår, og 2019 tegner dermed til at blive endnu et rekordår. Det samlede afdrag svarer til en årlig afdragsprocent på 2,31. Det vil sige, at danskerne i gennemsnit afdrager 23.120 kr. pr. lånt million om året. I forhold til forrige halvår er afdragsprocenten faldet med 0,02 procentpoint til trods for, at afdraget målt i kroner altså er steget.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
25-07-2019

Størstedelen af danskernes indlån forrentes ikke

Danske privatkunder øgede i april deres indlån i store og mellemstore banker til 921 mia. kr. Heraf havde 55 pct. en rente på 0 pct. Den resterende del af indlånet på 45 pct. havde en positiv indlånsrente; i gennemsnit på 0,65 pct. Samlet set var privatkunders gennemsnitlige indlånsrente 0,3 pct. i april.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
09-07-2019

Danskerne investerer i udlandet via foreninger

Private danskere havde placeret 463 mia. kr. af deres frie midler i værdipapirer ved udgangen af maj 2019. Heraf er 207 mia. kr. placeret i danske investeringsforeningsbeviser. Når man køber et bevis i en investeringsforening, ejer man en del af foreningens værdipapirer. Ved at undersøge, hvad private danskere ejer igennem investeringsforeninger, får man et mere præcist billede af hvilke værdipapirer, de investerer i, jf. figuren.

Læs mere
Værdipapirer
09-07-2019

Danske investorer køber amerikanske aktier i 2019

Danske investorer har købt en lang række nordamerikanske aktier for samlet 16 mia. kr. siden januar 2019. Omvendt har danske investorer solgt europæiske aktier, hvilket især skyldes, at A.P. Møller-Mærsk frasolgte deres aktier i franske Total.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
08-07-2019

Bankerne øger konkurrencen om de robuste erhvervskunder

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 2. kvartal 2019 svarer 4 af de 17 adspurgte banker, at konkurrenternes adfærd har bidraget til lempelser af deres kreditstandarder over for erhvervskunder. De 4 banker er både mellemstore og store og udgør tilsammen 21 pct. af det samlede erhvervsudlån.

Læs mere
Udlånsundersøgelse
02-07-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2019

​Valutareserven er i juni 2019 formindsket med 2,1 mia. kr. til 449,6 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
01-07-2019

Strategi for statens låntagning i 2. halvår 2019

Sigtepunktet for salg af indenlandske statsobligationer i 2019 opjusteres til 75 mia. kr. som følge af, at staten har øget opkøb af statsgaranterede realkreditobligationer. Der ventes et gennemsnitligt salg af statsobligationer på omkring 3 mia. kr. til kursværdi pr. auktion. Låneviften fastholdes, og fokus vil være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle obligationer.

Læs mere
Statsgæld
28-06-2019

Aktie-comeback løfter igen danskernes finansielle formue

Danske husholdningers finansielle formue sætter ny rekord. I 1. kvartal 2019 medvirkede især stigende aktiemarkeder og et stort opsparingsoverskud til, at danskernes formue steg med hele 306 mia. kr. Stigingen, som er den største siden 2015, mere end modsvarer faldet sidste år, hvilket løfter husholdningernes formue til nye højder.

Læs mere
Finansielle konti
28-06-2019

Udlandsformuen når nye højder

Danmarks udlandsformue steg i første kvartal 2019 med 66 mia. kr. og nåede hermed et nyt højdepunkt på 1.469 mia. kr. Det svarer til 65 pct. af BNP.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
27-06-2019

Den naturlige realrente i Danmark er faldet

Den naturlige realrente er faldet siden 1990'erne. En væsentlig forklaring er den demografiske udvikling i Danmark og udlandet, og den forventes at vare ved i de kommende år. For at stimulere økonomien og øge inflationen, har centralbanker i flere lande taget ukonventionel pengepolitik i brug bl.a. som følge af lavere naturlige renter. Afsmitning fra lignende tiltag kan påvirke dansk økonomi i fremtiden.

Læs mere
Analyse
20-06-2019

ECBs Økonomisk Bulletin, juni 2019

Dansk oversættelse af ECBs Økonomisk Bulletin, juni 2019

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
18-06-2019

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg forår 2019

Møde i Det Økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg forår 2019.

Læs mere
Udtalelser
18-06-2019

Working Paper: Real Effects of Relaxing Financial Constraints for Homeowners: Evidence from Danish Firms

Vi undersøger, hvordan indførelsen af afdragsfrie realkreditlån i 2003 påvirkede jobskabelsen og sammensætningen af arbejdsstyrkens kvalifikationer over en konjunkturcykel. Reformen medførte en betydelig stigning i husholdningernes udgifter, og virksomhederne reagerede på dette efterspørgselsstød ved at skabe arbejdspladser. De nyoprettede stillinger klassificeres imidlertid som ufaglærte job og blev besat af yngre arbejdstagere med en lavere uddannelse, dvs. dem, som er i risiko for at blive afskediget tidligere og udviser en højere grad af arbejdsløshed ex-post.

Læs mere
Working paper
17-06-2019

Få deltagere fylder meget på interbankmarkedet

I analysen undersøges det komplekse netværk, der dannes af de mange tusinde transaktioner, som finansielle institutter sender på kryds og tværs af hinanden på det danske interbankmarked. Analysen viser, at der findes en kerne af få institutter, som er centrale for spredningen af likviditeten, og at et lille antal institutter alene forbinder perifere institutter til resten af netværket. Forbundetheden i netværket understreger vigtigheden af, at de centrale deltagere er robuste.

Læs mere
Analyse
14-06-2019

Justering af modellen for tildeling af foliorammer til penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
Markedsoperationer
04-06-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2019

​Valutareserven er i maj 2019 formindsket med 1,2 mia. kr. til 451,7 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
03-06-2019

Overvågning af den finansielle infrastruktur 2018

Rapporten præsenterer konklusionerne fra Nationalbankens overvågning af den danske betalingsinfrastruktur i 2018.

Læs mere
Rapport
03-06-2019

Faldende misbrug med danske betalingskort

I 1. kvartal 2019 blev der svindlet for 46 øre for hver 1.000 kr. betalt med danske betalingskort. Opgjort på antal transaktioner svarer det til ét misbrug pr. 5.000 transaktioner.

Læs mere
Betalinger
29-05-2019

Danske investorer køber udenlandske højt-ratede bankobligationer

Danske investorer har samlet set købt udenlandske obligationer for 70 mia. kr. siden 2018. Det er især bankobligationer med en høj kreditvurdering, AAA-rating, som danske pensionskasser og investeringsforeninger mv. har købt. Omvendt har de solgt tyske statsobligationer, som også har AAA-rating.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
29-05-2019

Fald i udbytter til bankaktionærer

Danske børsnoterede banker har i de første fire måneder af 2019 udloddet 9,2 mia. kr. til deres aktionærer i udbytter. Det svarer til et fald på 2,3 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år. Udbytterne vedrører regnskabsåret 2018 og udbetales typisk til aktionærerne i forbindelse med generalforsamlingerne i marts og april.

