Nyheder

Publiceret Download Titel Type
28-04-2017

Åbning af 0,25 pct. stående lån 2020

Den 17. maj 2017 åbnes 0,25 pct. stående lån 2020 (ISIN: DK0009923641) med termin 15. november. Statsobligationen forfalder 15. november 2020. Den nye obligation afløser 0,25 pct. stående lån 2018 i den primære lånevifte. Herefter kan staten købe op i 0,25 pct. stående lån 2018.

Læs mere
Statsgæld
20-04-2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg ved Danske Bank Markets event i New York City

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg ved Danske Bank Markets event i New York City 20. april 2017. (Findes kun på engelsk)

Læs mere
Taler
10-04-2017

ECBs årsberetning 2016

Dansk oversættelse af ECBs årsberetning 2016.

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
10-04-2017

Øget konkurrence blandt bankerne om de robuste erhvervsvirksomheder

De danske erhvervsvirksomheder konsoliderer sig fortsat, og bankernes nedskrivninger og tab på udlån til dem har været faldende siden 2012.

Læs mere
Nationalbankens udlånsundersøgelse
07-04-2017

Væksten i husholdningernes finansielle formuer er aftaget i 2016

Væksten i danske husholdningers finansielle nettoformuer – forskellen på deres finansielle aktiver og passiver – var i 2016 mere afdæmpet end i de to foregående år.

Læs mere
Finansielle konti - kvartalsvise
06-04-2017

Working paper: En ledende indikator for boligprisbobler

Fremkomsten af en boligprisboble kan have betydelige konsekvenser for makroøkonomisk og finansiel stabilitet. Dette arbejdspapir undersøger dynamikken i boligpriserne i Danmark for at kunne identificere bobler rettidigt. De empiriske resultater indikerer, at udviklingen fra midten af 2005 var i overensstemmelse med en prisboble i Danmark. Når testet anvendes på lejlighedspriser i København, så indikerer udviklingen i den reale pris i 2015-16 også spekulativ adfærd, men det kan ikke udelukkes, at udviklingen er drevet af fundamentale økonomiske faktorer.

Læs mere
Working paper
04-04-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2017

​Valutareserven er i marts 2017 formindsket med 2,5 mia. kr. til 464,1 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
04-04-2017

Kinas betydning for dansk eksport fortsætter med at vokse

Danske virksomheders eksport til Kina spiller en stadig stigende rolle, og med knap 6 pct. af den endelige efterspørgsel efter dansk eksport nærmer Kina sig Storbritannien, der er Danmarks fjerdevigtigste eksportmarked.

Læs mere
Nyt
31-03-2017

Udlandsformuen steg med 144 mia. kr. i 4. kvartal 2016

Ved udgangen af 4. kvartal 2016 havde Danmark nettoaktiver over for udlandet på 1.157 mia. kr. Det er en stigning på 144 mia. kr. siden kvartalet før og skyldes især overskud på betalingsbalancen og valutakursstigninger på danske investorers aktiver i dollar.

Læs mere
Danmarks aktiver og passiver over for udlandet
30-03-2017

Danskerne er mestre i at betale elektronisk

Danskerne anvender overvejende elektroniske betalingsløsninger, især betalingskort. Faktisk er danskerne de flittigste brugere af betalingskort i EU. De elektroniske betalinger understøttes af betalingssystemerne, der sikrer, at afviklingen er hurtig og smidig. Fx er det muligt at overføre penge fra en konto til en anden på få sekunder. Danmark er i front som digitalt samfund ifølge Europa-Kommissionens indeks. Det skyldes bl.a. det offentliges fokus på digitalisering.

Læs mere
Analyse
28-03-2017

Danskere køber udenlandske aktier – udlændinge køber danske obligationer

Danske investorer købte udenlandske aktier for 20 mia. kr. i februar 2017.

Læs mere
Udenlandske porteføljeinvesteringer
28-03-2017

Værdien af danske aktier er mere end fordoblet på fem år

Det danske aktiemarked steg med 10 pct. fra december til februar og har dermed genvundet sin styrke efter, at aktiekurserne faldt markant fra august til november i 2016.

Læs mere
Værdipapirer
27-03-2017

Realkreditudlånet til ejerboliger og fritidshuse stiger

Realkreditinstitutternes udlån til ejerboliger og fritidshuse fortsætter med at stige.

Læs mere
Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
23-03-2017

ECBs økonomiske oversigt, marts 2017

Dansk oversættelse af ECBs økonomiske oversigt, marts 2017. (ECB Economic Bulletin).

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
23-03-2017

Kronikker mv.

Nationalbankens svar til Cepos: Hvordan kom der så mange høns ud af en lille skattefjer? "Nationalbanken blev i sidste uge spurgt, om lavere marginalskat ville dæmpe presset på arbejdsmarkedet i en højkonjunktur. Svaret var nej, som uddybet i indlægget i Børsen tirsdag. Spørgsmålet i sidste uge kom ikke fra Cepos eller Børsen og omtalte ikke evt. konkrete fortalere for noget sådant. Svaret omhandlede ufinansierede skattelettelser."

Læs mere
Udtalelser
22-03-2017

Working Paper: Hvad er effekterne på realøkonomien af ændret boligbeskatning og introduktionen af nye låneformer? - Et case studie af dansk økonomi i 00'erne

Hvad er effekterne på aktivitet og boligpriserne af introduktionen af rentetilpasningslån og afdragsfrihed og skattestoppet på boligmarkedet? Jeg analyserer spørgsmålet inden for rammerne af en DSGE-model med et boligmarked, finansielle friktioner, og banker udvidet med rentetilpasningslån og afdragsfrihed. Jeg finder, at introduktionen af de nye låntyper og ændret boligbeskatning kan forklare ca. 1/3 af boligprisens afgivelse fra en langsigtet trend i perioden 2004-06 og ca. 15-40 pct. af produktionsgabet. Husholdningernes gæld i forhold til BNP ville uden ændringer have været 20 procentpoint lavere. Endelig peger analysen på, at dansk økonomi er blevet mere volatil efter implementering af de nævnte ændringer i rammebetingelser på boligmarkedet.

Læs mere
Working paper
21-03-2017

Produktionen af danske mønter i Finland er begyndt

Læs mere
Pressemeddelelser
20-03-2017

For første gang i mindst 183 år har den danske stat ingen lån i udenlandsk valuta

Den 20. marts 2017 afdrager den danske stat det sidste lån i udenlandsk valuta på 1,5 mia. dollar. Dermed har staten ikke længere lån i udenlandsk valuta. Det er første gang i mindst 183 år.

