Høringssvar fra Nationalbanken

Publiceret Download Titel
20-02-2018

Høringssvar vedr. The draft delegated act amending the commission delegated regulation on the Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Danmarks Nationalbank

Europa-Kommissionen har offentliggjort forslag til ændringer af reglerne for opgørelse af bankernes korte likviditetsnøgletal Liquidity Coverage Ratio, LCR. Nationalbanken finder det positivt, at ændringsforslaget giver mulighed for at lave repoer med Nationalbanken i krisetider, uden at det påvirker bankernes LCR negativt. Nationalbanken er dog fortsat betænkelig ved behandlingen af sikrede ind-/udlån, såkaldte repo- og reverse repoforretninger, som kan have nogle utilsigtede konsekvenser. Nationalbanken opfordrer derfor Kommissionen til at arbejdes videre hen imod en generel løsning på de nuværende problemstillinger med sikrede ind-/udlån.

19-02-2018

Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. og forskellige andre love

Danmarks Nationalbank

Det er en helt central lære af finanskrisen, at problemer hos banker og realkreditinstitutter skal kunne håndteres uden brug af statslige midler. De store, systemisk vigtige institutter udfører samfundskritiske funktioner, som er afgørende for den finansielle stabilitet, og som skal kunne videreføres i tilfælde af problemer. Disse to forhold indebærer, at der skal være tilstrækkelig med midler fra ejere og kreditorer, såkaldte nedskrivningsegnede passiver.

20-11-2017

Høringssvar vedr. Finanstilsynets udkast til ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Danmarks Nationalbank

Den foreslåede ændring i bekendtgørelsen om God Skik begrænser produktudbuddet ved lånoptagelse for boligejere med en samlet gæld på mere end fire gange indkomsten og en belåningsgrad på mere end 60 pct. af boligens værdi. Nationalbanken finder det positivt, at reglerne gælder for alle boligejere med høj gæld i forhold til indkomsten, uanset bopælskommune. Nationalbanken finder det dog uhensigtsmæssigt, at boligejere med høj gæld fortsat vil kunne finansiere boligkøb uden at betale afdrag. En begrænsning i muligheden for afdragsfrihed vil kunne mindske boligejernes sårbarhed over for negative økonomiske stød som fx faldende boligpriser og arbejdsløshed, ligesom den højere terminsydelse vil kunne mindske risikoen for fartblindhed som følge af lave renter.

30-06-2017

Svar på Finanstilsynets diskussionspapir om "fit & proper"-reglerne

Danmarks Nationalbank

Nationalbanken forholder sig ikke specifikt til de enkelte aspekter af "fit & proper"-reglerne, som Finanstilsynet fremhæver i sit diskussionspapir. Nationalbanken mener mere overordnet, at det er afgørende, at ejernes og ledelsens fulde ansvar for en forsvarlig drift af et kreditinstitut fastholdes. EU-reglerne om "fit & proper" giver en vis fleksibilitet for medlemslandene. Der bør, efter Nationalbankens opfattelse, ikke indføres danske regler eller praksis, som generelt udvider Finanstilsynets "fit & proper"-opgaver i forhold til i dag.

21-06-2017

Svar på høring om ændring af vejledning om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Danmarks Nationalbank

Nationalbanken er enig med Finanstilsynet i, at der i genopretningsplanlægningen bør anlægges en proportional tilgang til små og mellemstore pengeinstitutter.

10-05-2017

Svar på høring om ændring af tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har sendt udkast til ændring af likviditetspejlemærket i tilsynsdiamanten i høring. Nationalbanken er enig i, at sund likviditetsstyring i de enkelte institutter er centralt i forhold til at sikre et robust finansielt system, og at tilsynsmyndighederne skal have de nødvendige beføjelser og tilsynsværktøjer til at kunne følge op og reagere på utilstrækkelig likviditetsstyring i et institut. Men det er vigtigt at understrege, at udgangspunktet fortsat er, at det er institutternes eget ansvar at styre deres likviditetsrisici. Nationalbanken bemærker, at tilsynsdiamanten, herunder likviditetspejlemærket, er et tilsynsværktøj, som anvendes som led i den tilsynsmæssige helhedsvurdering af det enkelte instituts risici og risikostyring.

04-05-2017

Svar på høring om ændring af regnskabsbekendtgørelsen

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. ("regnskabsbekendtgørelsen") samt tilhørende vejledninger i høring. En vel underbygget justering af reglerne så bankledelsen i de danske institutter får samme rammer for det regnskabsmæssige skøn som andre europæiske institutter, vil kunne bidrage til en forenkling af den finansielle regulering og styrke grundlaget for konkurrence på tværs af landegrænser. Sådanne tilpasninger finder Nationalbanken også generelt sunde. Dog er det vigtigt at understrege, at præmissen er, at de centrale elementer i en robust regulering af den finansielle sektor først skal bringes på plads. Foruden kapitalkrav og krav til stabil finansiering er det afgørende, at alle kreditinstitutter kan afvikles - uden store negative konsekvenser for økonomien og den finansielle stabilitet.

27-04-2017

Svar på Finanstilsynets diskussionspapir om transparens og likviditet

Danmarks Nationalbank

Inden ikrafttrædelsen af fælleseuropæiske regler for offentliggørelse af før- og efterhandelsinformation for finansielle instrumenter skal Finanstilsynet tage stilling til eventuelle lempelser og fritagelser for kravene om handelsgennemsigtighed. I den forbindelse har Finanstilsynet offentliggjort et diskussionspapir. Lempelser eller fritagelser skal ses i lyset af afvejningen mellem hensynet til handelsgennemsigtighed og hensynet til markedslikviditet. Nationalbanken finder det vigtigt, at implementeringen af de nye europæiske krav om handelsgennemsigtighed ikke påvirker likviditeten på obligationsmarkederne negativt.