Høringssvar fra Nationalbanken

Publiceret Download Titel
20-11-2017

Høringssvar vedr. Finanstilsynets udkast til ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Danmarks Nationalbank

Den foreslåede ændring i bekendtgørelsen om God Skik begrænser produktudbuddet ved lånoptagelse for boligejere med en samlet gæld på mere end fire gange indkomsten og en belåningsgrad på mere end 60 pct. af boligens værdi. Nationalbanken finder det positivt, at reglerne gælder for alle boligejere med høj gæld i forhold til indkomsten, uanset bopælskommune. Nationalbanken finder det dog uhensigtsmæssigt, at boligejere med høj gæld fortsat vil kunne finansiere boligkøb uden at betale afdrag. En begrænsning i muligheden for afdragsfrihed vil kunne mindske boligejernes sårbarhed over for negative økonomiske stød som fx faldende boligpriser og arbejdsløshed, ligesom den højere terminsydelse vil kunne mindske risikoen for fartblindhed som følge af lave renter.

30-06-2017

Svar på Finanstilsynets diskussionspapir om "fit & proper"-reglerne

Danmarks Nationalbank

Nationalbanken forholder sig ikke specifikt til de enkelte aspekter af "fit & proper"-reglerne, som Finanstilsynet fremhæver i sit diskussionspapir. Nationalbanken mener mere overordnet, at det er afgørende, at ejernes og ledelsens fulde ansvar for en forsvarlig drift af et kreditinstitut fastholdes. EU-reglerne om "fit & proper" giver en vis fleksibilitet for medlemslandene. Der bør, efter Nationalbankens opfattelse, ikke indføres danske regler eller praksis, som generelt udvider Finanstilsynets "fit & proper"-opgaver i forhold til i dag.

21-06-2017

Svar på høring om ændring af vejledning om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Danmarks Nationalbank

Nationalbanken er enig med Finanstilsynet i, at der i genopretningsplanlægningen bør anlægges en proportional tilgang til små og mellemstore pengeinstitutter.

10-05-2017

Svar på høring om ændring af tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har sendt udkast til ændring af likviditetspejlemærket i tilsynsdiamanten i høring. Nationalbanken er enig i, at sund likviditetsstyring i de enkelte institutter er centralt i forhold til at sikre et robust finansielt system, og at tilsynsmyndighederne skal have de nødvendige beføjelser og tilsynsværktøjer til at kunne følge op og reagere på utilstrækkelig likviditetsstyring i et institut. Men det er vigtigt at understrege, at udgangspunktet fortsat er, at det er institutternes eget ansvar at styre deres likviditetsrisici. Nationalbanken bemærker, at tilsynsdiamanten, herunder likviditetspejlemærket, er et tilsynsværktøj, som anvendes som led i den tilsynsmæssige helhedsvurdering af det enkelte instituts risici og risikostyring.

04-05-2017

Svar på høring om ændring af regnskabsbekendtgørelsen

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. ("regnskabsbekendtgørelsen") samt tilhørende vejledninger i høring. En vel underbygget justering af reglerne så bankledelsen i de danske institutter får samme rammer for det regnskabsmæssige skøn som andre europæiske institutter, vil kunne bidrage til en forenkling af den finansielle regulering og styrke grundlaget for konkurrence på tværs af landegrænser. Sådanne tilpasninger finder Nationalbanken også generelt sunde. Dog er det vigtigt at understrege, at præmissen er, at de centrale elementer i en robust regulering af den finansielle sektor først skal bringes på plads. Foruden kapitalkrav og krav til stabil finansiering er det afgørende, at alle kreditinstitutter kan afvikles - uden store negative konsekvenser for økonomien og den finansielle stabilitet.

27-04-2017

Svar på Finanstilsynets diskussionspapir om transparens og likviditet

Danmarks Nationalbank

Inden ikrafttrædelsen af fælleseuropæiske regler for offentliggørelse af før- og efterhandelsinformation for finansielle instrumenter skal Finanstilsynet tage stilling til eventuelle lempelser og fritagelser for kravene om handelsgennemsigtighed. I den forbindelse har Finanstilsynet offentliggjort et diskussionspapir. Lempelser eller fritagelser skal ses i lyset af afvejningen mellem hensynet til handelsgennemsigtighed og hensynet til markedslikviditet. Nationalbanken finder det vigtigt, at implementeringen af de nye europæiske krav om handelsgennemsigtighed ikke påvirker likviditeten på obligationsmarkederne negativt.

10-03-2017

Svar på høring om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har sendt udkast til lovforslag om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet i høring. Forslaget afspejler den politiske aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Baggrunden for lovforslaget er anbefalingerne fra Ekspertudvalget om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet, der fremlagde rapport i september 2016.

27-02-2017

Svar på Finanstilsynets diskussionspapir om afvikling af og fastsættelse af NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har i et diskussionspapir offentliggjort sine foreløbige overvejelser om, hvordan mindre og mellemstore pengeinstitutter skal afvikles, hvordan kravet til nedskrivningsegnede passiver, NEP, kan fastsættes, og hvornår Finanstilsynet skal inddrage tilladelsen til at drive pengeinstitut. Nationalbanken finder Finanstilsynets forslag til NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter unødigt byrdefulde og foreslår i stedet enkle principper for afvikling af mindre og mellemstore pengeinstitutter uden rekapitalisering.

23-02-2017

Svar på høring om ændring af lånegrænsen for fritidshuse

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har sendt forslag til ændring af lånegrænsen for fritidshuse i høring. Ændringen medfører, at lånegrænsen for realkreditinstitutter og pengeinstitutters lån mod pant i fritidshuse finansieret ved udstedelse af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer hæves fra 60 pct. til 75 pct. Ændringen gælder ikke fritidshuse, der udlejes erhvervsmæssigt, hvor lånegrænsen fortsat er 60 pct. Nationalbanken anbefaler at fastholde den nuværende realkreditlånegrænse for fritidshuse.

06-02-2017

Svar på Finanstilsynets høring af forslag til lov om betalinger

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har sendt forslag til ny hovedlov, lov om betalinger, i høring med anmodning om Nationalbankens kommentarer. Med lovforslaget gennemføres Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2366/EU af 13. januar 2016. Forslaget skal desuden erstatte lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Nationalbanken er enig i lovgivningens formål, som er at tilpasse sig den teknologiske udvikling og understøtte konkurrence og innovation på betalingsmarkedet.

18-01-2017

Svar på Finanstilsynets høring af EU-specialudvalget for den finansielle sektor om Kommissionens forslag til revision af CRR, CRD4, BRRD og SRMR

Danmarks Nationalbank

Nationalbanken hilser Europa-Kommissionens forslag velkommen. Med pakken af forslag indføres en række vigtige og nyttige nye internationale standarder (jf. Baselkomiteen) for krav til kreditinstitutters gearing, likviditet, dækning af markedsrisiko og store engagementer i EU-lovgivningen.