Høringssvar fra Nationalbanken

Publiceret Download Titel
10-03-2017

Svar på høring om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har sendt udkast til lovforslag om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet i høring. Forslaget afspejler den politiske aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Baggrunden for lovforslaget er anbefalingerne fra Ekspertudvalget om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet, der fremlagde rapport i september 2016.

27-02-2017

Svar på Finanstilsynets diskussionspapir om afvikling af og fastsættelse af NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har i et diskussionspapir offentliggjort sine foreløbige overvejelser om, hvordan mindre og mellemstore pengeinstitutter skal afvikles, hvordan kravet til nedskrivningsegnede passiver, NEP, kan fastsættes, og hvornår Finanstilsynet skal inddrage tilladelsen til at drive pengeinstitut. Nationalbanken finder Finanstilsynets forslag til NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter unødigt byrdefulde og foreslår i stedet enkle principper for afvikling af mindre og mellemstore pengeinstitutter uden rekapitalisering.

23-02-2017

Svar på høring om ændring af lånegrænsen for fritidshuse

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har sendt forslag til ændring af lånegrænsen for fritidshuse i høring. Ændringen medfører, at lånegrænsen for realkreditinstitutter og pengeinstitutters lån mod pant i fritidshuse finansieret ved udstedelse af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer hæves fra 60 pct. til 75 pct. Ændringen gælder ikke fritidshuse, der udlejes erhvervsmæssigt, hvor lånegrænsen fortsat er 60 pct. Nationalbanken anbefaler at fastholde den nuværende realkreditlånegrænse for fritidshuse.

06-02-2017

Svar på Finanstilsynets høring af forslag til lov om betalinger

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har sendt forslag til ny hovedlov, lov om betalinger, i høring med anmodning om Nationalbankens kommentarer. Med lovforslaget gennemføres Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2366/EU af 13. januar 2016. Forslaget skal desuden erstatte lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Nationalbanken er enig i lovgivningens formål, som er at tilpasse sig den teknologiske udvikling og understøtte konkurrence og innovation på betalingsmarkedet.

18-01-2017

Svar på Finanstilsynets høring af EU-specialudvalget for den finansielle sektor om Kommissionens forslag til revision af CRR, CRD4, BRRD og SRMR

Danmarks Nationalbank

Nationalbanken hilser Europa-Kommissionens forslag velkommen. Med pakken af forslag indføres en række vigtige og nyttige nye internationale standarder (jf. Baselkomiteen) for krav til kreditinstitutters gearing, likviditet, dækning af markedsrisiko og store engagementer i EU-lovgivningen.

13-10-2016

Response by Danmarks Nationalbank to the European Commission's public consultation on the review of the EU macroprudential framework

Danmarks Nationalbank

Response by Danmarks Nationalbank to the European Commission's public consultation on the review of the EU macroprudential framework

24-06-2016

Comments on consultation: Reducing variation in credit risk-weighted assets - constraints on the use of internal model approaches

Danmarks Nationalbank

Nationalbanken afgiver i dag høringssvar til Basel-komiteens høring om parametergulve i bankernes interne risikomodeller til fastlæggelse af kapitalkrav. Nationalbanken opfordrer til, at indførelsen af gulve for parameterværdierne i kreditinstitutternes interne risikomodeller genovervejes af komiteen, eller at de fastlægges under hensyntagen til det faktiske risikoniveau. Grænserne bør afspejle den lave risiko, som fx personlig hæftelse og et effektivt retssystem tilsiger. Risikovægtede eksponeringer bør fastsættes ud fra instituttets faktiske risiko, hvorimod det samlede kapitalniveau bør reguleres af kapitalkravet. Nationalbankens bekymring er ikke det samlede kapitalniveau, men derimod incitamentet til at øge risikoen forårsaget af indførelsen af gulve for risikomodellernes parametre.