Læs mere
Værdipapirer
28-05-2019

Danskerne vælger lån med lave bidragssatser

Den gennemsnitlige bidragssats på danskernes realkreditlån er faldende, fordi danskerne vælger mere sikre låntyper, når boligen skal finansieres. Det er især lån med fast rente og lån med afdrag, som vælges. Bidragssatsen er nu i gennemsnit 0,87 pct., som svarer til en månedlig bidragsbetaling før skat på 723 kr. pr. lånt mio. kr.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
28-05-2019

Danskerne har nu over 900 mia. kr. i bankerne

I april nåede danske privatkunders samlede bankindskud op på 921 mia. kr., svarende til en stigning på 46 mia. over det seneste år. Alene i marts og april steg indskuddene med 26 mia. kr., bl.a. på grund af udbetalinger af udbytter, overskydende skat og feriepenge.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
27-05-2019

Bankernes indtjening kan falde ved lavere vækst

Der er fortsat fremgang i økonomien i både Danmark og mange steder ude i verden, men der er udsigt til, at fremgangen bliver svagere i de kommende år. Hvis den økonomiske vækst dæmpes betydeligt, vil det fremadrettet føre til større nedskrivninger og dermed lavere indtjening i bankerne, påpeger Nationalbanken i sin halvårlige analyse af den finansielle stabilitet i Danmark.

Læs mere
Nyt
27-05-2019

Banker skal forholde sig til nye krav i stresstest

Nationalbanken foretager hvert halve år en stresstest af den danske banksektor. Stresstesten viser, at de systemiske banker overholder både de risikobaserede kapitalkrav og gearingskravet i et hårdt recessionsscenarie. Analysen ser også på bankernes opfyldelse af NEP-krav under stress og viser, at de systemiske banker er afhængige af løbende at kunne udstede NEP-instrumenter for at opfylde deres NEP-krav.

Læs mere
Analyse
27-05-2019

Udsigt til lavere indtjening og højere kapitalkrav for banker

De systemiske kreditinstitutter har fortsat høje resultater, der siden 2010 har været understøttet af lave nedskrivninger. Hvis den økonomiske vækst dæmpes betydeligt, vil det fremadrettet føre til større nedskrivninger og dermed lavere indtjening. Det er sandsynligt, at kravene til institutternes kapitalstruktur vil blive skærpet mærkbart i de kommende år. Det kan presse de systemiske kreditinstitutters overdækning, hvis de ikke opbygger yderli-gere kapital inden da.

Læs mere
Analyse
24-05-2019

Working Paper: The effects of macroprudential policies on house price cycles in an agent-based model of the Danish housing market

I dette papir anvendes en agentbaseret model til at undersøge, hvordan strammere grænser for lån i forhold til boligværdi og i forhold til indkomst påvirker boligpriscykler. Anvendelsen af denne type model muliggør en analyse af virkningerne af sådanne tiltag på forskellige typer husholdninger. I papiret finder jeg, at tiltagene reducerer boligpriscykler på en ikke-lineær måde, der i høj grad afhænger af, i hvilket omfang husholdningerne er berørt, og understreger vigtigheden af, at makroprudentielle beslutningstagere indregner husholdningernes fordeling.

Læs mere
Working paper
23-05-2019

Working Paper: Multiple credit constraints and time-varying macroeconomic dynamics

Jeg bygger en DSGE model, hvori husholdningerne er underlagt en belåningsgradsbegrænsning og en gældsydelsesbegrænsning. Ved en estimation af modellen identificerer jeg, hvornår hver begrænsning bandt i løbet af perioden 1975-2017 i USA. Jeg finder også, at gældsydelseskravene blev lempet i løbet af kreditboomet i midt-2000’erne. Set i lyset af dette kunne boomet have været undgået ved hjælp af strammere gældsydelseskrav, men ikke ved strammere belåningsgradskrav. I slutningen af arbejdspapiret dokumenterer jeg med paneldata på tværs af amter lånebegrænsningernes relevans i at frembringe ikkelineære dynamikker.

Læs mere
Working paper
22-05-2019

Høringssvar vedr. mulige kandidater til en ny risikofri referencerente for det danske kronemarked

Nationalbanken finder det positivt, at en ny referencerente bliver baseret på faktiske handler frem for kvoterede priser, da bagvedliggende transaktioner øger tilliden til den pågældende referencerente. For at skabe klarhed og styrke troværdigheden omkring referencerenterne i Danmark bør den nye referencerente implementeres hurtigt, og den eksisterende udfases. Det er afgørende, at sektoren nu fortsætter arbejdet. Det udestår at finde løsninger for referencerenter for længere løbetider og for, hvordan eksisterende kontrakter overgår fra gamle til nye referencerenter. Disse løsninger bør være i tråd med international best practice.

Læs mere
Høringssvar
14-05-2019

Danske selskaber øger direkte investeringer i udlandet

Danske investorer øgede deres udadgående direkte investeringer i udlandet med 6,3 mia. kr. i første kvartal 2019

Læs mere
Direkte investeringer
09-05-2019

Likviditetsstresstest viser, at Kronos er robust

Kronos er Nationalbankens betalingssystem for store tidskritiske betalinger og er hjertet i den danske finansielle infrastruktur. Analysen vurderer systemets robusthed, målt som ændringen i deltagernes likviditetsbehov og deres evne til at afvikle betalinger rettidigt, når systemet udsættes for stress i tre forskellige scenarier: (1) En stor deltager kan ikke afsende betalinger en hel dag, (2) pengemarkedet er utilgængeligt, og (3) deltagernes adgang til intradag-kredit reduceres. Analysen viser, at systemet er robust i alle tre scenarier.

Læs mere
Analyse
03-05-2019

Danskerne søger imod middel risiko

Private danskere vælger primært investeringsforeninger med middel risiko, når opsparingen skal investeres. Siden starten af 2018 har danskere i alt købt investeringsbeviser for 15,2 mia. kr. i disse foreninger. Modsat solgte de i samme periode beviser i foreninger med lav eller høj risiko for i alt 7,3 mia. kr.

Læs mere
Investeringsforeninger
02-05-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2019

​Valutareserven er i april 2019 formindsket med 1,2 mia. kr. til 452,9 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
02-05-2019

Stigende aktiekurser bidrager til øgede investeringer

Analysen belyser, hvordan udsving i aktiekurserne påvirker virksomhedernes investeringer i fast realkapital via en såkaldt Tobins q-kanal. Hovedresultatet er, at en stigning i kurserne på de danske børsnoterede virksomheder på 10 pct. fører til en stigning i de pågældende virksomheders investeringer på 1,8 pct.

Læs mere
Analyse
01-05-2019

Stort fald i varigheden på realkreditobligationer

Et fald i de lange renter i marts medvirkede til, at den gennemsnitlige varighed på fastforrentede konverterbare realkreditobligationer faldt med 1,8 år til 3,1 år. Siden slutningen af sidste år er varigheden faldet med 2,8 år. Der er i alt fastforrentede konverterbare obligationer for 1.043 mia. kr.