Læs mere
Nyt
17-03-2017

Working Paper: Non-Parametric Estimation of Marginal Propensities to Consume: The Case of Regression Splines

I papiret undersøges anvendeligheden af en ikke-parametrisk metode, en såkaldt regression spline, til estimation af husholdningers marginale forbrugstilbøjelighed.

Læs mere
Working paper
15-03-2017

Udsigt til fortsat balanceret vækst for dansk økonomi

Dansk økonomi er inde i et balanceret opsving og bevæger sig ind i en moderat højkonjunktur. Strukturelle forhold kan bremse en stærkere fremgang, og dermed er vækstmulighederne mindre end tidligere. Væksten i BNP ventes at stige til 1,6 pct. i 2017 fra 1,1 pct. året før. Det ventede forløb i Nationalbankens prognose forudsætter, at arbejdsudbuddet stiger som følge af allerede gennemførte reformer. Vækstudsigterne kan blive påvirket, hvis der opstår et kraftigt pres på arbejdsmarkedet og af udviklingen i den internationale økonomi, herunder finanspolitikken i USA.

Læs mere
Nyt
15-03-2017

Udsigter for dansk økonomi - Balanceret fremgang i dansk økonomi

Dansk økonomi er inde i et balanceret opsving og bevæger sig ind i en moderat højkonjunktur. Strukturelle forhold kan bremse en stærkere fremgang, og dermed er vækstmulighederne mindre end tidligere. Væksten i BNP ventes at stige til 1,6 pct. i 2017 fra 1,1 pct. året før. Det ventede forløb i Nationalbankens prognose forudsætter, at arbejdsudbuddet stiger som følge af allerede gennemførte reformer. Vækstudsigterne kan blive påvirket, hvis der opstår et kraftigt pres på arbejdsmarkedet og af udviklingen i den internationale økonomi, herunder finanspolitikken i USA.

Læs mere
Analyse
15-03-2017

Årsrapport 2016

Nationalbankens regnskab for 2016 viser et overskud på 3,9 mia. kr. Det er en stigning på 0,3 mia. kr. i forhold til året før. Stigningen afspejler især kursgevinster på guldbeholdningen, avancer ved salg af anlægsaktiver og afkast på finansielle porteføljer. Valutakursreguleringer og placering til negative renter trækker resultatet ned. Nationalbanken overfører 845 mio. kr. til staten, mens resten af overskuddet overføres til Nationalbankens sikringsfond.

Læs mere
Rapport
15-03-2017

Monetære og finansielle tendenser – Stabil krone og roligt pengemarked

Kronen har de seneste måneder ligget stabil over for euroen på et niveau lidt stærkere end centralkursen. I løbet af februar steg efterspørgslen efter kroner som følge af usikkerhed om udfaldene af de forestående valg i Europa. På den baggrund intervenerede Nationalbanken og solgte kroner for 4,7 mia. kr. i februar. Nationalbanken har fastholdt indskudsbevisrenten på -0,65 pct. siden januar 2016. Pengemarkedsrenterne i Danmark og euroområdet har været stabile gennem en længere periode. Udsvingene i de helt korte danske pengemarkedsrenter er mindsket, efter Nationalbanken indførte daglige køb og salg af indskudsbeviser.

Læs mere
Rapport
15-03-2017

Balanceret vækst for dansk økonomi

​Væksten i BNP ventes i 2017 at stige til 1,6 pct. fra 1,1 pct. sidste år. Næste år og i 2019 ventes den årlige stigning også at blive på 1,6 pct. Det er lidt mere end i prognosen fra december.

Læs mere
Pressemeddelelser
13-03-2017

Højere væksttal bekræftede opsvinget

Danmarks Statistiks revision af BNP sidste efterår giver et mere fuldkomment billede af, at dansk økonomi har været inde i et opsving siden 2012. De nye tal ændrer dog ikke væsentligt ved Nationalbankens vurdering af økonomiens tilstand. Set i lyset af revisionen var Nationalbankens skøn for væksten i BNP efter tilbageslaget i 2008-09 retvisende. Dermed understreger revisionen af BNP, at vurderinger af udviklingen i dansk økonomi ikke kan baseres ensidigt på BNP.

Læs mere
Analyse
02-03-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2017

​Valutareserven er i februar 2017 forøget med 8,8 mia. kr. til 466,6 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
01-03-2017

Cyberrobusthed i den finansielle sektor

Kerneaktørerne i den finansielle sektor i Danmark har et betydeligt fokus på cybersikkerhed, men der er plads til forbedring. Det er hovedkonklusionen på Danmarks Nationalbank og Finanstilsynets spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere
Analyse
28-02-2017

Pensionsselskaber koncentrerer deres udenlandske investeringer på aktier

Opbygningen af pensionsformuerne indebærer, at pensionsselskaberne har et stort placeringsbehov.

Læs mere
Udenlandske porteføljeinvesteringer
28-02-2017

Realkreditlån finansieres i stigende grad med variabelt forrentede obligationer

De seneste to år er værdien af realkreditobligationer bag variabelt forrentede lån steget med 30 pct., så de ved udgangen af januar 2017 udgør nominelt 686 mia. kr. eller 25 pct. af alle udestående realkreditobligationer.

Læs mere
Værdipapirer
27-02-2017

Working Paper: Revisiting potential output in Denmark

Dette arbejdspapir giver en detaljeret beskrivelse af Danmarks Nationalbanks nuværende metode til at estimere potentiel produktion og produktionsgabet for dansk økonomi.

Læs mere
Working paper
27-02-2017

Svar på Finanstilsynets diskussionspapir om afvikling af og fastsættelse af NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter

Finanstilsynet har i et diskussionspapir offentliggjort sine foreløbige overvejelser om, hvordan mindre og mellemstore pengeinstitutter skal afvikles, hvordan kravet til nedskrivningsegnede passiver, NEP, kan fastsættes, og hvornår Finanstilsynet skal inddrage tilladelsen til at drive pengeinstitut. Nationalbanken finder Finanstilsynets forslag til NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter unødigt byrdefulde og foreslår i stedet enkle principper for afvikling af mindre og mellemstore pengeinstitutter uden rekapitalisering.

Læs mere
Høringssvar
27-02-2017

Danskerne foretrækker realkreditlån med længere rentebinding og med afdrag

Refinansieringen af rentetilpasningslån omkring årsskiftet bidrog sammen med udløb af afdragsfrihed til, at private låntagere fortsatte med at bevæge sig mod realkreditlån med længere rentebinding og med afdrag.

Læs mere
Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
27-02-2017

Erhvervsvirksomhedernes indlånsrenter falder stadig

Erhvervsvirksomhedernes indlånsrenter i bankerne er faldet igennem 2016 – særligt udtalt siden november – og er i januar nede på i gennemsnit -0,16 pct.

Læs mere
Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
22-02-2017

Skift af 10-årigt benchmarkpapir

Pr. 1. marts 2017 bliver det 10-årige nominelle låneviftepapir, 0,5 pct. stående lån 2027, nyt 10-årigt benchmarkpapir. Herefter vil 1,75 pct. stående lån 2025 ikke længere have benchmarkstatus.

Læs mere
Statsgæld
15-02-2017

Working Paper: Incorporating Funding Costs in Top-down Stress Tests

Papiret diskuterer hvordan man ud fra markedsdata kan måle bankers risiko, sammenhængen mellem risikomål og bankers fundingomkostninger og hvordan øgede fundingomkostninger kan indarbejdes i en stresstest.

Læs mere
Working paper
14-02-2017

12 år med fremgang i danske investeringer i udlandet

Danske direkte investeringer i udlandet steg med 65 mia. kr. i 2016, mens udlandets direkte investeringer i Danmark faldt med 14 mia. kr. Siden 2005 har de udadgående investeringer hvert år været større end de indadgående.

Læs mere
Direkte investeringer ind og ud af Danmark - kvartalsvise transaktioner
02-02-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2017

​Valutareserven er i januar 2017 forøget med 1,8 mia. kr. til 457,8 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
31-01-2017

Statens låntagning og gæld 2016

Den danske statsgæld udgjorde 23 pct. af BNP ved udgangen af 2016. Dermed forblev statsgælden lav, og Danmark bevarede den højest mulige kreditvurdering med stabilt outlook. Det fremgår af rapporten Statens låntagning og gæld 2016, som Nationalbanken har offentliggjort i dag.

Læs mere
Pressemeddelelser
31-01-2017

Statens låntagning og gæld 2016

Den danske statsgæld udgjorde 23 pct. af BNP ved udgangen af 2016. Dermed forblev statsgælden lav, og Danmark bevarede den højest mulige kreditvurdering med stabilt outlook. Statens finansieringsbehov blev dækket til rekordlave renter i 2016. I gennemsnit solgte staten nominelle obligationer til en effektiv rente på 0,1 pct. og en gennemsnitlig løbetid på syv år. Efterspørgslen ved auktionerne over danske statsobligationer var god. I tråd med strate-gien blev der udstedt statsobligationer for 63 mia. kr. via auktioner og tapsalg. Staten var aktiv i det sekundære marked for at understøtte likviditeten på det danske statspapirmarked, der blev forbedret sammenlignet med 2015.

Læs mere
Statsgæld
31-01-2017

Størst afkast i investeringsforeninger med udenlandsk fokus

I 2016 har private og institutionelle investorer for første gang i fem år opnået et højere afkast i både aktie- og obligationsafdelinger med udenlandsk fokus sammenlignet med afdelinger, der har dansk fokus.

Læs mere
Investeringsforeningsstatistik
27-01-2017

Udenlandsk interesse for lange fastforrentede realkreditobligationer

Udenlandske investorer har i løbet af 2016 øget beholdningen af lange fastforrentede realkreditobligationer med 84 mia. kr., så den nu udgør 36 pct. af deres realkreditportefølje.

Læs mere
Værdipapirer
27-01-2017

Udenlandske investorer har købt danske værdipapirer for over 100 mia. kr. i 2016

Udenlandske investorer har i 2016 øget deres investeringer i danske værdipapirer med 101 mia. kr., hvoraf 61 mia. kr. er investeret i obligationer, 22 i aktier og resten i investeringsforeninger.

Læs mere
Udenlandske porteføljeinvesteringer
26-01-2017

Pengemarkedsundersøgelse 2016

Den samlede omsætning i danske pengemarkedslån var ifølge Nationalbankens årlige pengemarkedsundersøgelse fortsat på et lavt niveau i 2. kvartal 2016. Den beskedne omsætning skal ses i lyset af den rigelige kronelikviditet for bankerne som helhed.

Læs mere
Pengemarkedsundersøgelse
26-01-2017

Danskernes renter i bankerne falder fortsat

Bankernes ud- og indlånsrenter over for husholdningerne fortsatte med at falde i 2016.

Læs mere
Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
26-01-2017

Øget realkreditaktivitet uden for de større byer

De danske husholdninger optager fortsat nye realkreditlån i deres ejerboliger og fritidshuse.

Læs mere
Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
20-01-2017

Erhvervsvirksomhederne nedbringer fortsat gæld og øger finansielle aktiver

Erhvervsvirksomhedernes opsparingsoverskud falder svagt. Det er et resultat af, at deres bruttoopsparing falder, og at de investerer mere i produktionsapparatet.

Læs mere
Finansielle konti - kvartalsvise
20-01-2017

Udlandsformuen steg markant i 3. kvartal 2016

Danmarks udlandsformue voksede med 149 mia. kr. i 3. kvartal 2016 og nåede op på 1.013 mia. kr. Det er den største kvartalsvise stigning i udlandsformuen nogensinde.

Læs mere
Danmarks aktiver og passiver over for udlandet
19-01-2017

Skærpede krav og betaling skal styrke det danske statspapirmarked

Staten introducerer fra 1. april 2017 betaling til banker, der løbende stiller priser på og fungerer som distributionskanal for danske statsobligationer, de såkaldte primary dealere. Betalingen vil samlet være på maksimalt 25 mio. kr. årligt. De banker, der yder den største indsats, modtager den største betaling. Samtidigt skærpes kravene til at være primary dealer.

Læs mere
Analyse
19-01-2017

Skærpede krav og betaling skal styrke det danske statspapirmarked

Staten introducerer på forsøgsbasis en årlig betaling på op til 25 mio. kr. til banker, der løbende stiller priser på og fungerer som distributionskanal for danske statsobligationer. Betalingen vil samlet være på maksimalt 25 mio. kr. årligt. De banker, der yder den største indsats, modtager den største betaling. Samtidigt skærpes kravene til bankerne.