Læs mere
Værdipapirer
01-05-2019

Pensionssektoren køber udenlandske aktier

Forsikrings- og pensionssektoren, F&P, købte udenlandske porteføljeaktier og investeringsforeningsbeviser for 2,9 mia. kr. i marts 2019. Med en ejerandel på knap 60 pct., står F&P for størstedelen af danskernes samlede investeringer i udenlandske aktier mv., der senest er opgjort til 1.884 mia. kr. samlet set.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
30-04-2019

Moderat udlånsvækst

Det samlede udlån til danske husholdninger og ikke-finansielle selskaber var 3.546 mia. kr. i marts 2019. I forhold til marts 2018 er der tale om en moderat vækst på 2,1 pct.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
30-04-2019

Rekordlave realkreditrenter krydser ny grænse

Danskernes gennemsnitlige realkreditrente inkl. bidrag er under 2 pct. – helt præcist 1,97 pct. På danskernes nye realkreditlån ramte renten inkl. bidrag med 1,69 pct. i marts ligeledes en ny lavrekord.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
11-04-2019

Åbning af 0,25 pct. stående lån 2022

Læs mere
Statsgæld
09-04-2019

Nationalbanken optaget som medlem af Network for Greening the Financial System

Nationalbanken er blevet optaget som medlem af Network for Greening the Financial System, NGFS, der er en gruppe af centralbanker og tilsynsmyndigheder.

Læs mere
Pressemeddelelser
08-04-2019

Lempede kreditstandarder har begrænset effekt på markedsandelene

I Nationalbankens udlånsundersøgelse svarer bankerne, at der i 1. kvartal 2019 har været omtrent uændrede kreditstandarder for erhvervskunder (nettotal -0,5). Kreditstandarderne for erhverv er over de seneste 5 år blevet både strammet og lempet, men i overvejende grad er de blevet lempet.

Læs mere
Udlånsundersøgelse
02-04-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2019

​Valutareserven er i marts 2019 formindsket med 1,5 mia. kr. til 454,1 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
01-04-2019

ECBs årsberetning 2018

Dansk oversættelse af ECBs årsberetning 2018.

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
29-03-2019

Danskernes finansielle nettoformue faldt i 2018 for første gang i 10 år

Faldende aktiekurser i 4. kvartal medvirkede til, at danske husholdningers finansielle nettoformue faldt med 179 mia. kr. i 2018 – selv om danskerne fortsat sparer op. Faldet svarer til, at husholdningernes gennemsnitlige formue faldt med 75 tusinde kr. sidste år. Det er den første nedgang siden finanskrisen i 2008.

Læs mere
Finansielle konti
29-03-2019

Udlandsformuen nåede nyt højdepunkt i 2018

Danmarks udlandsformue steg med 195 mia. kr. i 2018 og nåede et nyt højdepunkt på 1.403 mia. kr., svarende til 63 pct. af BNP. Det er ikke mere end 10 år siden, at Danmark havde udlandsgæld. Udlandsgælden toppede for 30 år siden i 1988, hvor den udgjorde hele 38 pct. af BNP.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
28-03-2019

Udlandet køber danske bankobligationer

Danske banker har i alt udstedt obligationer for 406 mia. kr. ved udgangen af februar 2019. Hovedparten er udstedt i valuta og er dermed rettet mod udenlandske investorer. Udlandet ejer ca. 80 pct. af de danske bankobligationer.

Læs mere
Værdipapirer
28-03-2019

Private investorer koncentrerer deres udenlandske aktiekøb

Danske private investorer ejer for 50 mia. kr. håndplukkede udenlandske aktier. Siden begyndelsen af 2018 har danske private investorer købt udenlandske aktier for 8,2 mia. kr. og solgt for 6,7 mia. kr., hvilket giver et samlet køb af udenlandske aktier for 1,5 mia. kr. Handlerne er koncentreret på få aktier. De ti aktier, som investorerne købte flest af, står således for knap en fjerdedel af det samlede aktiekøb.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
27-03-2019

Realkreditlån med afdrag fylder mere og mere

Danskerne havde ved udgangen af februar 2019 realkreditlån med afdrag for 796 mia. kr. Det er 227 mia. kr. mere end i september 2014, hvor andelen af danskernes realkreditlån med afdrag ramte sit lavpunkt på 44 pct. af det samlede realkreditudlån.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
27-03-2019

Lave danske ind- og udlånsrenter for virksomheder

I Danmark er renterne for erhvervsvirksomhedernes ind- og udlån lave sammenlignet med renterne i euroområdet. Det skal ses i lyset af, at de pengepolitiske renter er en smule lavere i Danmark og har været det i længere tid.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
21-03-2019

ECBs økonomiske oversigt, marts 2019

Dansk oversættelse af ECB's økonomiske oversigt, marts 2019 (ECB Economic Bulletin)

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
20-03-2019

Dansk økonomi godt rustet mod eksterne risici

Dansk økonomi er inde i et opsving på sjette år, og indtil videre har det været afbalanceret. Der er også udsigt til, at højkonjunkturen kan fortsætte i de kommende år, men det bliver i et lidt langsommere tempo. Det er kun naturligt efter flere meget gode år.

Læs mere
Nyt
20-03-2019

Udsigter for dansk økonomi - Dansk økonomi bevæger sig længere ind i højkonjunkturen

Dansk økonomi er inde i et balanceret opsving på sjette år. Fremgangen i økonomien skønnes at fortsætte i et roligere tempo. Økonomien står godt rustet til at modstå de aktuelle risici, herunder en vis vækstafdæmpning i udlandet. Det er vigtigt, at der holdes fast i de gennemførte strukturreformer og målsætningen om strukturel balance på de offentlige finanser i 2021. Den forventede vækstafdæmpning kalder ikke på ekspansive finanspolitiske tiltag.

Læs mere
Analyse
20-03-2019

Boligskatteaftalens effekt på boligpriserne

Boligskatteaftalen fra 2017 bidrager til højere priser for enfamiliehuse og lavere for ejerlejligheder frem mod 2022.

Læs mere
Analyse
20-03-2019

Monetære og finansielle tendenser - Lave renter understøtter opsvinget

Kronekursen er meget tæt på centralkursen. Nationalbanken købte kroner i december 2018 og januar 2019 efter en gradvis svækkelse af kronen i løbet af 2018. Pengepolitikken og de øvrige finansielle forhold er lempelige og understøtter det igangværende økonomiske opsving. Renterne i økonomien har været faldende igennem en årrække, men kreditvæksten er fortsat moderat, og overordnet set har både husholdninger og virksomheder konsolideret sig gennem opsvinget.

Læs mere
Analyse
20-03-2019

Den økonomiske politik skal bidrage til en balanceret vækst

​Dansk økonomi er i en højkonjunktur. Der er mangel på arbejdskraft i nogle sektorer, men lønningerne stiger fortsat kun behersket. Fremgangen i økonomien skønnes at fortsætte i et lidt roligere tempo i de kommende år. Stærke økonomiske balancer giver begrundet håb om, at højkonjunkturen ikke følges af en dyb lavkonjunktur, som vi så det i 2000'erne. Det konkluderer Nationalbanken i en ny prognose for dansk økonomi, hvor der ventes en stigning i bruttonationalproduktet, BNP, på 1,7 pct. i år og næste år, mens væksten ventes at blive 1,6 pct. i 2021.

Læs mere
Pressemeddelelser
20-03-2019

Årsrapport 2018

Nationalbankens regnskab for 2018 viser et underskud på 24 mio. kr. mod et underskud på 254 mio. kr. i 2017. Nationalbankens indtjening er presset strukturelt af negative renter. Når resultatet for 2018 ikke er mere negativt skyldes det bl.a. den midlertidige valutakursgevinst på 1,4 mia. kr. som følge af, at euro blev styrket over for kroner.

Læs mere
Rapport
07-03-2019

Tema: Omkostninger ved betalinger i Danmark

Betalingsrådet har undersøgt de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark for de mest anvendte betalingsformer, som borgere og virksomheder benytter sig af. Undersøgelsens resultater præsenteres i en serie af analyser fra Betalingsrådet: Omkostninger ved betalinger i Danmark. Analyser og nærmere information er samlet her på siden.

Læs mere
Betalinger
04-03-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2019

​Valutareserven er i februar 2019 forøget med 14 mio. kr. til 455,6 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
01-03-2019

Hver dansker svinger kortet 1,2 gange dagligt

I 2018 brugte vi danskere i alt vores betalingskort 2,1 mia. gange i enten Danmark eller udlandet for et samlet beløb på svimlende 614 mia. kr. Det svarer til, at hver voksen dansker i gennemsnit brugte et kort ca. 1,2 gange dagligt til et beløb på 292 kr. pr. gang.

Læs mere
Betalinger
28-02-2019

Udlandet køber fortsat fastforrentede realkreditobligationer

Udlandet fortsætter med at købe fastforrentede realkreditobligationer og ejede ved udgangen af januar for 345 mia. kr., svarende til 32 pct. Det er en tredobling siden 2012, hvor udlandets køb af fastforrentede realkreditobligationer begyndte at tage fart.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
28-02-2019

Lukket for nye 30-årige 2 pct.-realkreditlån

Rentefald førte i begyndelsen af januar til, at kursen på 30-årige 2 pct.-realkreditobligationer med afdrag kom over 100. Det fik realkreditinstitutterne til at lukke for optagelse af nye 30-årige 2 pct.-realkreditlån med afdrag. Udeståendet i de bagvedliggende obligationer var i januar 2019 således nogenlunde uændret på 312 mia. kr.

Læs mere
Værdipapirer
27-02-2019

Working Paper: A new model for money demand in Denmark: Money demand in a negative interest rate environment

I en kointegreret VAR-model viser jeg, at den traditionelle pengeefterspørgselsrelation ikke længere kan forklare udviklingen i pengemængden i Danmark. I stedet argumenterer jeg for, at introduktionen af boligformue og et forsigtighedsmotiv forbedrer forklaringsgraden og stabiliteten af pengeefterspørgselsrelationen. Endeligt viser jeg, at det negative rentemiljø ikke har påvirket den underliggende bestemmelse af pengeefterspørgslen.

Læs mere
Working paper
27-02-2019

Lavere renter modsvares af øgede afdrag på realkreditlån

I 2018 betalte danske husholdninger i gennemsnit 1,20 pct. i renter og 0,96 pct. i bidrag på deres realkreditgæld. Det giver husholdningerne udgifter til renter inkl. bidrag på i alt 2,16 pct, hvilket er det laveste niveau nogensinde. Dertil kommer afdragene, som tilsammen med renter og bidrag giver husholdningerne en årlig ydelse på 4,52 pct. i 2018.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
27-02-2019

Stort set uændret tab på bankernes landbrugslån

2018 bød på en varm og tør sommer, og samtidig er prisen på flere landbrugsvarer faldet. Det har givet vanskelige vilkår for mange landbrug. Alligevel har bankernes tab på landbrugslån på 1,5 mia. kr. været begrænset sammenlignet med tidligere år. Tabet i 2018 er 3 pct. lavere end tabet i 2017 og markant lavere end i 2016, hvor tabene var rekordstore.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
25-02-2019

Mobilen har medvirket til at gøre betalinger billigere

Mobilbetalinger er den billigste betalingsform, når der ses på de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger mellem privatpersoner. Det skyldes bl.a., at det er blevet meget udbredt at bruge mobiltelefon til betalinger, når regnskabet mellem to personer skal gøres op.

Læs mere
Nyt
25-02-2019

Mobilbetalinger mellem privatpersoner er billigst for samfundet

​Mobilbetalinger er den billigste betalingsform, når der ses på de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger mellem privatpersoner. Det skyldes bl.a., at det er blevet meget udbredt at benytte mobilbetalinger, når regnskabet mellem to personer skal gøres op. Det viser nye analyser, der er baseret på Betalingsrådets undersøgelse af omkostninger ved betalinger i Danmark.

Læs mere
Pressemeddelelser
21-02-2019

Risici i kreditgivningen til erhverv er stigende

I analysen vurderes opbygning af risici i kreditgivningen til erhverv ved hjælp af en indikator baseret på virksomhedsregnskaber. Indikatoren viser, at risici i kreditgivningen er steget de seneste opsving. Samlet set var risici i 2017 lavere end op til finanskrisen. På tværs af brancher ses en ensartet udvikling. I modsætning til før finanskrisen er der ikke enkelte brancher, der særligt skiller sig ud.

Læs mere
Analyse
20-02-2019

Boligejere øger låntagning og forbrug, når huspriserne stiger

Mange danske boligejere omsætter stigende boligpriser til forbrug ved at øge realkreditgælden i boligen. Det sker ved at omlægge eksisterende lån eller ved at optage tillægslån, der omsætter friværdien til likvide midler. Stigende priser på ejerboliger giver dermed mulighed for at forbruge mere eller fx afdrage på anden gæld.

Læs mere
Nyt
20-02-2019

Working Paper: Housing Collateral and Home-Equity Extraction

Vi undersøger effekten af boligprisudviklingen på belåning af friværdi og boligejernes forbrug ud fra data, der dækker populationen af danske boligejere mellem 2009 og 2016. Vores resultater viser, at boligpriserne øger belåningen af friværdien – og mere for husejere tæt på deres lånegrænser. Endvidere er effekten af boligprisudviklingen på forbruget alene drevet af beslutningen om at belåne boligen yderligere. Vores resultater indikerer, at realkreditsystemet spiller en vigtig rolle for transmissionen af stigninger i boligformuen til realøkonomien.