Læs mere
Statsgæld
18-01-2017

Svar på Finanstilsynets høring af EU-specialudvalget for den finansielle sektor om Kommissionens forslag til revision af CRR, CRD4, BRRD og SRMR

Nationalbanken hilser Europa-Kommissionens forslag velkommen. Med pakken af forslag indføres en række vigtige og nyttige nye internationale standarder (jf. Baselkomiteen) for krav til kreditinstitutters gearing, likviditet, dækning af markedsrisiko og store engagementer i EU-lovgivningen.

Læs mere
Høringssvar
18-01-2017

Lav pris for at krisesikre realkredit

Nationalbanken offentliggør i dag et svar på høring om Europa-Kommissionens forslag til revision af krav til kreditinstitutter. I høringssvaret anbefaler Nationalbanken, at realkreditinstitutter underlægges de samme regler for afvikling, som gælder for banker.

Læs mere
Nyt
18-01-2017

Too-big-to-fail kan løses billigt

Nationalbankens beregninger viser, at prisen for at løse too-big-to-fail problematikken for de danske realkreditinstitutter er lav. Indførelsen af et krav til nedskrivningsegnede passiver, NEP, svarende til 8 pct. af realkreditinstitutternes passiver, kan retfærdiggøre en forhøjelse af bidragssatserne med mellem 0,02 og 0,11 procentpoint. Et NEP-krav gør det muligt at nedskrive 8 pct. af passiverne i realkreditinstitutterne. Afviklingsformuen kan derfor anvendes i tilfælde af meget store tab.

Læs mere
Analyse
12-01-2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg ved Kommunaløkonomisk Forum 2017

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg ved Kommunaløkonomisk Forum 2017

Læs mere
Taler
12-01-2017

Dansk fastkurspolitik: 30 år med uændret centralkurs

Den danske centralkurs kan 12. januar 2017 fejre 30-årsjubilæum, og set i bakspejlet har fastkurspolitikken vist sig at være endog meget modstandsdygtig trods økonomiske og finansielle kriser undervejs.

Læs mere
Nyt
12-01-2017

Hvorfor har vi fastkurspolitik?

Et af Nationalbankens overordnede formål er at bidrage til at sikre stabile priser - det vil sige lav inflation. Det gøres ved at holde kronekursen fast over for euroen. Infografik kan også hentes som pdf i boksen til højre.

Læs mere
Publikationer
11-01-2017

Åbning af 0,50 pct. stående lån 2027

Læs mere
Statsgæld
09-01-2017

Realkreditinstitutterne strammer fortsat kreditstandarderne over for private, men lemper over for erhverv

Realkreditinstitutterne fortsætter med at stramme kreditstandarderne over for private, mens de for tredje kvartal i træk lemper over for erhverv.

Læs mere
Nationalbankens udlånsundersøgelse
04-01-2017

Udenlandske investorers beholdning af danske statspapirer falder som følge af udløb

Udenlandske investorer købte danske værdipapirer for 24 mia. kr. i november, mens danske investorers køb og salg af udenlandske værdipapirer stort set opvejede hinanden.

Læs mere
Udenlandske porteføljeinvesteringer
04-01-2017

Danske statspapirer giver positive afkast, selv om renterne er steget

Danske statspapirer har fra januar til november samlet set givet et afkast på 5 pct. i form af rentebetalinger og kursgevinster, selv om renterne er steget de sidste par måneder

Læs mere
Værdipapirer
03-01-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2016

​Valutareserven er i december 2016 forøget med 1,8 mia. kr. til 451,6 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
03-01-2017

Realkreditlån med afdrag udgør nu igen halvdelen af udlånet til ejerboliger og fritidshuse

Realkreditlån med afdrag til ejerboliger og fritidshuse er steget siden efteråret 2014 og er nu for første gang siden april 2009 på samme niveau som lån uden afdrag, nemlig 735 mia. kr.

Læs mere
Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
03-01-2017

Rentemarginalen over for erhverv falder fortsat

Bankernes rentemarginal, opgjort som spændet mellem den gennemsnitlige ud- og indlånsrente, er faldet over for erhvervsvirksomheder siden 2014, og den er nu på det laveste niveau siden begyndelsen af 2009.

Læs mere
Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
22-12-2016

ECBs økonomiske oversigt, december 2016

Dansk oversættelse af ECBs økonomiske oversigt, december 2016. (ECB Economic Bulletin).

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
16-12-2016

Nationalbanken støtter professorater

​Danmarks Nationalbank har besluttet at give økonomisk støtte til to professorater inden for nationaløkonomi som led i markeringen af bankens 200-års jubilæum i 2018.

Læs mere
Pressemeddelelser
15-12-2016

Statsgældspolitikken - Strategimeddelelse 2017

Sigtepunktet for salget af statsobligationer og skatkammerbeviser i 2017 er henholdsvis 65 og 30 mia. kr., hvilket er uændret i forhold til 2016. Staten vil hovedsageligt udstede 2- og 10-årige nominelle papirer i 2017. Fokus i statsgældspolitikken er fortsat på at understøtte likviditeten ved at være aktiv i det sekundære marked.

Læs mere
Statsgæld
07-12-2016

Dansk økonomi på vej ind i højkonjunktur

​Væksten i bruttonationalproduktet (BNP) skønnes til 1,0 pct. i år, mens der i de kommende to år er udsigt til en stigning på henholdsvis 1,4 pct. og 1,5 pct. Det er lidt mindre end i den seneste prognose fra september.

Læs mere
Pressemeddelelser
07-12-2016

Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2016

Indhold: Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Regionale aspekter på boligmarkedet; Effekter af nationalbankens interventioner i valutamarkedet; Pensionssektoren som aktør på valutamarkedet.

Læs mere
Kvartalsoversigt
07-12-2016

Nyt fra Nationalbanken 4. kvartal 2016 - nr. 4

Indhold: Boligejere gældsætter sig hårdere i større byer; Risiko for prisfald på ejerlejligheder i København; Dansk velstandsudvikling blandt de højeste.