Læs mere
Working paper
14-02-2019

Direkte investeringer faldt i 2018

Efter flere år med fremgang faldt de udadgående direkte investeringer fra Danmark til udlandet med 60 mia. kr. i 2018. De indadgående direkte investeringer fra udlandet til Danmark faldt med 11 mia. kr.

Læs mere
Direkte investeringer
06-02-2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes præsentation for Den Danske Aktuarforening 6. februar 2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes præsentation for Den Danske Aktuarforening 6. februar 2019

Læs mere
Taler
04-02-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2019

​Valutareserven er i januar 2019 formindsket med 3,5 mia. kr. til 455,5 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
31-01-2019

Nordisk-baltisk finansiel kriseøvelse

​De nordiske og baltiske myndigheder inden for finansiel stabilitet har i en fælles øvelse testet håndteringen af en finansiel krise. Øvelsen blev gennemført fra 22. til 23. januar 2019 og involverede 31 myndigheder fra Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige og relevante EU-myndigheder. En repræsentant fra Den Internationale Valutafond, IMF, overværede øvelsen.

Læs mere
Finansiel stabilitet
31-01-2019

Dårligt år for investorer i investeringsforeninger

2018 har været et dårligt år for investorer i danske investeringsforeninger. Samlet set gav investeringsforeningerne et afkast på -5,7 pct. til deres investorer. Tabene rammer bredt blandt investorerne og de typer af investeringsafdelinger, de har investeret i.

Læs mere
Investeringsforeninger
31-01-2019

Statens låntagning og gæld 2018

Statsgældspolitikken i Danmark har været præget af fire år med meget lave finansieringsomkostninger og faldende gæld. I 2018 faldt statsgælden til 19 pct. af BNP. Staten opnår en betydelig rentebesparelse ved at yde genudlån og opkøbe obligationer til finansiering af almene boliger. Det er samtidig med til at understøtte statspapirmarkedet. Markedslikviditeten understøttes desuden af statens aktivitet i det sekundære marked og en velfungerende primary dealer-model.

Læs mere
Statsgæld
30-01-2019

Ny chef for Økonomi og Pengepolitik

​Danmarks Nationalbank har ansat Signe Krogstrup som vicedirektør og chef for afdelingen Økonomi og Pengepolitik med virkning fra 1. juni 2019.

Læs mere
Pressemeddelelser
30-01-2019

Working Paper: Macro-financial linkages in a SVAR model with application to Denmark

Vi analyserer makrofinansielle links i dansk økonomi ved at estimere en strukturel VAR-model. Vi konstruerer et nyt indeks for finansielle forhold for dansk økonomi. Vi finder, at finansielle forhold stimulerede BNP før finanskrisen og gjorde den efterfølgende recession dybere. I de seneste år har finansielle forhold bidraget til opsvinget i Danmark.

Læs mere
Working paper
29-01-2019

Stort køb af udenlandske porteføljeaktiver i 2018

Danske investorer købte i 2018 udenlandske porteføljeaktier og -obligationer for 115 mia. kr., hvilket er det største køb siden 2014. De udenlandske porteføljeaktiver udgør 3.020 mia. kr. svarende til 138 pct. af bruttonationalproduktet, BNP.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
28-01-2019

Store kommunale forskelle på realkreditafdrag

Husholdningernes realkreditafdrag var i 2018 i gennemsnit 23.500 kr. pr. lånt mio. kr. Gennemsnitstallet dækker over store kommunale forskelle i afdrag. Forskellene er blevet større det seneste år.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
28-01-2019

Lavere udlånsvækst i vækstområder

I 14 af landets kommuner med de største prisstigninger på ejerboliger (vækstområder) var der i 2018 en lavere vækst i realkreditudlånet til husholdninger sammenlignet med det foregående år.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
24-01-2019

Working Paper: Housing wealth effects and mortgage borrowing

Vi undersøger sammenhængen mellem boligpriser, belåning af friværdi og privatforbrug i Danmark. Ud fra spørgeskemaoplysninger udvikler vi et mål for uventede boligprisændringer, som kan kobles til danske registerdata. Dermed kan vi vise, at boligejere, der oplever uventede boligprisstigninger, belåner friværdien og øger forbruget. Vi finder, at effekten drives af boligejere, som med fordel kan omlægge deres eksisterende realkreditlån. Det indikerer, at formueeffekten er tæt forbundet med udviklingen på realkreditmarkedet.

Læs mere
Working paper
21-01-2019

Kan teksten i et regnskab forudse konkurser blandt virksomheder?

Det er normalt regnskabstallene, der granskes, når virksomhedernes sundhedstilstand skal vurderes. Men teksten i deres regnskabsrapporter kan også indeholde vigtig information, som kan være med til at forudse konkurser.

Læs mere
Nyt
21-01-2019

Tekstbaseret machine learning forbedrer konkursmodellering

Machine learning-metoder gør modelleringen af data mere fleksibel og gør det muligt at benytte ustrukturerede data, som konventionelle statistiske metoder ikke tillader i samme grad. Benyttes sådanne metoder til at inddrage revisorpåtegninger og ledelsesberetninger fra virksomheders regnskaber til at beregne deres konkurssandsynlighed, øges nøjagtigheden af beregningen væsentligt. Særligt revisorpåtegninger bidrager med brugbar information.

Læs mere
Analyse
16-01-2019

Kronekursen har kun beskeden indflydelse på betalingsbalancen

Analysen ser nærmere på, i hvilket omfang kronekursen påvirker betalingsbalancen. Kronekursen viser sig kun at have beskeden indflydelse på betalingsbalancen, og påvirkningen komme med en vis forsinkelse. Selv om globalisering har øget samhandlen med resten af verden og har medført, at produktionskæder er blevet splittet på tværs af lande, har gennemslaget fra kronekursen til betalingsbalancen været stabilt over tid. På langt sigt drives betalingsbalancen af andre faktorer end kronekursen.

Læs mere
Analyse
10-01-2019

EU’s indre marked for arbejdskraft dæmper konjunkturpres

Udvidelserne af EU førte til store bevægelser af arbejdskraft fra Øst- til Vesteuropa. Det har øget arbejdsstyrken væsentligt i flere af de lande med aktuel mangel på arbejdskraft. Analysen peger på, at indstrømningen af EU-arbejdskraft øger arbejdsstyrken i et EU-land med 0,1 pct. årligt, når ledighedsgabet falder med 1 procentpoint. Det har en vis konjunkturdæmpende effekt. Der er store indkomstforskelle imellem Øst- og Vesteuropa. Derfor kan vesteuropæiske virksomheder fortsat tiltrække EU-arbejdskraft under en højkonjunktur.

Læs mere
Analyse
09-01-2019

Strammere kreditstandarder over for private

I Nationalbankens udlånsundersøgelse svarer bankerne og realkreditinstitutterne, at de i 4. kvartal 2018 har strammet kreditstandarderne for privatkunder. Samtidig angiver især realkreditinstitutterne, at efterspørgslen fra privatkunder er faldet.

Læs mere
Udlånsundersøgelse
09-01-2019

Åbning af 0,50 pct. stående lån 2029

Læs mere
Statsgæld
07-01-2019

Udlandet har solgt danske porteføljeaktier

Siden begyndelsen af 2018 har udenlandske investorer solgt danske porteføljeaktier for 73 mia. kr. Det svarer til lidt over 5 pct. af deres beholdning primo året. De har bl.a. solgt bankaktier for et beløb på 20 mia. kr., heraf for 2 mia. kr. i november.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
07-01-2019

Tab på danske aktier i 2018

Efter en række år med høje afkast gav danske børsnoterede aktier et negativt afkast på 4,3 pct. i de første 11 måneder af 2018. Det skyldes primært kurstab på de 25 mest handlede aktier (C25-indekset), som udgør ca. 85 pct. af markedsværdien.

Læs mere
Værdipapirer
03-01-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2018

​Valutareserven er i december 2018 formindsket med 9,9 mia. kr. til 457,4 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
27-12-2018

ECBs økonomiske oversigt, december 2018

Dansk oversættelse af ECB's økonomiske oversigt, december 2018 (ECB Economic Bulletin)

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
21-12-2018

Færre nye risikable realkreditlån

De seneste år er realkreditlån med fast rente og afdrag gået frem på bekostning af variabelt forrentede lån uden afdrag. Det gælder også i år, hvor udviklingen desuden har været understøttet af nye retningslinjer fra Erhvervsministeriet pr. 1. januar 2018.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
21-12-2018

De finansielle aktiver bag pensionsformuen vokser

De finansielle aktiver, som forvaltes af danske forsikringsselskaber og pensionskasser, nåede op på 4.182 mia. kr. i slutningen af 3. kvartal 2018. Det svarer til ca. to gange Danmarks bruttonationalprodukt, BNP, og til mere end en fordobling over de seneste ti år. Stigningen skyldes bl.a., at den danske pensionsformue fortsat er under opbygning, dvs. indbetalingerne overstiger udbetalingerne, og at der har været store afkast i de senere år.

Læs mere
Finansielle konti
21-12-2018

Virksomheder øger indlån trods negative renter

Danske personligt ejede virksomheder og ikke-finansielle selskaber øgede i oktober 2018 deres bankindlån til 409 mia. kr. Det er en stigning på 7 pct. i forhold til året før. Samtidig steg andelen af virksomhedernes indlån, der har negativ rente fra 43 til 55 pct.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
21-12-2018

Udlandsformuen steg i 3. kvartal 2018

Danmarks udlandsformue steg med 56 mia. kr. i 3. kvartal 2018 til 1.431 mia. kr. Den er mere end fordoblet over de seneste tre år og udgør nu 65 pct. af bruttonationalproduktet, BNP.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
19-12-2018

Working Paper: Firm-level Entry and Exit over the Danish Business Cycle

Vi anvender registerdata til at se på virksomhedsdynamik i Danmark. I lighed med resultater for USA har yngre virksomheder større tilbøjelighed til at gå konkurs og vokse hurtigere over tid, men danske virksomheder er desuden længere tid om at modnes. Vi observerer ikke tegn på et fald i opstartsraten for nye virksomheder eller varige mén for virksomheder grundlagt under recessioner. Fluktuationer i opstartsraten har dog vedvarende effekter på det langsigtede niveau for værditilvækst.

Læs mere
Working paper
18-12-2018

Test skal øge cyberrobustheden i Danmark

Nationalbanken og den finansielle sektor er gået sammen om at etablere TIBER-DK, der er et testforløb, hvor landets vigtigste banker og de essentielle dele af den finansielle infrastruktur testes. Målet er at øge cyberrobustheden og fremme den finansielle stabilitet.

Læs mere
Nyt
14-12-2018

Ny finansiering af almene boliger styrker statspapirmarkedet

I 2018 har staten opkøbt alle de udbudte statsgaranterede realkreditobligationer til finansiering af almene boliger. I 2019 vil staten også byde på obligationerne. Opkøbene giver staten mulighed for at opbygge likvide statspapirer og fastholde en bred lånevifte. Statens renterisiko er uafhængig af kupon og løbetid på de opkøbte obligationer.

Læs mere
Statsgæld
14-12-2018

Statsgældspolitikken - Strategimeddelelse 2019

Sigtepunktet for salget af statsobligationer og skatkammerbeviser i 2019 er henholdsvis 65 og 30 mia. kr. Det er uændret fra 2018. Udstedelserne fokuseres i de 2- og 10-årige løbetidssegmenter. 23. januar åbnes en ny 10-årig obligation med udløb 2029. I 1. halvår åbnes desuden en ny 2-årig obligation med udløb i 2022.

Læs mere
Statsgæld
04-12-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2018

​Valutareserven er i november 2018 formindsket med 0,3 mia. kr. til 467,3 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
04-12-2018

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg efterår 2018

Møde i Det Økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg efterår 2018.

Læs mere
Udtalelser
03-12-2018

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Finans Danmarks årsmøde 2018

Lars Rohdes tale ved Finans Danmarks årsmøde 3. december 2018.

Læs mere
Taler
03-12-2018

Working Paper: Consistency between household-level consumption data from registers and surveys

Vi undersøger konsistensen på husstandsniveau mellem forbrug beregnet ud fra administrative registre og forbrug rapporteret i den interviewbaserede forbrugsundersøgelse for Danmark i perioden 2002-15. Vi finder, at de marginale tilbøjeligheder til at forbruge ud af indkomsten estimeret på grundlag af registerdata ikke er signifikant forskellige fra dem, som kan estimeres på grundlag af data fra forbrugsundersøgelsen.

Læs mere
Working paper
03-12-2018

NEP-krav til realkredit: Nødvendigt og nærmest gratis

Til trods for, at der er blevet indført et minimumskrav på 8 pct. af passiverne, er kravet til nogle af SIFI'erne fortsat for lavt til, at de kan rekapitaliseres og videreføres i en krisesituation. Et risikofølsomt NEP-krav til realkreditinstitutterne er nødvendigt for at sikre, at der er midler nok til at krisehåndtere dem. Omkostningen ved at indføre et NEP-krav til realkreditinstitutterne er lav. Hvis den omregnes til en stigning i bidragssatserne, svarer det til, at de stiger med mindre end 1 basispoint i gennemsnit.

Læs mere
Analyse
03-12-2018

God mulighed for, at julen betales kontaktløst

I 3. kvartal foretog danskerne 251 mio. kontaktløse kortbetalinger. Det svarer til 61 pct. af alle kortbetalinger i danske forretninger. De kontaktløse betalinger udgør en stadig større del, og sammenlignet med sidste år er der sket en stigning på hele 24 procentpoint. Der er altså god mulighed for, at dette års juleindkøb foretages kontaktløst.