Læs mere
Nyt
07-12-2016

Finansiel stabilitet 2. halvår 2016

Nettorenteindtægterne er under pres af det lave renteniveau. Indtjeningen holdes fortsat oppe af store tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger på udlån. Den nuværende kombination af økonomisk vækst og hurtigt stigende boligpriser i større byer giver grobund for øget konkurrence om kunderne.

Læs mere
Finansiel stabilitet
05-12-2016

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Finansrådets årsmøde 2016

Lars Rohdes tale ved Finansrådets årsmøde 5. december 2016.

Læs mere
Taler
05-12-2016

Operationel robusthed og cyber

Nationalbanken og den finansielle sektor har i 2016 etableret et nyt samarbejdsforum. Det har til formål at øge den operationelle robusthed i sektoren, herunder robustheden overfor cyberangreb. Forummet hedder Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR.

Læs mere
Finansiel stabilitet
02-12-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2016

​Valutareserven er i november 2016 formindsket med 0,1 mia. kr. til 449,8 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
28-11-2016

Ny fremgang i realkreditlån med kuponrente på op til 2 pct.

Låntagerne benyttede i stort omfang det lave renteniveau til at omlægge deres fastforrentede realkreditlån i oktober

Læs mere
Værdipapirer
28-11-2016

Udenlandske investorer har vist interesse for danske aktier i år

Udenlandske investorer købte danske aktier og investeringsforeningsbeviser for henholdsvis 0,1 og 2,4 mia. kr. i oktober. Dermed har de i alt købt danske aktier for 25,1 mia. kr. og investeringsforeningsbeviser for 15,1 mia. kr. i årets første ti måneder.

Læs mere
Udenlandske porteføljeinvesteringer
25-11-2016

Renterne er fortsat positive på en betydelig del af danskernes indlån

De fortsat lave renter betyder, at lønmodtagere og pensionister nu har mere end 300 mia. kr. stående i bankerne til nulrente – mens der endnu ikke er eksempler på, at de betaler for at have penge stående.

Læs mere
Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
25-11-2016

Danskerne skiller sig af med de korte afdragsfrie flekslån

De danske husholdninger fravælger fortsat de 1-årige flekslån – og særligt de afdragsfrie lån

Læs mere
Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
18-11-2016

Undersøgelse af det danske valuta- og derivatmarked 2016

Læs mere
Særlige opgørelser
16-11-2016

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg på Nykredit Capital Markets Day 2016

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg på Nykredit Capital Markets Day 2016 (findes kun på engelsk)

Læs mere
Taler
14-11-2016

Børsnoteringen af Nets reducerer udlandets direkte investeringer i Danmark

Udlandets direkte investeringer i Danmark faldt med 8 mia. kr. i 3. kvartal 2016, mens de danske investeringer i udlandet steg med 17 mia. kr.

Læs mere
Direkte investeringer ind og ud af Danmark - kvartalsvise transaktioner
02-11-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2016

Valutareserven er i oktober 2016 forøget med 0,1 mia. kr. til 449,9 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
01-11-2016

Husholdningerne har mindsket deres appetit på investeringsforeninger med fokus på Danmark

Husholdningerne er efter de første ni måneder af 2016 tilbage på et mere normalt aktivitetsniveau i forhold til at investere nye midler i investeringsforeningsbeviser, hvor 2015 står som et ekstraordinært aktivt investeringsår.

Læs mere
Investeringsforeningsstatistik
28-10-2016

Working Paper: Overoptimisme og boligprisbobler

I papiret undersøges betydningen af overoptimisme for boligprisudviklingen i Danmark. Der findes tegn på, at den historiske boligprisudvikling delvist har været drevet af optimisme uden baggrund i fundamentale økonomiske faktorer, især i perioder med kraftige boligprisstigninger.

Læs mere
Working paper
28-10-2016

Lån for 1.185 mia. kr. får ny rente i 2016

I løbet af 2016 skal realkreditlån for 1.185 mia. kr. have ny rente. Det drejer sig om variabelt forrentede lån for 660 mia. kr. og rentetilpasningslån for 525 mia.

Læs mere
Værdipapirer
28-10-2016

Udenlandske investorer fortsætter med at købe danske værdipapirer

I september 2016 solgte danske investorer udenlandske værdipapirer for 5 mia. kr., mens udenlandske investorer købte danske værdipapirer for 21 mia. kr., heraf aktier for 19 mia. kr.

Læs mere
Udenlandske porteføljeinvesteringer
27-10-2016

Stabile realkreditydelser trods flere lån med afdrag og fast rente

Husholdningernes realkreditydelser, i form af renter, bidrag og afdrag, udgør på årsbasis godt 4 pct. af den samlede realkreditgæld – en andel, der efter at være faldet betydeligt igennem kriseårerne har ligget på et stabilt niveau siden begyndelsen af 2014.

Læs mere
Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
27-10-2016

Erhvervsvirksomhederne øger deres likvide bankindskud

Danske erhvervsvirksomheders samlede indskud i bankerne er steget svagt siden foråret, men har ligget relativt stabilt i de senere år.

Læs mere
Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
25-10-2016

Uddelte priser

Nationalbankens Bachelorpris 2016 uddeles til Frederik Bjørn Christensen og Frederik Læssøe Nielsen fra Aarhus Universitet. De får prisen på 10.000 kr. for deres bacheloropgave med titlen "The Role of the Public Sector in Intergenerational Welfare Contracts".

Læs mere
Job og Karriere
14-10-2016

Kapitalforhøjelser og opkøb fik de direkte investeringer til at stige i 2015

Danske direkte investeringer i udlandet steg med 79 mia. kr. i 2015 til 1.163 mia. kr. ved udgangen af året. Samtidig steg de udenlandske direkte investeringer i Danmark med 29 mia. kr. til 684 mia. kr. Fremgangen i de udadgående investeringer er især drevet af kapitalforhøjelser i etablerede udenlandske datterselskaber. Stigningen i de indadgående investeringer hænger både sammen med udenlandske opkøb af danske virksomheder, bl.a. Cheminova, og kapitalforhøjelser. Afkastet af danske investeringer i udlandet var også i 2015 større end det udenlandske afkast af investeringer i Danmark.

Læs mere
Direkte investeringer ind og ud af Danmark - årlig opgørelse
11-10-2016

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg efterår 2016

Møde i Det økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg efterår 2016.

Læs mere
Udtalelser
10-10-2016

Nationalbanken og IMF fornyer bilateral låneaftale på 39,5 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
10-10-2016

Konkurrence påvirker kreditstandarderne

Mens øget regulering har ført til strammere kreditstandarder, trækker konkurrencen mellem institutterne i modsat retning.