Læs mere
Betalinger
30-11-2018

Mellemstore banker opruster i vækstområder

De mellemstore banker har udvidet deres aktiviteter i Aarhus og København ved at åbne filialer og øge udlån til boliger kraftigt. Mens antallet af bankfilialer i Danmark generelt har været faldende i flere år, har de mellemstore banker øget deres netværk af filialer med 19 siden 2012, og størstedelen af dem er åbnet i vækstområder som Aarhus og København.

Læs mere
Nyt
30-11-2018

Lave renter og rigelig udlånskapacitet sætter lånestandarder under pres

Udlånsvæksten er samlet set begrænset, men de mellemstore banker har åbnet nye filialer og haft en kraftig stigning i boligudlån i vækstområderne. Det er vigtigt, at bankerne tager højde for de risici, der kan være forbundet med at træde ind på nye markedsområder, og ikke benytter kreditstandarder som konkurrenceparameter. Problemer med hvidvask har gjort det klart, at der er behov for øget fokus på bekæmpelse af ulovlige aktiviteter. Effektiv bekæmpelse af hvidvask kræver et styrket grænseoverskridende samarbejde.

Læs mere
Analyse
30-11-2018

Lave renter og rigelig udlånskapacitet sætter lånestandarder under pres

​Efter en lang periode med lave renter og lempelige finansielle betingelser, er der grobund for, at bankerne tager større risici, når de bevilger lån. Det konkluderer Nationalbanken i sin analyse Finansiel Stabilitet.

Læs mere
Pressemeddelelser
30-11-2018

De største banker overholder kapitalkrav i stresstest

Nationalbankens halvårlige stresstest af den danske banksektor viser, at de største banker overholder kravene til deres kapitalbuffere i et hårdt recessionsscenarie. Analysen beskriver også Nationalbankens tilgang til at gøre recessionsscenariet konjunkturfølsomt.

Læs mere
Analyse
28-11-2018

Grønlandsk økonomi - Stærk vækst og mangel på arbejdskraft

Den økonomiske vækst i Grønland er høj i disse år og ser ud til at fortsætte. Årsagen er især høje fiskepriser og fremgang i fangsterne. Fiskeriet er overvejende bæredygtigt. Arbejdsløsheden er lav og risikoen for overophedning stor. Der er derfor behov for en stram finanspolitik, og meget store investeringer i lufthavne kan med fordel gennemføres gradvist. En langsigtet økonomisk udvikling forudsætter et bredere erhvervsgrundlag, en bedre uddannet arbejdsstyrke og en højere produktivitet.

Læs mere
Analyse
28-11-2018

Siuariartorluarneq sulisussaaleqinerlu (Grønlandsk økonomi)

Ukiuni makkunani Kalaallit Nunaanni aningaasaqarnikkut siuariartortoqarluarpoq taamaaginnarnissaalu ilimanarpoq. Tassunga pissutaasut pingaarnerit tassaapput aalisakkat akiisa qaffasinnerat pisallu amerliartornerat. Aalisarnerup annerpaartaa nungusaataanngitsumik ingerlanneqarpoq. Suliffissaaleqineq appasippoq aningaasaqarnikkullu akit qaffapiloornissaat aarleqqutigineqarsinnaavoq. Aningaasaqarnikkut sukannersumik aqutsisoqarnissaa pisariaqarpoq, mittarfinnillu aningaasaliinerit annertuut ataatsikkoortinneqanngippata pitsaaqutitaqassaaq. Siunissami aningaasaqarnikkut pitsaasumik ineriartorneq ingerlatiinnarneqassappat inuussutissarsiutit amerlanerunissaat, sulisartut ilinniarluarsimanerunissaat annertunerusumillu naammassisaqartoqartarnissaa pisariaqartinneqarput.

Læs mere
Analyse
28-11-2018

Fastforrentede realkreditobligationer er populære i udlandet

Udlandet fortsætter med at købe danske fastforrentede realkreditobligationer. I de seneste tre måneder har udlandet købt fastforrentede realkreditobligationer for 11 mia. kr. Udlandet ejer nu 31 pct. af disse obligationer.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
28-11-2018

Færre realkreditobligationer refinansieres

I 2018 er realkreditobligationer for 613 mia. kr. blevet refinansieret. Refinansieringsbehovet forventes at blive endnu lavere i 2019, hvor realkreditobligationer for 539 mia. kr. udløber.

Læs mere
Værdipapirer
27-11-2018

Øget kreditvækst til dansk erhverv

Efter flere år med kreditvækst omkring nul er det samlede udlån fra banker og realkreditinstitutter til danske erhvervsvirksomheder indtil nu steget med 2,9 pct. i 2018. Det er den største stigning i årets første 10 måneder siden 2008. Kreditvæksten var dog flere gange større i årene op til finanskrisen.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
27-11-2018

Bankernes forretningsmodel afgør deres rentemarginal

I oktober 2018 var forskellen mellem store og mellemstore bankers ud- og indlånsrenter, deres rentemarginaler, omtrent 1 procentpoint. De mellemstore banker havde en rentemarginal på omkring 3,5 pct., mens den var 2,6 pct. i de store banker.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
20-11-2018

Bankunion er ikke bygget op om fælles hæftelse

Hverken bankunion eller eurosamarbejde er bygget op om fælles hæftelse. Derfor bør bekymring for at "komme til at betale regningen" for redning af banker i andre lande ikke være central ved vurderingen af fordele og ulemper ved dansk deltagelse.

Læs mere
Analyse
20-11-2018

Kronikker mv.

Kronik af nationalbankdirektør Per Callesen bragt på Altinget.dk 20. november 2018. I den danske debat om deltagelse i det styrkede banksamarbejde er der ofte fokus på risikoen for, at danske banker og skatteborgere kommer til at dække tab i banker i andre lande. Denne bekymring er ubegrundet, mener Nationalbanken.

Læs mere
Udtalelser
19-11-2018

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Macroprudential Policy Conference 19. november 2018

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Macroprudential Policy Conference 19. november (findes kun på engelsk)

Læs mere
Taler
19-11-2018

Effekter af vejledning om belåning af boliger fra 2016

Siden finanskrisen har der været fokus på at gøre den finansielle sektor mere robust. Et af værktøjerne til at nå det mål er en vejledning fra Finanstilsynet fra 2016 om kreditvurdering ved belåning af boliger i de såkaldte vækstområder. Vejledningen har fået låntagere i vækstområderne til at låne mindre sammenlignet med låntagere uden for vækstområderne, men effekten er beskeden. Den beskedne effekt kan skyldes langsom implementering, plads til at fravige vejledningen, og at vejledningen blev lagt i forlængelse af best practice i institutterne.

Læs mere
Analyse
16-11-2018

Færøsk økonomi - Øget pres på arbejdsmarkedet

Færøsk økonomi er inde i en højkonjunktur, og arbejdsmarkedet er presset. Finanspolitikken bør dæmpe efterspørgslen for at mindske risikoen for overophedning af økonomien. Desuden bør rammerne for kommunernes økonomi strammes for at sikre forudsætningerne for, at finanspolitikken kan virke stabiliserende på økonomien fremover. Med gode konjunkturer er det et godt tidspunkt at forberede de offentlige finanser til at håndtere de øgede udgifter, der er forbundet med aldringen i samfundet i de kommende årtier.