Læs mere
Nationalbankens udlånsundersøgelse
05-10-2016

Nationalbankdirektør Lars Rohdes kommentar til regeringens forslag til ny boligbeskatning

Læs mere
Udtalelser
05-10-2016

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Realkreditrådets årsmøde 2016

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Realkreditrådets årsmøde 5. oktober 2016. Det talte ord gælder

Læs mere
Taler
04-10-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2016

Valutareserven er i september 2016 formindsket med 0,1 mia. kr. til 449,8 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
03-10-2016

Working Paper: An Estimated DSGE model for Denmark with Housing, Banking, and Financial Frictions

Den finansielle krise satte fokus på nødvendigheden af at modellere finansielle friktioner og en finansiel sektor i DSGE modeller. De forudgående stigninger i boligpriserne satte fokus på nødvendigheden af at kunne analysere boligmarkedet og mulige samspil mellem denne og den øvrige realøkonomi. Følgende arbejdspapir dokumenterer en estimeret DSGE model for dansk økonomi med finansielle friktioner, finansiel sektor og byggesektor.

Læs mere
Working paper
30-09-2016

Danskerne polstrer sig fortsat

De danske husholdninger fortsætter med aktivt at øge deres finansielle polstring, hvilket også bidrager til, at de finansielle nettoformuer stiger.

Læs mere
Finansielle konti - kvartalsvise
30-09-2016

Danmarks udlandsformue nærmer sig 1.000 mia. kr.

Danmarks udlandsformue steg med 71 mia. kr. i 2. kvartal til 952 mia. kr.

Læs mere
Danmarks aktiver og passiver over for udlandet
28-09-2016

Størst afkast til udenlandske investorer

Danske børsnoterede selskaber har samlet set haft et aktieafkast på 169 pct. fra begyndelsen af 2012 til august 2016. Det svarer stort set til de udenlandske investorers afkast i form af udbytter og værdistigninger.

Læs mere
Værdipapirer
28-09-2016

Institutionelle investorer fortsætter med at sælge udenlandske statsobligationer

Danske investorer solgte udenlandske værdipapirer for 4,3 mia. kr. i august. De solgte aktier for 2 mia. kr. og obligationer for 2,3 mia. kr. Det er nu femte måned i træk, at de sælger obligationer.

Læs mere
Udenlandske porteføljeinvesteringer
27-09-2016

Lønmodtagerne optager i højere grad fastforrentede lån

Forskellen i den effektive rente mellem fastforrentede lån og flekslån er igen i 2016 indsnævret – bl.a. fordi bidragssatserne på lån med kort rentebinding er steget mere end på de fastforrentede lån.

Læs mere
Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
27-09-2016

Afdragene stiger – især uden for de større byer

Afdrag på realkreditlån til ejerboliger og fritidshuse er steget over de senere år på tværs af alle landets kommuner.

Læs mere
Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
22-09-2016

ECBs økonomiske oversigt, september 2016

Dansk oversættelse af ECBs økonomiske oversigt, september 2016. (ECB Economic Bulletin).

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
14-09-2016

2025-forhandlinger bør fokusere på at gøre dansk økonomi mere robust

Første halvdel af 2016 har budt på en fortsættelse af den fremgang i økonomien, som har præget Danmark siden 2013. Nationalbanken forventer en fremgang i bruttonationalproduktet (BNP) på 0,9 pct. i år, mens der de kommende to år er udsigt til en stigning på henholdsvis 1,5 pct. og 1,8 pct.

Læs mere
Pressemeddelelser
14-09-2016

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2016

Indhold: Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Boligprisbobler og fordelene ved en stabiliserende boligbeskatning; Geografisk jobmobilitet og lønfleksibilitet; Hvad driver den svage verdenshandel?; Aktuelle tendenser i færøsk økonomi.

Læs mere
Kvartalsoversigt
14-09-2016

Nyt fra Nationalbanken 3. kvartal 2016 - nr. 3

Indhold: Ingen boligprisboble på landsplan men København er tæt på; Arbejdskraftreserve blandt ledige opbrugt.

Læs mere
Nyt
05-09-2016

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg ved Finansrådets Direktørkonference 2016

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg ved Finansrådets Direktørkonference 5. september 2016

Læs mere
Taler
02-09-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2016

Valutareserven er i august 2016 formindsket med 0,1 mia. kr. til 449,8 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
30-08-2016

Udtalelse af nationalbankdirektør Lars Rohde i forbindelse med regeringens fremlæggelse af forslag til 2025-plan

"Det er prisværdigt, at regeringen og Folketinget lægger op til at styrke dansk økonomi, også når der ikke er krise. Strukturelle initiativer virker ofte bedst i en økonomi i fremgang. Hvis det betyder større arbejdsudbud og højere produktivitet, bliver fremgangen i dansk økonomi længere og kraftigere", udtaler nationalbankdirektør Lars Rohde.

Læs mere
Udtalelser
30-08-2016

Obligationer bag F1-lån udgør nu under hver tiende realkreditobligation

De seneste år er obligationer bag F1-lån reduceret kraftigt, så de nu for første gang siden introduktionen udgør under 10 pct. af alle realkreditobligationer.

Læs mere
Værdipapirer
30-08-2016

Danske investorer køber aktier og sælger europæiske obligationer

Danske investorer købte i juli 2016 udenlandske værdipapirer for 2 mia. kr., hvilket dækker over køb af aktier for 13 mia. kr. og salg af obligationer for 11 mia. kr.

Læs mere
Udenlandske porteføljeinvesteringer
25-08-2016

Kort fortalt: Udenlandske virksomheder fylder kun lidt på betalingsmarkedet i Danmark – endnu

Kort fortalt om Betalingsrådets nye rapport om nye aktører på betalingsmarkedet.

Læs mere
Øvrige publikationer
25-08-2016

Danskerne har et historisk højt indlånsoverskud i bankerne

Bankernes indlånsoverskud fra husholdningerne er nået op på 383 mia. kr. – det højeste niveau, der har været målt i statistikkens historie.

Læs mere
Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
25-08-2016

Erhvervsvirksomheder betaler for at sætte penge i banken

Den gennemsnitlige rente på anfordringsindlån fra erhvervsvirksomheder tog i juli et ekstra nøk ned i det negative område til -0,06 pct.

Læs mere
Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
22-08-2016

Mindeord for Erik Hoffmeyer

Det er med vemod, at vi har modtaget meddelelsen om, at tidligere nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer er død, 91 år gammel.

Læs mere
Udtalelser
19-08-2016

Udtalelse af nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen i forbindelse med Loomis' køb af BKS

Hugo Frey Jensen udtaler: "Vi er tilfredse med, at der nu er fundet en køber til Bankernes Kontantservice (BKS). BKS blev stiftet i 2010, og Nationalbanken trådte dengang ind i ejerkredsen for at bidrage til at øge sikkerheden i kontanthåndteringen. Den indsats var nødvendig for at forhindre en gentagelse af de voldsomme røverier, som sektoren havde været udsat for i de foregående år. Det formål er nu opnået, og det er derfor ikke længere naturligt for Nationalbanken at være medejer af BKS."

Læs mere
Udtalelser
12-08-2016

Danske direkte investeringer i udlandet faldt i 2. kvartal 2016

Danske direkte investeringer i udlandet faldt 9 mia. kr. i 2. kvartal 2016. Det skyldes, at koncerninterne lån og handelskreditter blev reduceret.

Læs mere
Direkte investeringer ind og ud af Danmark - kvartalsvise transaktioner
02-08-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2016

Valutareserven er i juli 2016 formindsket med 2,4 mia. kr. til 449,9 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
01-08-2016

Investeringsforeninger sælger ud af værdipapirer i pund

I løbet af de sidste fem kvartaler frem mod Brexit-afstemningen i juni er investeringsforeningernes beholdning af værdipapirer i pund faldet med 5,2 mia. kr.

Læs mere
Investeringsforeningsstatistik
28-07-2016

Udlandets andel af danske realkreditobligationer er fortsat høj

Ved udgangen af juni 2016 ejer udlandet danske realkreditobligationer for i alt 614 mia. kr.

Læs mere
Værdipapirer
28-07-2016

Danske investorer solgte udenlandske aktier i juni

I juni har danske investorer solgt udenlandske aktier for 13,4 mia. kr.

Læs mere
Udenlandske porteføljeinvesteringer
27-07-2016

Pengeinstitutternes udlånsrenter til erhverv i kroner er historisk lave

Pengeinstitutternes renter til erhverv har været faldende siden begyndelsen af 2012, og udlån i kroner – hvor renten er faldet mest – ligger på 2,9 pct. i juni.

Læs mere
Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
27-07-2016

Udlånet til danske erhvervsvirksomheder stiger

Den samlede år til år-vækst i udlån til danske erhvervsvirksomheder er i juni 2016 på 2,4 pct., svarende til en stigning på 24,7 mia. kr.

Læs mere
Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
08-07-2016

Strammere kreditpolitik over for husholdninger

Penge- og realkreditinstitutterne fortsætter med at stramme kreditpolitikken over for husholdninger i 2. kvartal.

Læs mere
Nationalbankens udlånsundersøgelse
05-07-2016

Solid udenlandsk interesse for danske obligationer

Udenlandske investorer har i de seneste måneder øget deres samlede ejerandel af danske statspapirer (statsobligationer og skatkammerbeviser) til 41,4 pct.

Læs mere
Udenlandske porteføljeinvesteringer
05-07-2016

Danmarks udlandsformue steg til 897 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2016

Danmark havde samlet set aktiver for 6.088 mia. kr. over for udlandet ved udgangen af 1. kvartal 2016, mens passiverne udgjorde 5.191 mia. kr. Forskellen på 897 mia. kr. er Danmarks udlandsformue. I 1. kvartal steg udlandsformuen med 63 mia. kr., primært som følge af betydelige værdireguleringer.

Læs mere
Danmarks aktiver og passiver over for udlandet
05-07-2016

Realkreditlån bliver samlet i større obligationsserier

Realkreditlån bliver i stigende grad samlet i større obligationsserier, hvor den udestående værdi er over 500 mio. euro.

Læs mere
Værdipapirer
04-07-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2016

Valutareserven er i juni 2016 forøget med 25,4 mia. kr. til 452,3 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
01-07-2016

Vurdering af Kronos

Nationalbanken har gennemført en vurdering af det danske system til afvikling af interbankbetalinger mv., Kronos, mod internationale principper. Hovedkonklusionen er, at Kronos er sikkert og effektivt. Kronos efterlever langt hovedparten af de internationale principper, og der er identificeret fire områder, som kan forbedres

Læs mere
Øvrige publikationer
28-06-2016

IMF's analyser af dansk økonomi

IMF offentliggør analyser af dansk økonomi: Som led i den løbende overvågning af Danmarks økonomi og finansielle sektor offentliggør IMF deres Artikel IV-rapport. IMF forventer en fortsat gradvis genopretning af dansk økonomi drevet primært af privat forbrug og vurderer derfor, at den planlagte stramning af finanspolitikken er passende. For at understøtte en stabil udvikling på boligmarkedet anbefaler IMF, at myndighederne er klar med makroprudentielle tiltag og ophæver skattestoppet på beskatningen af boliger. Endelig analyserer IMF potentielle forbedringer i produktiviteten inden for netværkssektorer og detailhandel, hvis myndighederne reducerer reguleringen.

Læs mere
Internationalt samarbejde
27-06-2016

Efterspørgslen efter realkreditlån afspejler lavere priser på lån med længere rentebinding

Siden årsskiftet har prisen – i form af rente og bidrag – på realkreditlån med fast rente og flekslån med længere rentebinding været faldende, og prisforskellen til lån med kortere rentebinding er derved blevet reduceret.

Læs mere
Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
27-06-2016

Størst udlånsaktivitet i og omkring de større byer

De danske husholdninger fortsætter med at optage nye realkreditlån i deres ejerboliger og fritidshuse.

Læs mere
Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
24-06-2016

Comments on consultation: Reducing variation in credit risk-weighted assets - constraints on the use of internal model approaches

Nationalbanken afgiver i dag høringssvar til Basel-komiteens høring om parametergulve i bankernes interne risikomodeller til fastlæggelse af kapitalkrav. Nationalbanken opfordrer til, at indførelsen af gulve for parameterværdierne i kreditinstitutternes interne risikomodeller genovervejes af komiteen, eller at de fastlægges under hensyntagen til det faktiske risikoniveau. Grænserne bør afspejle den lave risiko, som fx personlig hæftelse og et effektivt retssystem tilsiger. Risikovægtede eksponeringer bør fastsættes ud fra instituttets faktiske risiko, hvorimod det samlede kapitalniveau bør reguleres af kapitalkravet. Nationalbankens bekymring er ikke det samlede kapitalniveau, men derimod incitamentet til at øge risikoen forårsaget af indførelsen af gulve for risikomodellernes parametre.