Læs mere
Analyse
16-11-2018

Økt trýst á arbeiðsmarknaðin (færøsk økonomi)

Hákonjunkturur valdar í føroyska búskapinum, og arbeiðsmarknaðurin er undir trýsti. Fíggjarpolitikkurin eigur at tálma eftirspurninginum til tess at minka um vandan fyri ovurupphiting av búskapinum. Harafturat eiga búskaparligu karmarnir í kommununum at táttast soleiðis, at fíggjarpolitikkurin fær tryggjað búskapin í framtíðini. Við góðum konjunkturum er gott høvi til at fyrireika almenna fíggjarstandin til at handfara tær øktu útreiðslurnar, ið standast av, at fólk verða eldri og eldri í føroyska samfelagnum tey næstu áratíggjuni.

Læs mere
Analyse
15-11-2018

Working Paper: Predicting distresses using deep learning of text segments in annual reports

Vi udvikler en konkursmodel for danske virksomheder baseret på "deep learning", der udnytter ledelsesrapporterne og revisorerklæringerne i årsregnskaberne foruden regnskabstallene. Vores resultater viser, at regnskabsteksterne bidrager med en statistisk signifikant forbedring af modellens evne til at forudsige konkurser i forhold til en række modeller, der ikke inkluderer regnskabstekster. Denne forbedring er særlig markant for store virksomheder. Vores resultater viser endvidere, at revisorerklæringerne indeholder mere relevant information end ledelsesrapporterne.

Læs mere
Working paper
14-11-2018

Lille tilbagegang i de direkte investeringer i år

Både danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark er faldet en smule i de første tre kvartaler af 2018. De er blevet reduceret med henholdsvis 26 og 11 mia. kr. Det sker efter flere år med fremgang i de udadgående investeringer.

Læs mere
Direkte investeringer
12-11-2018

Spar op til dårlige tider i gode tider

Finanskrisen for ti år siden var forbundet med store samfundsøkonomiske omkostninger og – som følge deraf – øget politisk fokus på risici i det finansielle system som helhed og på, hvordan de kan forebygges og imødegås, dvs. makroprudentiel politik. Dette diskussionsoplæg giver et overblik over centrale karakteristika ved det danske finansielle system og peger på aktuelle udfordringer for makroprudentiel politik. Oplægget sætter rammerne for en konference om makroprudentiel politik 19. november 2018, som Nationalbanken afholder i samarbejde med den Europæiske Afdeling i Den Internationale Valutafond (IMF) og Center for Financial Frictions (FRIC) ved Copenhagen Business School (CBS).

Læs mere
Analyse
02-11-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2018

Valutareserven er i oktober 2018 formindsket med 298 mio. kr. til 467,6 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
02-11-2018

Working Paper: Consumption Heterogeneity: Micro Drivers and Macro Implications

Dette papir sigter mod dels at teste forbrugsmodellers mikrogrundlag, dels at kvantificere de makroøkonomiske effekter af heterogenitet i forbrugsadfærd. Vi udvikler en ny metode til at estimere forbrugets følsomhed over for permanente og midlertidige indkomststød og anvender den på danske registerdata. Vi finder, at husholdninger, hvis disponible indkomst reduceres som følge af en rentestigning, har betydeligt større forbrugstilbøjelighed end husholdninger, hvis disponible indkomst forøges. Denne renteeksponeringskanal har potentielt større betydning end den intertemporale substitutionskanal, som dominerer i ny-keynesianske modeller med én repræsentativ agent.

Læs mere
Working paper
30-10-2018

Passivt forvaltede investeringsafdelinger i fremgang

I årets tre første kvartaler er der købt investeringsforeningsbeviser i passivt forvaltede aktieinvesteringsafdelinger for 13,9 mia. kr. Til sammenligning er der kun købt investeringsforeningsbeviser for 1,3 mia. kr. i aktivt forvaltede aktieafdelinger.

Læs mere
Investeringsforeninger
29-10-2018

Tidspunkt for offentliggørelser ændres som følge af tilslutning til Target2-Securities

Offentliggørelse af den daglige nettostilling og de månedlige tal for valutareserven sker med virkning fra i dag kl. 17 i stedet for kl. 16, som hidtil har været praksis. Tidspunktet ændres, som følge af at danske kroner i dag bliver tilsluttet Target2-Securities, T2S.

Læs mere
Pressemeddelelser
26-10-2018

Working Paper: Can machine learning models capture correlations in corporate distresses?

Vi implementerer en machine learning-model, som i litteraturen har vist sig at være god til at forudsige konkurser, og vi viser, at den ekstra kompleksitet i modellen ikke medfører, at modellen er bedre til at modellere korrelationer i virksomhedskonkurser end traditionelle konkursmodeller. I stedet implementerer vi en frailty-model, som direkte introducerer korrelation i konkurser. Denne model er i stand til at rangere virksomheder efter deres kreditrisiko, samtidig med at den korrekt vurderer risikoen i en portefølje af virksomhedslån.

Læs mere
Working paper
26-10-2018

Afdæmpning af kapitalbevægelserne siden finanskrisen

Omfanget af kapitalbevægelser mellem Danmark og udlandet faldt, efter at finanskrisen brød ud i efteråret 2008. Internationalt blev kapitalbevægelserne også dæmpet i forbindelse med finanskrisen.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
26-10-2018

Stigning i obligationsudstedelser bag F5-lån

Ved udgangen af september 2018 er der udstedt obligationer for 604 mia. kr. bag F5-lån. Det er mere end en fordobling siden september 2012. Et F5-lån er et rentetilpasningslån, hvor renten er fast i fem år ad gangen. Disse obligationer udgør nu over halvdelen af obligationerne bag alle rentetilpasningslån – og en tredjedel af realkreditobligationer med refe-rencerente eller bag rentetilpasningslån tilsammen (variabelt forrentede realkreditlån).

Læs mere
Værdipapirer
25-10-2018

Danskernes penge er primært indlån i banker

Næsten 95 pct. af de penge, som den private sektor umiddelbart råder over til betalinger, er indlån på almindelige bankkonti. Resten er kontanter. Mens betalinger med kontanter sker fysisk, så sker betalinger med indlån digitalt, dvs. direkte fra egen bankkonto til modtagerens bankkonto, fx ved hjælp af betalingskort eller smartphones.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
25-10-2018

Danskerne afdrager mere på realkreditgælden

Danske husholdninger afdrager i stigende grad på deres realkreditgæld. I årets første tre kvartaler har de i alt afdraget 26,2 mia. kr. på deres lån i ejerboliger og fritidshuse. I samme periode sidste år var det tal 24,3 mia. kr., hvilket er en stigning på 7,8 pct.

Læs mere
Bank og realkredit, renter