Læs mere
Høringssvar
24-06-2016

Nationalbankdirektør Lars Rohdes udtalelse i forbindelse med det britiske afstemningsresultat

Nationalbankdirektør Lars Rohde udtaler: 'Der er ikke grunde til, at den britiske beslutning om at forlade EU skulle påvirke kronens kurs over for euroen. Hvis der måtte komme et markedspres, vil Nationalbanken gøre det nødvendige for at fastholde kursen. Vi har de redskaber, der er brug for.'

Læs mere
Udtalelser
23-06-2016

Statsgældspolitikken - Strategimeddelelse 2. halvår 2016

Sigtepunktet for udstedelser af indenlandske obligationer i 2016 nedjusteres til 65 mia. kr. som følge af, at statsfinanserne er forbedret. Udstedelserne fokuseres i de 2- og 10-årige papirer. Staten foretager fortsat opkøb og ombytninger for at understøtte markedslikviditeten.

Læs mere
Statsgæld
23-06-2016

Ny rapport om kontante betalingers fremtid

Betalingsrådet offentliggør i dag rapporten Kontanters rolle i samfundet.

Læs mere
Pressemeddelelser
16-06-2016

ECBs økonomiske oversigt, juni 2016

Dansk oversættelse af ECBs økonomiske oversigt, juni 2016. (ECB Economic Bulletin).

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
15-06-2016

Nyt fra Nationalbanken 2. kvartal 2016 - nr. 2

Indhold: Her er væksten i dansk økonomi; Banker sætter for høje mål for deres afkast; Gode lånemuligheder for kreditværdige virksomheder; Risiko for store kurstab på obligationer ved pludselig stigning i de lange renter.

Læs mere
Nyt
15-06-2016

Dansk økonomi er bedre end sit rygte

Fremadrettet ventes en vis genopretning af produktivitetsvæksten, og fremgangen i det reale BNP skønnes at blive 1,0 pct. i 2016 stigende til 1,6 pct. i 2017 og 1,8 pct. i 2018.

Læs mere
Pressemeddelelser
15-06-2016

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2016

Indhold: Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Dansk produktivitet under opsvinget; Gennemslag fra nationalbankens renter til pengeinstitutternes renter; Scenarier for en normalisering af renteniveauet; Kreditgivning i et lavrentemiljø; Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi.

Læs mere
Kvartalsoversigt
15-06-2016

Finansiel stabilitet 1. halvaar 2016

De systemiske kreditinstitutter fik i 2015 det højeste overskud siden finanskrisen. Fremgangen i indtjeningen var løftet af et stort fald i nedskrivninger på udlån og garantier i forhold til året før. Flere institutter har et mål om, at deres bogførte egenkapital skal forrentes med op mod 12,5 pct. årligt efter skat. Kreditinstitutterne bør nøje overveje, om deres afkastmål fuldt ud harmonerer med en fornuftig risikotagning.

Læs mere
Finansiel stabilitet
09-06-2016

Igen store direkte investeringer i udlandet i 1. kvartal

Danske direkte investeringer i udlandet steg med 33 mia. kr. i 1. kvartal 2016, fordelt med 16 mia. kr. i egenkapitalinvesteringer og 17 mia. kr. i koncernlån mv.

Læs mere
Direkte investeringer ind og ud af Danmark - kvartalsvise transaktioner
02-06-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2016

Valutareserven er i maj 2016 forøget med 23,4 mia. kr. til 426,9 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
01-06-2016

Danske investorer fortsætter med at købe udenlandske aktier

Danske investorer har i april købt udenlandske aktier for 13 mia. kr. og solgt udenlandske obligationer for 7 mia. kr. Det er femte måned i træk, at de har øget investeringerne i udenlandske aktier.

Læs mere
Udenlandske porteføljeinvesteringer
01-06-2016

Igen stor stigning i danske aktieudbytter

På baggrund af årsresultaterne for 2015 udbetalte danske børsnoterede selskaber udbytter for over 41 mia. kr. i årets fire første måneder

Læs mere
Værdipapirer
31-05-2016

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, forår 2016

Nationalbanken er på de fleste strækninger enig i Formandskabets vurdering af konjunktursituationen, kapacitetsgrænsen og kravene til finanspolitikken. Nationalbanken udarbejder ikke lange fremskrivninger, men formandskabets forventninger til potentialet for vækst på 10 års sigt ser lidt høje ud.

Læs mere
Udtalelser
31-05-2016

Rentemarginalen over for lønmodtagerne er stabilt lav

Pengeinstitutternes rentemarginal over for lønmodtagerne, som måler spændet mellem den gennemsnitlige ud- og indlånsrente, har i snart et år ligget stabilt lavt omkring 4 procentpoint.

Læs mere
Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
31-05-2016

Pengeinstitutterne øger långivningen til landbruget lidt – men tab trækker det samlede udlån ned

Pengeinstitutterne har gennem det seneste år øget långivningen til danske landbrug marginalt.

Læs mere
Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
24-05-2016

Tilpasning af penge- og realkreditinstitutternes kontoforhold i Nationalbanken (Foliorammer)

Penge- og realkreditinstitutternes foliorammer justeres med virkning fra 27. maj 2016. Den samlede folioramme holdes uændret på omkring 31 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
19-05-2016

Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensens indlæg ved Lokale Pengeinstitutters Årsmøde 2016

Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensens indlæg ved Lokale Pengeinstitutters Årsmøde 19. maj 2016

Læs mere
Taler
19-05-2016

Mint of Finland valgt til at producere danske mønter fra 2017

Læs mere
Pressemeddelelser
13-05-2016

Husholdninger foretrækker afdelinger med relativt lav risiko

Når husholdningerne investerer i investeringsforeninger, sker det primært i afdelinger med relativt lav risiko.

Læs mere
Investeringsforeningsstatistik
03-05-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2016

Valutareserven er i april 2016 formindsket med 8,8 mia. kr. til 403,5 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser